Centerstöd till Miljöpartiet och Socialdemokraterna om strandskyddet är ett försuttet tillfälle

Publicerad:
I övrigt kvarstår dock merparten av de problem som gjort strandskyddsreglerna så onödigt begränsande, skriver Runar Filper och Mats Nordberg. Foto: Thomas Wallin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Från Sverigedemokraternas sida ser vi ännu ett förlorat tillfälle att förenkla för människor som vill utveckla landsbygden. Därför röstar vi nej, skriver Runar Filper och Mats Nordberg.

Företrädare för Centerpartiet har under den senaste tiden kritiserat det nej som Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnat till det ändringsförslag av strandskyddslagen som partiet förhandlat fram med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Strandskyddslagen tillkom 1950 för att säkra allmänhetens tillgång till stränder i en tid när stränder runt storstadsområdena riskerade att bli igenbyggda med hus och sommarstugor. Det fundamentala misstaget var att man stiftade en rikstäckande lag, som omöjliggjorde strandnära hus- och stugbyggen även i glesbygd.

Detta har över lång tid retat upp människor i mindre tätbebyggda landsdelar och lett till flera försök att reformera lagen. Att dessa försök misslyckats har till stor del berott på institutionellt motstånd, inte minst från länsstyrelsernas sida. Efter omarbetningar av strandskyddslagen 2009 och 2014, valde många länsstyrelser att använda instrumenten riksintressen och utökat strandskydd (upp till 300 meter) för att, mot lagstiftarens intentioner som vi ser det, utöka strandskyddet.

Så skriver du en debattartikel

Från Sverigedemokraternas sida säger vi nej till förslaget eftersom det är alldeles otillräckligt. Ett antal tokigheter föreslås att strykas och det är ju bra, som att man inte får bygga vid en damm som man själv anlagt och att 100 meter strandskydd gäller även bäckar mindre än 2 meter breda och andra mycket små vattendrag. I övrigt kvarstår dock merparten av de problem som gjort strandskyddsreglerna så onödigt begränsande och hindrat människor med vanliga inkomster att bygga sommarstuga eller hus nära vatten ens i glesbefolkade landsdelar.

Lagstiftningen behöver tydligare särskilja mellan naturskydd och människors rätt att komma till stränder för rekreation. För naturskyddet finns en lång rad lämpligare verktyg såsom reservat av olika slag, nationalparker och skötselavtal med markägare. För att öka det lokala inflytandet behöver vidare länsstyrelsernas rätt att överpröva strandskyddsdispenser tas bort och mer makt flyttas till kommunerna, vilkas ledning kan ställas till svars i demokratiska val.

Den strandskyddsutredning som ligger till grund för propositionen föreslår mycket stora restriktioner mot byggande längs en stor del av våra kuster och dessutom runt stora sjöar, exempelvis hela Vänerns vattensystem. Regeringens proposition hade behövt vara tydlig om att detta förslag inte skall föras vidare.

Centern har flera gånger uttalat att de anser sig ha förhandlat fram ett bra lagförslag tillsammans med Miljöpartiet. Från Sverigedemokraternas sida ser vi ännu ett förlorat tillfälle att förenkla för människor som vill utveckla landsbygden. Därför röstar vi nej.

Vi yrkar på en kompletterande utredning ur ett medborgar- snarare än ett tjänstemannaperspektiv, samt på att en ny proposition arbetas fram snarast möjligt. Denna måste ge verkliga förändringar av möjligheten att bygga i attraktiva lägen i delar av Sverige med god tillgång på stränder.

Runar Filper (SD)

Riksdagsledamot Värmland

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamot Dalarna

Artikeltaggar

CenterpartietDebattFritidshusGlesbygdKristdemokraternaLandsbygdMats NordbergMiljöpartietModeraternaRiksdagsledamotRunar FilperSocialdemokraternaSommarstugaStrandskyddSverigeSverigedemokraternaVänsterpartietVatten

Läs vidare