Hoppa till huvudinnehållet

Så vill värmländska politiker lösa klimatkrisen

Publicerad:
Åtta värmländska riksdagskandidater har svarat på NWT:s frågor om klimat och energi. Bland annat om hur de vill minska utsläppen kraftigt fram till 2030. Foto: Fredrik Sandberg/TT

NWT har gjort en enkät om klimat- och miljöfrågor med en värmländsk kandidat från varje riksdagsparti.

Några av svaren har publicerats tidigare, men här kan du läsa svar på samtliga frågor.

Svaren är sorterade i bokstavsordning efter partinamn.

Professorn sågar politikerna i klimatfrågan: ”Man är lite vilsen”
Daniel Bäckström, Centerpartiet
Daniel Bäckström, Centerpartiet Foto: Christine Olsson/TT

Daniel Bäckström, Centerpartiet

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Nej, för att vi vill utveckla det förnybara. Vattenkraft, solenergi, biogas och vindenergi.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Ny kärnkraft är dyr och tar lång tid att få fram. Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, och har i över ett decennium, varit fri att göra det. Vi anser inte att svenska skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom statliga stöd.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Fasa ut fossila drivmedel i byte mot biodrivmedel, biogas, el och vätgas. Att minska importen av olja är bra för Värmland då det ger jobb och tillväxt samtidigt som det minskar sårbarheten och stärker beredskapen. Vi vill ta bort skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten och öka biodrivmedelsproduktionen. Vi vill öka andelen sol-el, minska regelkrånglet och avskaffa energiskatten för dig som använder din egenproducerade solenergi.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Vi har sänkt avgiften på kollektivtrafiken på några områden och fryst priset på andra. Nu är det mer flexibilitet i kollektivtrafiken. Det är också viktigt att få ordning på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan och öka turtätheten så det blir lättare att ta sig till och från Värmland.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Ja, havsbaserad vindkraft har stor potential. Utbyggnationen kan ske storskaligt utan störning för närboende. Havsbaserad vindkraft är ett viktigt sätt att pressa ned elpriset i södra Sverige. Sverige behöver se över lagar som hämmar nya investeringar och skapar osäkerheter för företagen.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Vindkraftetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor i kommunerna. Det är också därför som vi sedan länge förespråkat att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerandefastigheter. Vi tycker det är rimligt att närboende och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft. Det går inte att ange en exakt siffra för hur mycket vindkraft som bör finnas i Värmland. Varje område ska prövas enskilt i varje kommun. Centerpartiet vill ha kvar det kommunala vetot, men vill reformera det för att skapa större förutsägbarhet genom att låta kommunerna uttala sig tidigare i processen.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Att öka försörjningen av livsmedel och energi är viktigt för att stärka vår beredskap och totalförsvar.

Svensk mat är bra för klimatet, biologiska mångfalden och det öppna kulturlandskapet.

Livsmedelsstrategin behöver få ett större genomslag hos livsmedelskedjans aktörer och kompletteras med försörjningstrygghet under kris och krig som ett strategiskt område.

Medfinansieringen av den strategiska planen behöver ökas med en miljard kronor per år mellan 2023-2027.

Myndighetsutövningen måste förenklas så det blir lättare att driva jordbruk.

Viktigt att offentliga kök upphandlar och köper svensk mat.

Lönsamheten måste öka och konkurrenskraften för svenskt jordbruk stärkas.

Bygga ut elnätet proaktivt med marksnål teknik.

Vi vill anta ett planeringsmål för att fördubbla elproduktionen i Sverige av alla klimatsmarta energikällor till 2030 varav 50 TWh ska tillkomma redan nästa mandatperiod.

