Hoppa till huvudinnehållet

Brev till ledarsidan: Landshövding Georg Andrén

Publicerad:
Landshövding Georg Andrén svarar på ledarsidans text om strandskydd och lägenhetsbygge. Ledarsidan svarar direkt nedan.
Landshövding Georg Andrén svarar på ledarsidans text om strandskydd och lägenhetsbygge. Ledarsidan svarar direkt nedan. Foto: Ida Myrin

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Karlstad skulle få både terasslägenheter i city och en långbrygga ut i Vänern om vi på Länsstyrelsen inte ”lägger oss i” kommunens beslut. Detta är ett av flera budskap i NWT:s ledare den 16 juni som ger mig anledning att svara och räta ut en del frågetecken som kan uppstå när man läser ledaren, skriver Georg Andrén, landshövding Värmland.

Landshövdingens svar på NWT:s ledare ”Hur många nej från Länsstyrelsen tål Karlstad?”

Det riktas skarp kritik mot Länsstyrelsen i NWT:s ledare den 16 juni. Liknande åsikter kommer fram i en artikel på insändarsidan den 13 juni där Länsstyrelsen framställs som en ”stoppkloss som får agera fritt”. I en artikel samma dag i NWT riktar vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad kritik mot Länsstyrelsen. Det handlar främst om myndighetens hantering av plan- och byggfrågor och strandskydd.

Jag välkomnar en öppen diskussion, och det finns anledning att belysa ämnet utifrån ett vidare perspektiv och ta hänsyn till de omständigheter som vi, såväl som kommuner och övriga länsstyrelser har att förhålla sig till.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som är skyldig att följa de lagar och förordningar som riksdag och regering har fastställt. Kommunerna har likaså ansvar för att tillämpa samma lagstiftning i sin verksamhet. Att agera utanför dessa ramar vore tjänstefel. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att granska alla strandskyddsdispenser och detaljplaner utifrån vad som regleras i lagstiftningen. Länsstyrelsen har därför en lagstadgad skyldighet att ”lägga sig i” och ska i plansammanhang bland annat se till att gällande krav på hälsa och säkerhet uppfylls samt värna strandsskyddets syften i sin granskning av dispensbeslut.

Länsstyrelsens roll är vidare att, utifrån ett statligt helhetsperspektiv, samordna olika samhällsintressen och arbeta för en långsiktig hållbar livsmiljö, både för de som bor och verkar i Värmland men också för kommande generationer. Här i Värmland består Länsstyrelsen av mer än 200 experter inom olika sakområden. På uppdrag av regeringen arbetar vi för att samordna det regionala arbetet och för att nationella mål ska få genomslag i länet. Beslut, kontroller och tillstånd är en del av vår vardag. Men också främjandet av en positiv och hållbar regional utveckling.

I vår roll ingår ofta att göra avvägningar mellan olika intressen, och inte sällan uppstår motsättningar mellan olika perspektiv. Rättssäkerheten är grundläggande och prioriterad vilket betyder att myndighetsutövningen ska ske på ett korrekt sätt utifrån lagen, men även transparent inför kommuner, näringsidkare och invånare. Det händer att de beslut vi fattar överklagas och prövas i domstol vilket vi välkomnar då det ger rättslig vägledning i vår myndighetsutövning.

Vi är alltså inte emot utveckling av verksamheter i länet, tvärtom, vi vill se länet frodas. När vi arbetar för ett hållbart och välmående Värmland så är det vårt ansvar att se till att vi håller oss inom de ramar som lagstiftningen satt upp. Så ser vårt mandat ut. Kommunerna har ansvaret inom sitt mandat.

Jag är angelägen om att skapa en förståelse för våra beslut bland de som berörs. Där kan vi säkert bli ännu bättre på flera områden. Som ett steg på vägen har jag valt att bjuda in ledande representanter från länets samtliga kommuner för att diskutera hur vi kan skapa en djupare förståelse för varandras roller och uppdrag. Jag ser fram emot att mötas i de här frågorna och få tillfälle att lyssna in varandra.

Georg Andrén

Landshövding i Värmland

Landshövdingen är mycket informativ i sitt svar utan att för den skull beröra sakfrågan eller ledartextens poäng. Att Länsstyrelsen har omständigheter, lagar och regler att ta hänsyn till är det nog ingen som missat. Men dessa omständigheter, lagar och regler är alla skapade av människor och därmed föremål för både åsikter, granskning och, i det här fallet, förhoppningsvis förändring.

All form av myndighetsutövning bör vila på lagar som är logiska och förutsägbara. Strandskyddet har ingen dispens från detta. I fallet med strandskyddet på Bomstadbaden använder länsstyrelsen behovet av bryggan som ett skäl att avslå ansökan.

Motståndet mot bostäderna som planeras i Inre Hamn är heller inte logiskt. Möjligen är det förutsägbart att Länsstyrelsens bedömning inte heller skulle vara det. Det helhetsperspektiv man misslyckas med att ta och antalet experter man har för att försvara detta är inte hållbart hur många gånger man än använder ordet i texten.

Det nuvarande regelverket för strandskydd vilar på en föråldrad syn på tillgänglighet och är kontraproduktivt. Idén om att inte kunna bygga bostäder med samma avstånd till järnväg och lastplats som hundratals Karlstadsbor redan bor inom är ologiskt.

Det är i alla fall gott att landshövdingen genom sitt svar hjälper ledarsidan att klargöra dessa poänger.

Emil Nilsén, ledarskribent
Emil Nilsén, ledarskribent Foto: Helena Karlsson

Emil Nilsén

Vikarierande ledarskribent NWT

Artikeltaggar

BeslutBomstadbadenGeorg AndrénKarlstadMyndigheterPolitikStrandskyddVänernVärmlands län