Ingen trafikled genom Hammarlundens skolområde!

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Vi ska inte ha en trafikled rakt genom barnens skolområde! Den ska passera utanför”, skriver insändarskribenten. Personerna på bilden har inget med insändaren att göra.
Foto: Helena Karlsson
I en insändare, NWT 16 juni, kritiseras Hammarös politiska majoritet för beslutet att placera den blivande 7-9-skolan norr om Lövnäsleden. Särskilt sägs det vara ”obegripligt” att just Miljöpartiet kan rösta så. Därför är det bra att vi här får chansen att förklara så att det blir lättbegripligt.

Först av allt vill jag instämma i skribentens hängivna försvar för skolskogen, barnens utemiljö och deras välbefinnande. Dessa saker ligger varmt om hjärtat hos oss i Miljöpartiet. Men tyvärr grundas artikeln på mängder av missförstånd och felaktiga fakta som vilselett till en tokig slutsats om var skolan bör stå.

Här är de lättbegripliga skälen till att nya skolan ska placeras norr om Lövnäsleden:

1. Beslutet har föregåtts av den mest gedigna och penetrerande barnkonsekvensanalys som någonsin gjorts i Hammarö kommun. Den mynnar ut i att skolans personal och elevråd tydligt uttrycker sin önskan att skolan placeras på norra sidan av Lövnäsleden. Läs den på kommunens web!

2. Trafiksäkerhet! Vi ska inte ha en trafikled rakt genom barnens skolområde! Den ska passera utanför! Om skolorna skulle ligga på varsin sida om Lövnäsleden kommer barnen i F-6 och 7-9 sammanlagt att korsa vägen cirka 100 000 gånger varje år för att ta sig till sina lektioner. Ligger de däremot på samma sida så elimineras behovet av att korsa vägen och därmed även olycksriskerna.

3. Vi bevarar grönområdena mellan våra bostadskvarter. Boende på Ålvägen och Fasanvägen kan nu glädjas åt att skogen mot Lövnäsleden förblir orörd som bullerskärm mot trafiken. Skolan har samtidigt full tillgång till den skogen som med sina 8 hektar börjar direkt vid gångtunneln 200 meter från F-6-skolan. Lika nära som nuvarande skolskog men dubbelt så stor!

4. Inga boende får skolan som granne. Därmed undviks de konflikter som uppstår då en högstadieskola ligger intill ett villaområde, till exempel av mopedtrafik.

5. Skogsavverkningen blir mindre. Byggs däremot skolan på sydsidan måste mer skog vid Ålvägen tas ned för att ge plats för en anlagd skolgård söder om leden. På norrsidan finns redan en anlagd skolgård varför avverkningen där kan hållas på ett minimum och merparten av nuvarande skolskog om 4,2 hektar kan bevaras.

6. Skolområdet norr om Lövnäsleden har överlägsna kvaliteter med sin närhet till kyrkan, Vänerns strand vid Skärgårdsmuseet och naturen på Hammars udde, alla platser som används i undervisningen. Både ute och inne vinner området på att barnen är längre bort från trafiken och får en rejäl skogsridå mot Lövnäsleden som bullerskydd.

7. Trafikflödet blir bättre. Trängsel och köer minskar då trafiken till båda skolorna fördelas på två olika vägar när både Lövnäsleden och Lövnäsvägen används för avlämning och parkering. Idag saknar skolområdet bra avlämningsplatser, men denna sommar byggs en ny parkering för 76 bilar med avlämningsplatser söder om Lövnäsleden närmast gångtunneln, båda med perfekt närhet till F-6-skolan. Dessutom byggs en avlämningsslinga även på F-6-skolans norrsida.

8.Det finns gott om plats, även för eventuell framtida utbyggnad. Skolområdets friyta blir 7,5 hektar vilket är dubbelt så mycket som behövs. Boverket rekommenderar 3,7 hektar för 1 225 elever.

9. Skolan kostar lika mycket oavsett var den byggs, cirka 275 miljoner kronor. De extra 20 miljoner kronor som lagts till norra alternativet har inte beviljats. Lövnäsvägen ska inte breddas, och en ombyggnad av lilla rondellen är en egen fråga utan koppling till skolans placering.

Nils Bagge

ordförande Miljöpartiet på Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.