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna.
Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Vi vill modernisera lagstiftningen så att det blir lagligt att bygga på fler platser än där dagens reaktorer redan ligger. De små modulära reaktorer (SMR) som kommer allt närmare kommersiell användning kan placeras närmare slutkund/användare och då är inte Värmland orimligt. Lokalt har vi inget beslut om kärnkraft i länet. Vi anser att det är upp till marknaden att se vad som skulle fungera bäst och därefter ska sedvanlig miljöprövningsprocess avgöra om det kan bli verklighet eller ej.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Man räknar med att byggtiden för en SMR är ca tre år, till detta kommer tillståndsprocess etc. Vi vill se en snabbare miljöprövningsprocess men det gäller oavsett verksamhet. Svensk miljölagstiftning riskerar tyvärr att försena framsteg i klimat- och miljöhänseende eftersom det är så långa och utdragna processer.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Värmland är ett stort skogslän och genom ett aktivt skogsbruk kan vi byta ut CO2-intensiva material mot trä men vi ser även ett kraftigt ökat användande av biodrivmedel baserat på skogsråvara. I övrigt kan vi nämna bl.a. storskalig elektrifiering, lagring av CO2, förändrade tillståndsprocesser eftersom dagens processer hindrar omställningen samt inköp och annullering av utsläppsrätter. Export av teknik och kunnande samt riktat bistånd är viktigt internationellt för att få med omvärlden i omställningen.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Kollektivtrafiken är redan kraftigt subventionerad. Att subventionera ytterligare när drivmedlet stigit så mycket skulle öka orättvisan mellan de som har möjlighet att åka kollektivt och de som verkligen inte har någon sådan möjlighet, framförallt de som bor på landsbygden. Det är inte heller i första hand biljettpriset som avskräcker majoriteten av bilisterna, utan andra saker som turtäthet, pålitlighet, livspusslet etc

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

KD ser behov av mer energi från samtliga kraftslag om vi ska kunna elektrifiera så mycket som vi vill i samhället (transporter och industriprocesser bl.a.) Vi har inget emot vindkraft så länge den sker på marknadsmässiga villkor och närboende skyddas. Statliga subventioner, t.ex. genom gratis anslutningar av havsbaserad vindkraft, är inget vi vill se

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Hur mycket vindkraft som ska byggas är mer en marknads- än politikerfråga. Våra förslag om ersättning till de som drabbas av vindkraftens negativa effekter har vi redogjort för i denna motion: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-202122210-tidigt_H9024661 där vi skriver att det krävs regler som skyddar boende som påverkas av vindkraftens negativa effekter, t.ex. skugg- och ljudeffekter men även sänkta fastighetsvärden.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Den svenska livsmedelsproduktionen har redan i dagsläget många fördelar jämfört med import. Det gäller inom klimat, miljö, djurskydd och även arbetares rättigheter. I vårt nya landsbygdspolitiska handlingsprogram: https://kristdemokraterna.se/landsbprg1apr22/ har vi flera förslag för att öka den inhemska produktionen, en viktig faktor för att öka försörjningstryggheten. Förslagen ger även effekt på lantbrukarnas lönsamhet och de olika saker som gör det krångligt att producera livsmedel.’

Arman Teimouri, Liberalerna.
Arman Teimouri, Liberalerna. Foto: Lisa Olaison

Arman Teimouri, Liberalerna

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Liberalerna anser att det ska vara tillåtet att ansöka om att bygga kärnkraft där den behövs. Vi kommer att ta bort det de facto förbud mot ny kärnkraft som finns idag.

