Hoppa till huvudinnehållet

Gemensamma avloppslösningar är robusta och hållbara

Publicerad:
Det finns flera anledningar till att Höja Björby är planerat för utbyggnad av allmänna vattentjänster och alltså prioriterat i Karlstads kommuns VA-plan, skriver det Rödgröna styret i ett svar till Arbetsgruppen för Höja-Björby.
Det finns flera anledningar till att Höja Björby är planerat för utbyggnad av allmänna vattentjänster och alltså prioriterat i Karlstads kommuns VA-plan, skriver det Rödgröna styret i ett svar till Arbetsgruppen för Höja-Björby.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En gemensam VA-infrastruktur är robust och tillförlitlig jämfört med enskilda anläggningar utifrån flera perspektiv. Verksamheten styrs, regleras och följs upp av tydliga regelverk, vilket skall leda till att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, skriver Monika Bubholz (MP), Anders Tallgren (S) och Frida Pettersson (C).

Svar på debattartikel från Arbetsgruppen för Höja-Björby

Tack för er artikel. Vi har förståelse för att det kan kännas orätt att behöva ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) när man redan har ett enskilt avlopp som fungerar väl.

Det finns samtidigt flera anledningar till att Höja Björby är planerat för utbyggnad av allmänna vattentjänster och alltså prioriterat i Karlstads kommuns VA-plan. I det här fallet handlar det om att området har en samlad bebyggelse med fler än 20 hushåll, med stor andel permanentboenden, med enskilda avloppslösningar som belastar ett känsligt och övergött vattendrag som Alstersjön. Vidare så ligger området i anslutning till det allmänna VA-nätet.

Arbetet med att ansluta Höja Björby är redan under genomförande. Kommunen är ålagd att upprätta och tillhandahålla en allmän VA-försörjning, verksamhetsområdet är beslutat och inrättat, projektet är beslutat och finansierat.

Arbetsgruppen för Höja-Björby frågar i sin debattartikel om kommunen är redo att ompröva de beslut som tagits utifrån ”att lagstiftningen numera säger att särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram en vattentjänstplan utifrån förändringar i lagstiftningen. Förändringarna som beslutades 2023 på nationell nivå ger en kommun en möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta till fastighetsägare att ordna egna lösningar, även i samlad bebyggelse. Förändringarna i lagstiftningen innebär inte att redan beslutade verksamhetsområden ska omprövas utan bedömningen ska endast göras inför upprättande av nya verksamhetsområden. De innebär också att områden som ska ha egna lösningar istället för kommunalt VA ska ha förutsättningar att lösa enskilt VA både utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Vi tror att det här är en möjlighet för att möjliggöra VA-lösningar för boende på landsbygden, framförallt i ytterområden där det är dyrt att bygga ut kommunalt VA och där det inte finns ett känsligt vattendrag i närheten som kan hantera belastningen av enskilda VA-lösningar. Samtidigt ser vi inte att förändringarna i vattentjänstlagen ger oss grund att ompröva fattat beslut gällande Höja Björby då förutsättningarna inte är av den karaktären. Det är en större samlad bebyggelse som ligger i nära anslutning till kommunal VA-infrastruktur.

En gemensam VA-infrastruktur är mer robust och tillförlitlig jämfört med enskilda anläggningar utifrån flera perspektiv. Verksamheten styrs, regleras och följs upp av tydliga regelverk, vilket skall leda till att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, med hänsyn till både miljö, människors hälsa och säkerhet och då både utifrån en orolig omvärld samt klimatförändringar. Det innebär att vi har en organisation med kunskap, beredskap med ständig övervakning och där vi arbetar aktivt för hållbara VA-tjänster. Ett större avloppsreningsverk med fler reningssteg innebär en betydligt bättre rening och där vi dessutom tar tillvara på och utvinner resurser i form av energi, slam och fordonsgas, vilket också är viktigt ur ett samhällsperspektiv.

För det grönröda styret

Monika Bubholz (MP), kommunalråd

Anders Tallgren (S), kommunalråd

Frida Pettersson (C), kommunalråd

Artikeltaggar

Anders TallgrenBeslutCenterpartietFrida NilssonKarlstads kommunMiljöpartietMonika BubholzSamhälleSocialdemokraternaVAVattenVattenförsörjning