Tillsammans kan vi göra skillnad för Värmlands unga hbtqi-personer

Publicerad:
Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar, skriver Rebecka Ingsmy med flera.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det handlar om respekt – alla människor ska ha lika rätt att vara den de vill och älska vem de vill, skriver Rebecka Ingsmy med flera.

Många kommuner och regioner har blivit bättre på att se och förstå hbtqi-personer. Bättre betyder dock inte alltid bra. Fortfarande är hbtqi-kunskaperna hos många politiker, chefer och offentligt anställda alldeles för låga.

Öppna Moderater Värmland är en drivande kraft för att förbättra hbtqi-personers situation. När en ny mandatperiod nu inleds vill vi därför lyfta hbtqi-frågorna så att de inte faller i glömska. För mycket arbete återstår från politiskt håll, på alla nivåer, innan alla hbtqi-personer har tillgång till lika rättigheter och möjligheter till bästa möjliga hälsa. Arbetet för att förbättra hälsan är komplext, men vi vet med säkerhet att det behövs utbildningsinsatser inom många offentliga verksamheter för att förbättra bemötandet.

Att vara ung är inte alltid så lätt. Det är inte enklare att vara ung och hbtqi-person. Enligt MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är det vanligare med diagnostiserad depression, självmordstankar och självmordsförsök bland unga hbtqi-personer jämfört med unga heterosexuella och cispersoner.

Ungefär var femte ung hbtqi-person har någon gång övervägt att ta sitt liv och självmordstankar är ungefär fyra gånger så vanligt bland unga hbtqi-personer som bland unga heterosexuella och cispersoner. Därför är det av stor vikt att arbetet med suicidprevention på nationell och lokal nivå integrerar ett hbtqi-perspektiv. Även den psykiatriska vården behöver stärkas och tillgängligheten öka. För människor som mår psykiskt dåligt ska inte ställas i en vårdkö, utan få vård i tid.

Bemötandet inom hälso- och sjukvården måste bli bättre, för en allt för stor andel unga hbtqi-personer har en negativ erfarenhet eller är oroliga för att utsättas för okunnigt bemötande inom vården. Vi vet att regioner och enskilda vårdgivare har genomfört kunskapshöjande insatser, men det saknas dock kunskap om och hur insatserna påverkat bemötandet och bidragit till ökad jämlikhet i vården. Att unga hbtqi-personer är trygga med att de kommer bli professionellt bemötta inom vården är en förutsättning.

I MUCF:s rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor finns många exempel på problem och negativa erfarenheter som hbtqi-personer upplevt under skoltiden. Unga hbtqi-personer är särskilt utsatta för mobbning och en relativt stor andel uppger att de inte alltid känner sig trygga i skolan. Det påverkar förutom hälsan också den unges skolresultat och riskerar både vidare studier och framtida jobb. Rapporten har även visat brister i undervisning om hbtqi-frågor, inte minst måste sex- och samlevnadsundervisningen bli mer inkluderande och inte bero på enskilda lärares kunskap och engagemang.

Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar. För att inte en enda skattekrona ska gå till extremister som hetsar mot hbtqi-personer måste både kontrollen som sker före bidrag betalas ut bli bättre – liksom den revision och utvärdering som alltid bör ske i efterhand.

Vi står upp för friheten - för i Värmland ska alla kunna leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck! Politiken måste nu inte bara säkra historiska framsteg utan också modernisera regelverken för att trygga hbtqi-personer rättigheter och livsvillkor. Det handlar om respekt – alla människor ska ha lika rätt att vara den de vill och älska vem de vill.

Rebecka Ingsmy

Sebastian Hardin

Gørill Olavsdatter Snekkerbakken

Fredrik Larsson

Erik Örberg

Christian Holm Barenfeld

Nina Andersson

Öppna Moderater Värmland

Artikeltaggar

Christian Holm BarenfeldDebattHBTQMUCFMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorNina AnderssonÖppna ModeraterPsykisk ohälsaSjukvårdVårdVård och omsorg

Läs vidare