Flera platser i Värmland lämpar sig väl för etablering av ny energiintensiv industri. Det som saknas är just god tillgång på stabil elproduktion och det skulle därmed absolut kunna finnas ett intresse att bygga i Värmland om det blev tillåtet.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Det kommer att ta tid att bygga upp det som raserats under de senaste åtta åren av ansvarslös energipolitik. Gradvisa förbättringar kan göras de kommande åren, men det som verkligen gör skillnad – ny elproduktion – tar längre tid. Kärnkraft och havsbaserad vindkraft kan börja göra skillnad i början av 2030-talet.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Kol, olja och gas ska bort helt. Industrin och transportsektorn behöver elektrifieras så långt det är möjligt. Det är därför elsystemet är så viktigt för klimatomställningen. Liberalerna vill också se en storskalig satsning på negativa utsläpp genom infångning och lagring av koldioxid från biobränslen. Det skulle kunna vara intressant att fånga in koldioxid både vid Skoghalls och Bäckhammars bruk.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Framför allt måste kollektivtrafiken vara så attraktiv att den blir ett intressant alternativ. En del av det är priset, men den måste också vara snabb, punktlig och bekväm.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Ja. Vindkraften är en viktig del av energisystemet och dess betydelse kommer förmodligen att öka ytterligare då den tillsammans med kärnkraften är ett av få fossilfria energislag som kan byggas ut i stor skala. Acceptansen för vindkraft på land har minskat, samtidigt som kostnaderna för att bygga till havs har minskat så pass att det börjar vara intressant att bygga där. Liberalerna vill däremot inte att vi som redan är anslutna till elnätet ska tvingas betala för havsvindens elanslutningar som regeringen föreslagit.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Vindkraften är ytkrävande och konkurrerar därför så gott som alltid med andra intressen. Om vindkraften ska byggas behöver därmed avgöras från fall till fall. Därför går det inte att säga hur mycket mer som kan byggas i Värmland. Idag begränsas vindkraftsutbyggnaden i Värmland av elnätet. Den begränsningen behöver byggas bort.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Hindren mot att elektrifiera industrin och transporterna måste bort. Vi måste återupprätta en fungerande elförsörjning och vi måste bygga ut laddinfrastruktur så att människor får en praktisk möjlighet att köra elektriskt.

Vi måste återigen få en totalförsvarsplanering värd namnet som säkerställer att vi klarar en grundläggande livsmedelsförsörjning oavsett kris. Samtidigt måste vi stärka den globala handeln med livsmedel. Nästan alla kriser är regionala och då är handeln vår bästa försäkring.

Per-Inge Lidén, Miljöpartiet.
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet. Foto: Håkan Strandman

Per-Inge Lidén, Miljöpartiet

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Nej. Kärnkraft tar oerhört lång tid att bygga, de som byggs nu i Finland visar att det är ett dyrt sätt att producera el på och det skapar radioaktivt avfall vi ska ta hand om i 100 000 år.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Det skulle ta 15 år – och den tiden har vi inte på oss för att stoppa klimatförändringarna.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Vi vill bygga ut sol- och vindkraft – främst tillhavs – och satsa på vätgas och andra metoder för att lagra el, modernisera vår bilflotta så den blir fossilfri, satsa på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur samt närodlad och bra mat som inte transporteras över hela världen.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Vi vill göra som i Tyskland och rikta ett statligt stöd till att sänka biljettpriserna till 100 kronor för ett månadskort istället för att subventionera bensinen som övriga partier vill.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Ja, vi tror att vindkraft till havs är en stor möjlighet att skapa energi. Det stör inte närboende, tekniken har utvecklats snabbt, det blåser stabilare över havet och det är lättare att lägga kablar till havs än att gräva över olika fastigheter på land.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Ja vi vill bygga ut vindkraften i Värmland. Årjängs kommun har visat att det går. Det ska ske i dialog med kommuner och närboende och en del av inkomsterna ska stanna i kommunen och i den bygd där verken står.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Vi vill göra det enkelt och billigt att göra rätt. Sänka matmomsen och prioritera närodlad, bra och ekologisk matproduktion i kommunala upphandlingar, göra det billigare och lättare att äga och ladda elbilar, bygga ut kollektivtrafik och cykelinfrastruktur och satsa på kultur, upplevelser och närturism snarare än mer prylar som konsumtion.

Pål Jonson och Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna.
Pål Jonson och Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Foto: Anton Eriksson

