Replik: Karlstads universitet granskas ständigt

Skola & utbildning
PUBLICERAD:
Av fyra ansökarhögskolor var det endast Karlstad som gruppen föreslog skulle få universitetsstatus och ingen S-märkt kommunpolitiker var inblandad, skriver Lars-Arne Sjöberg.
Foto: Anna Lindbäck
Jag förstår inte hur man kan rangordna över 20 000 lärosäten och samtidigt spegla varje universitets särart, skriver Lars-Arne Sjöberg.

Svar till Kajsa Dovstad och Nora Karlsson (NWT 26/10).

Jag vet inte vilket underlag som Dovstad och Karlsson haft tillgång till för sitt dömande av Karlstads universitet. Faktum är att få verksamheter är så utsatta för en kvalitetsgranskning som ett akademiskt lärosäte. Studenterna, blivande arbetsgivare och omvärlden ställer krav.

Regelbundet görs kursvärderingar efter avslutad grundutbildningskurs. Studenterna kan tala om vad som är bra och vad som är dåligt i den avslutade kursen, men dessa utvärderingar har väl skribenterna läst.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, gör regelbundet kvalitetsgranskningar av grundutbildning, utbildningsprogram och forskning. Exempelvis kan examinationsrätten dras in för ett ämne eller program. Vanligtvis får universitetet/högskolan en viss tid på sig att rätta till eventuella brister. Ett vanligt påpekande är att ett ämne eller en grupp av ämne har för få disputerade lärare. Tyvärr är det inte självklart att en disputerad lärare är en garanti för god pedagogisk nivå.

När det gäller universitetsstatusen så prövades detta mycket noga av en särskild arbetsgrupp. Denna innehöll professorer från andra nordiska lärosäten och student- och avnämarrepresentanter. Av fyra ansökarhögskolor var det endast Karlstad som gruppen föreslog skulle få universitetsstatus och ingen S-märkt kommunpolitiker var inblandad. Men regeringen körde över gruppens slutsatser, vilket innebar att ytterligare två högskolor fick denna status. Det var alltså endast Karlstad som fick ett godkännande av det akademiska samhället.

Låt mig nämna några exempel på god kvalitet:

● Antalet sökande till Karlstads universitets grundutbildningsprogram och kurser stiger sakta för varje år.

● Forskarna söker och får årligen forskningsanslag hos olika forskningsråd och andra forskningsfinansiärer i hård konkurrens med andra forskare.

● Vetenskapliga artiklar utsätts för en s k refereegranskning före publicering.

● Mängden vetenskapliga artiklar och citeringar mäts och jämförs.

● Professorer får regelbundet uppdrag som opponent och som medlem i betygsnämnder vid doktorsdisputationen vid andra universitet.

● På samma sätt kommer professorer från andra universitet till Karlstad som opponenter och betygsnämndsmedlemmar.

● Professorer får regelbundet uppdrag som sakkunniga vid urvalsprocessen vid rekrytering av professorer och universitetslektorer vid universitet i Norden.

När högskolan blev universitet så byttes rollen från stor högskola till litet universitet. Genast skulle kvaliteten bedömas av parametrar som dikterades av de stora universiteten.

Jag förstår inte hur man kan rangordna över 20 000 lärosäten och samtidigt spegla varje universitets särart. Om man ska göra en rankinglista så måste olika faktorer kvantifieras och summeras. Allt inom ett universitet är inte möjliga att kvantifiera så att jämförelser kan göras.

Jag har 40 års erfarenheter från olika ledningsuppdrag inom den akademiska världen från olika lärosäten i Sverige och i andra länder, men känner mig trots detta inte redo att göra en sådan kränkning av ett helt lärosäte. Kvalitetsbegreppet är så mångfacetterat att det är omöjligt för en enskild person att kunna uttala sig kategoriskt och i svepande ordalag sätta en stämpel på ett seriöst arbetande universitet.

Lars-Arne Sjöberg

Professor emeritus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.