Hoppa till huvudinnehållet

Låt fler myndigheter lämna Stockholm

Publicerad:
Flytta mera.
Flytta mera. Foto: Nelson

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Mellan åren 2004 och 2020 fattade regeringen 62 beslut om att flytta eller förlägga upprättandet av myndigheter till andra orter än Stockholm. Bland de utlokaliserade myndigheterna finns Polarforskningssekretariatet som flyttade till Luleå, Konsumentverket till Karlstad och Swedac till Borås. Det är bra men det räcker inte.

Riksrevisionens granskning visar att myndighetsflyttarna inneburit att 6 000 befintliga jobb kunnat behållas och att 4 000 nya jobb tillkommit utanför Stockholm. Flyttarna har också bidragit till ökad kontinuitet eftersom personalomsättningen ute i landet är lägre än på jämförbara myndigheter i Stockholm. Därtill har lokalkostnaderna sjunkit.

Det har emellertid inte varit tillräckligt för att hindra att obalansen mellan Stockholm och resten av landet växer allt mer. Trots de nya jobben ute i landet har Stockholms andel av jobben ändå ökat. Detta är varken bra ur det regionalpolitiska perspektiv som regeringen utifrån riksdagens beslut ska arbeta efter, eller ur det förvaltningsmässigt sunda perspektivet att myndigheter ska hållas efter både när det gäller antal och storlek.

Därför uppmanar Riksrevisionen till ”mer kraftfulla åtgärder om regeringen ska uppnå en jämnare fördelning av statliga jobb mellan Stockholm och andra delar av landet.” Rekommendationen är också att undvika att placera myndigheter som behöver specialistkompetens nära storstadsregionerna för att undvika att anställda långpendlar. Det är kloka tankar. Regionerna behöver mer statlig närvaro. För hur det än är, är ett arbetstillfälle mer värt i en liten ort än i en stor sådan.

Myndigheten konstaterar att de granskande myndigheterna inte har några problem som beror på att de finns utanför Stockholm. Vare sig med att rekrytera personal, styra och samordna arbetet eller kommunicera med viktiga externa parter. Det finns alltså få skäl att inte flytta myndigheter ut myndigheter från Stockholm.

Utredningen pekar nämligen också på att förlägga myndigheter till ute i landet har ökat invånarnas valmöjligheter på arbetsmarknaden och ökat akademikers möjligheter att få jobb på andra ställen än Stockholm. ”Sammantaget har jobben i viss mån förbättrat möjligheterna att bo och arbeta i fler delar av landet”, skriver man

Detta är en viktig aspekt att beakta ur fler perspektiv. Kaka söker ju som bekant ofta maka. En genomgång från Danmark visar att nästan hälften av de danska äktenskapen ingås mellan två parter med samma sociala status. I vart tredje äktenskap har makarna samma utbildningsnivå. Polisen gifter sig med sjuksköterskan, advokaten med läkaren. Lägger tingsrätten ner blir det svårare för vårdcentralerna runt omkring att hitta läkare.

Att placera myndigheter utanför Stockholm sparar alltså inte bara skattepengar och ger gladare tjänstemän. Det underlättar också för andra samhällsfunktioner att fungera. Därför bör regeringen öka takten i att flytta de myndigheter som inte går att lägga ner ut i landet.

Artikeltaggar

ÄktenskapArbetsmarknadBoråsKarlstadKonsumentverketLedareMyndigheterRiksrevisionenSjukvårdStockholmSveriges regeringSwedac