Pål Jonson, Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Vi vill se ny kärnkraft, framförallt i södra och mellersta Sverige. Exakt var reaktorerna ska byggas har vi inte tagit ställning till.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Runt 2030 är vår bedömning, vilket stämmer med Vattenfalls uppskattningar om ny kärnkraft vid Ringhals.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Vi vill öka takten i elektrifieringen av industrin och transporterna, som står för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Det gör vi genom ökad fossilfri elproduktion, utbyggd laddinfrastruktur, stöd till industrins omställning och satsningar på infångning av koldioxid.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Vi ser gärna prisvärd kollektivtrafik. Det är även viktigt att kollektivtrafiken är punktlig, vilket bland annat kräver ökat underhåll av vägar och järnvägar. Därför satsar vi betydligt mer på detta än vad regeringen gör.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Det Sverige främst behöver nu är planerbar fossilfri elproduktion. Vi menar dock att alla kraftslag behövs för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på el.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Vi har inte satt något kvantitativt mål för tillväxten av vindkraften i Värmland. Vi anser att det kommunala vetot vid etableringar av vindkraftsparker måste vara kvar och vi tycker också att det finns skäl att granska de risker som är kopplade till kinesiska aktörer på detta område med tanke på att energiförsörjningen är en del av Sveriges kritiska infrastruktur.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

För att öka självförsörjningen av livsmedel, och energi från till exempel skogsbruket, måste vi stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft. Det sker genom sänkta skatter och avgifter samt minskat regelkrångel. Ett konkurrenskraftigt jordbruk har också större möjligheter att investera i miljö- och klimatåtgärder.

Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna
Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna Foto: Peter Bäcker

Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen med små, modulära reaktorer. Idag är det möjligt att bygga på vissa platser i Sverige, det är regelverk som gäller. Energipolitiken är ett område som är grundläggande för hela samhällets infrastruktur, för klimatomställningen, för vårt näringsliv och för hushållens elräkningar. Därför har Socialdemokraterna bjudit in till nya breda energipolitiska samtal. I de samtal som vi bjuder in till utesluter vi inga frågor, inte heller frågor om var eventuella nya kärnkraftverk får byggas och om att justera antal tillåtna reaktorer: Men vi tycker att den frågan, liksom många andra bör diskuteras inom ramen för en ny energiöverenskommelse.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Vi behöver mer el, av alla slag. Socialdemokraterna ser att kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion, men det tar tid att bygga kärnkraft. Det finns olika beräkningar, Energimyndigheten säger ungefär 2040. Vi vill se till att vi fortsatt kan skapa tusentals nya jobb genom att ligga längst fram i klimatomställningen. Då behöver vi till exempel vindkraft på land och långt ute till havs som går snabbare att bygga, vi behöver kraftvärmen, solenergi och vi behöver se om kärnkraften också kan vara med och bidra.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Vi måste möjligheter med våra utmaningar så att de gröna jobben hamnar i Värmland. Därför vill vi fortsätta att satsa på en klimatomställning av näringslivet via innovationer och teknikutveckling genom Industriklivet, bygga ut ladd-infrastrukturen så att fler kan åka med fossilfria fordon samt behålla reduktionsplikten för att få fram förnybara drivmedel för den svenska fordonsflottan. I Värmland är skogen en viktig resurs i klimatomställningen, en kolsänka och reservoar som kan bidra till att ersätta oljebaserade och fossila drivmedel och material. Vi ska stötta arbetet med att utveckla bioekonomin och därigenom bidra till den gröna tillväxten och ett hållbart skogsbruk. Att även använda vår egen råvara skogen som byggmaterial i större utsträckning har många fördelar. Det bidrar till att skapa arbetstillfällen i Värmland, bidrar till att minska klimatpåverkan och kortare byggtider och en minskad resurstillgång. Genom förslag från oss Socialdemokrater i Region Värmland så kommer exempelvis fler offentliga byggnader byggas i modern träbyggnadsteknik.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Ett av våra vallöften är avgiftsfri kollektivtrafik för unga och studenter under sommaren. Det är en viktig frihetsreform. Regionalt vill vi även införa avgiftsfria resor under lågtrafik, dvs. då man inte behöver åka under rusningstrafik för pensionärer och studenter. Vi vill även öka möjligheten för fler att till exempel på landsbygden kunna åka kollektivt genom att bygga ut den anropsstyrda trafiken som anpassas efter när du vill resa. Vidare ser vi investeringar i infrastrukturen som en förutsättning för att Sverige och Värmland ska klara såväl befolkningsökning som tillväxt, nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Genom satsningar på kollektivtrafiken klarar vi klimatmålen, stärker jämlikheten och möjliggör för människor att leva och bo i hela landet. Det innebär att om vi ska uppnå våra högt uppsatta klimatmål så måste fler börja åka kollektivt, därför är det en mycket viktig fråga i såväl valrörelsen som för vårt parti.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Ja. För att öka elproduktionen ser vi här och nu en stor möjlighet i den havsbaserade vindkraften. Bara i södra Sverige har Svenska Kraftnät ansökningar om etablering av havsbaserad vind som motsvarar dubbelt så mycket som hela Sveriges elförbrukning idag.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Den landbaserade vindkraften kommer att behöva byggas ut ytterligare. Men den stora potentialen framöver ligger främst i den havsbaserade vindkraften. För att underlätta utbyggnaden kommer vi ta fram förslag på incitament som kompenserar dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Vi har inga satta mål på hur stor utbyggnad ska vara i Värmland.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Pandemin och kriget i vårt närområde belyser behovet av att öka vår självförsörjning. Nu har vi en långsiktig livsmedelsstrategi på plats som ska öka konkurrenskraften för livsmedelsproduktionen. Vi vill ha mer svensk och värmländsk mat och då behöver vi ta tillvara den värdefulla jord- och skogsbruksmarken. Det handlar om att skapa fler jobb på landsbygden, att säkra tillgången till mat av hög kvalitet och om vår beredskap och självförsörjning.

