En lans för Karlstads universitet!

Insändare
PUBLICERAD:
Till de läsare som funderar på om åsikten hos en missnöjd programstudent avseende en specifik utbildning är en "måttstock" för hur resten av studenterna upplever saken, så vill jag med bestämdhet hävda att så inte är fallet, skriver insändarskribenten.
Foto: "NWT arkiv"
Givetvis har vi som studenter på Karlstads universitet rätt till våra egna personliga uppfattningar om vårt lärosäte. Trots detta så vill jag som student på universitetet hävda att insändarsidans kritik upplevs som något brådmogen och onyanserad.

Skillnaden mellan de olika lärosätena är inte så stor. Det finns svaga och starka sidor hos dem alla. Mitt eget ställningstagande grundar jag på faktumet att jag studerat program och enstaka kurser på närmare flera olika universitet och högskolor i Sverige.

Till de läsare som funderar på om åsikten hos en missnöjd programstudent avseende en specifik utbildning är en "måttstock" för hur resten av studenterna upplever saken, så vill jag med bestämdhet hävda att så inte är fallet.

Givetvis måste Sveriges lärosäten arbeta för ständig förbättring. Ett arbete som bygger på en kombination av budget, möjlig personalrekrytering och kvaliteten på studenternas egen kapacitet.

Enligt mitt förmenande så gör Karlstads universitet ett gott intryck på det stora hela. Särskilt med tanke på den, i jämförelse med större universitet, låga budgeten och sin avsides geografiska placering. Liksom frånvaron av snabba kommunikationer, en fungerande flygplats och flygbuss till Råda flygplats.

På frågan om vad som kunde bidra till att öka attraktiviteten så är det min personliga uppfattning att en fungerande flygplats vore till nytta. Inte bara för allmänheten, studenter och lärare, utan även för att intressanta och kunniga personer ska vilja resa till Karlstad och föreläsa med mera.

Universitetets storlek har ökat så till den milda grad att idén om att "alla känner alla" kan skrotas. Med detta som grund så vore det utmärkt om några institutioner placerades i centrala Karlstad istället för på Campus. Det bidrar till att synliggöra universitetet för allmänheten samt till folkliv och handel. Det motverkar även känslan av att universitetet ligger avsides. Tanken om att Kronoparkens "ghettofiering" är nära kopplat till samtliga delar av universitetet, får lov att anses som otidsenlig.

Nya moderna lokaler i centrum bidrar till universitetets attraktivitet, särskilt i ljuset av att vissa av universitetets byggnader uppförts enligt äldre snitt. Nya rön om studiemiljöers utformning och inlärning samt arbetsplatser finns säkerligen att ta del av.

Universitetet borde även inrätta studielokaler likt den på Drottninggatan i Karlstad kommuns mer perifera områden samt i kranskommunerna. Detta för att motverka segregation, öka integration och uppmärksamma möjligheten till högre utbildning. Särskilt för barn och ungdomar på platser där en universitetsutbildning är allt annat än en förutstakad väg. Med tanke på alla tomma lokaler efter post- och bankverksamhet med mera på mindre orter, så bör lokaltillgången inte innebära några större problem. Att inrätta studielokaler och driva dem borde rimligen vara ett projekt som kan engagera lärarstudenter mer än kursutvärderingar.

Tiden kan även vara mogen för fler utbildningar förutsatt att universitetet får mer pengar av den nya regeringen. I det avseendet vill jag personligen dra en lans för läkarutbildningen och ett akademiskt sjukhus, men även för ett toppmodernt Vänerlaboratorium vid Vänern. Det första för att primärt stärka svensk sjukvård och det andra för att möta det ökade behovet av forskning och utbildning inom miljöområdet. Vänern är otvivelaktigt Sveriges största sjö och därmed en mycket viktig miljö för vårt land.

Lansen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.