Runar Filper, Sverigedemokraterna
Runar Filper, Sverigedemokraterna Foto: Håkan Strandman

Runar Filper, Sverigedemokraterna

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Ja, hela Sverige behöver el under årets alla timmar ˗ till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft. Idag omöjliggör i praktiken svensk lagstiftning att ny kärnkraft byggs ut. Detta vill vi ändra på.

Vi kommer snarast efter en valvinst i höst sjösätta ett antal åtgärder; Vattenfall får direktiv att omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft, statligt investeringsstöd för kärnkraft om 400 miljarder införs, energipolitiska målet ändras från 100 % ”förnybart” till 100 % ”fossilfritt” m.m.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Värmlands och Sveriges utsläpp av växthusgaser är marginella jämfört vår omvärld. De största utsläpparna är Kina och USA. Sverige står för knappt en promille av världens totala utsläpp. Omfattande klimatåtgärder i Värmland och i Sverige skulle innebära att det blir dyrare för värmlänningarna och övriga svenskar utan att det gör någon större skillnad för klimatet. Vi ser att åtgärder för att bekämpa klimatförändringar bör riktas dit där de gör mest nytta - internationellt klimat- och miljöarbete.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Att kollektivtrafiken är underdimensionerad i Värmland är ett faktum. Värmland är en region som är glest befolkad och har långa avstånd, vilket gör att turtätheten inte är lika god i hela regionen utan kraftiga skattehöjningar. Därför bör större vikt läggas på bilen, vilken är en nödvändighet och möjliggörare i vardagen för de flesta värmlänningar. Ökat fokus på framkomlighet, säkerställa investeringar, drift och underhåll av vägnätet är vår inriktning.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Nej, vi vill bibehålla och utveckla landets energisystem med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Vatten- och kärnkraften utgör ryggraden i detta, men även kraftvärmen har en viktig roll. Vi ser inte att mer utbyggd havsbaserad vindkraft bidrar till detta.

Vi ser inte behov av ännu mer väderberoende elproduktion i form av vindkraft. Inte i Värmland och inte i Sverige. Vi vill istället fokusera på mer planerbar elproduktion och då mer kärnkraft. Vi vill även säkerställa den nu hotade svenska vattenkraften som är under omprövning.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Ett ökat fokus bör läggas på att i första hand öka andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna, och som gärna också får vara ekologiska. De inköpsregler som den offentliga sektorn fastslår ska dock i första hand gynna närproducerad mat framför exempelvis ekologisk. När det gäller energi så har vi i svaren ovan beskrivit vår syn på hur vi säkerställer både fossilfri och planerbar energiproduktion.

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet
Håkan Svenneling, Vänsterpartiet Foto: Henrik Montgomery/TT

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet

Vill ditt parti ha kärnkraftverk i Värmland? Om ja, var? Om nej, varför inte?

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet och kraftverken utgör en fara både vid naturkatastrofer och krig. Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige.

När bedömer ditt parti att eventuell ny kärnkraft i Sverige kan bidra med märkbara mängder fossilfri el?

Aldrig. Vi behöver ha 100% förnybar produktion av energi.

Vilka åtgärder avser ditt parti att vidta för att bidra till kraftiga utsläppsminskningar i Värmland, Sverige och/eller utomlands fram till 2030?

Vänsterpartiet föreslår nu ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor. Investeringsprogrammet fokuserar på tre viktiga områden för klimatomställningen – infrastruktur, elöverföringskapacitet och elproduktion samt bostadsbeståndet. Här ingår resurser för alltifrån laddinfrastruktur och till järnvägspår mellan Arvika-Lilleström, till klimatanpassad renovering av miljonprogrammen. Med vårt förslag skulle Sverige kunna bli världens första fossilfria välfärdsland.

I Tyskland har priserna i kollektivtrafiken sänkts tillfälligt till 9 euro per månad. Hur vill ditt parti göra det lättare för värmlänningar att åka kollektivt både kortare och längre sträckor?

Att resa kollektivt är ett sätt att värna miljön och ska vara tillgängligt för alla. Det ska vara enkelt att resa oavsett storlek på plånbok och var man bor. Vi vill sänka biljettpriserna och utnyttja digitaliseringen till att göra anropsstyrd trafik till ett alternativ till dem som bor långt ifrån en hållplats.

Region Värmland ska inte bekosta flygplatsen i Karlstad. Infrastrukturen behöver bli bättre, vi arbetar för att bygga ut infrastrukturen, framför allt genom dubbelspår på våra järnvägar.

Stöder ditt parti en mer omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Motivera svaret.

Ja. Vänsterpartiet ser stor potential i den havsbaserade vindkraften. Även den landbaserade vindkraften kommer emellertid att behöva byggas ut för att möta behoven av el i alla delar av landet. Det är av stor vikt att vindkraften där den byggs ut också förenas med lokal nytta. På så sätt ges vindkraftsutbyggnaden legitimitet och långsiktighet i planeringen. Vi vill lagstifta om en produktionsbaserad ekonomisk ersättning som går till de lokalsamhällen där vindkraft byggs.

Hur mycket mer vindkraft vill ditt parti se i Värmland och under vilka förutsättningar? Motivera svaret.

Vi har ingen exakt siffra på hur mycket utbyggnad vi vill se. Vänsterpartiet vill göra ett historiskt omfattande investeringsprogram på 700 miljarder för klimatet med bland annat massiva satsningar på förnybar elproduktion. Framför allt land- och havsbaserad vindkraft, särskilt viktigt i södra Sverige, med produktion och lagring av vätgas. Vi vill införa en investeringsbonus till kommuner som upplåter mark till vindkraft och en produktionsbaserad ersättning till kommuner där vindkraft byggs.

Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att samtidigt både minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen av exempelvis livsmedel och energi i Värmland fram till 2030?

Vänsterpartiet vill att mer av vad vi äter produceras i Sverige. Det är ett bra sätt att minska transporter och utsläpp. Lokal produktion av energi såsom solceller bidrar till att skapa en ökad robusthet i energisystemet. Samtidigt ökar graden av självförsörjning och vi blir därmed bättre rustade för att klara en allvarlig kris.

Artikeltaggar

Arman TeimouriCenterpartietDaniel BäckströmElHåkan SvennelingJordbrukKärnkraftKjell-Arne OttossonKlimatKoldioxidKristdemokraternaLars Mejern LarssonLiberalernaLivsmedelMarléne Lund KopparklintMiljöMiljöpartietModeraternaPål JonsonPer-Inge LidénPolitikRiksdagenRunar FilperSocialdemokraternaSverigedemokraternaVal 2022VänsterpartietVärmlands länVindkraft

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.