Björn Gillberg har blivit en rättshaverist

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är kritisk till Björn Gillberg (Hela Sunne), som ger sin syn på saken.
Foto: Åsa Eneljung
Björn Gillberg, Hela Sunne, är i blåsväder – igen! Upprinnelsen till det hela är att Henrik Lagerlöf (HS) under sommaren 2021 medverkade till ett beslut att ge dåvarande vd:n för Sunne Fastighets AB en fallskärm på tre årslöner det vill säga 3,9 miljoner kronor. Detta utan att först kontakta ägaren, Sunne kommun.

Henrik Lagerlöf (HS) var tillfällig ordförande för en decimerad styrelse och lyckades få med sig två ledamöter i beslutet. Enligt Björn Gillberg var orsaken till åtgärden att lägga ut ”snubbeltrådar” så att ägaren Sunne kommun inte skulle säga upp vd:n. Nu blev han ändå uppsagd och det kostar kommunen 3,9 miljoner kronor. Pengar som behövs inom skola och äldreomsorg.

Det är klart att kommunfullmäktige blev irriterat över tilltaget och gjorde en misstroendeförklaring mot Henrik Lagerlöf (HS) och de två andra ledamöterna. Gillberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut om misstroendeförklaring till förvaltningsrätten som nu begärt in yttrande från Sunne kommun.

Kommunens yttrande till förvaltningsrätten avhandlades på kommunstyrelsens möte i slutet av november. Trots att Björn Gillberg var i högsta grad jävig yrkade han på avslag till förmån för sitt eget överklagningsärende! Han fick naturligtvis kommunstyrelsen emot sig. Kommunstyrelsen står fast vid att rikta misstroende mot de tre ledamöterna.

Detta är ett rejält politiskt övertramp och en politisk fadäs från Gillbergs sida. Detta ärende kommer att gå till den politiska historien i Sunne.

Det normala om man är jävig i ett ärende, är att man lämnar sammanträdeslokalen så länge ärendebehandlingen pågår. Om man inte lämnar lokalen får man naturligtvis inte delta i diskussion, ställa yrkanden eller delta i beslut. Som grädde på moset reserverade sig Gillberg mot beslutet! Ja, Björn Gillberg (HS) har blivit en rättshaverist.

Rättskaffens

***

SVAR DIREKT: Majoriteten har inte alltid rätt

Den som inte vågar stå för sina åsikter med sitt namn förtjänar inget svar. Men jag gör ett undantag, eftersom skribenten uppenbarligen inte förstått innebörden av begreppet rättshaverist. Efter alla skadeståndsprocesser, som jag sedan 70-talet ensam och eller i samarbete med advokaten Staffan Michelson framgångsrikt drivit för miljöoffers räkning, är jag raka motsatsen till rättegångsmissbrukare. Flera av processerna, till exempel den mot BT-Kemi, har resulterat i prejudicerande domar, som sedan kodifierats i miljölagstiftningen.

Nu aktuellt ärende gäller det faktum, att Sunne kommunfullmäktige, det vill säga 22 av de 40 närvarande ledamöterna, den 11 oktober beslutade att rikta misstroende mot tre ledamöter i Sunne Fastighets AB. Nu saknas i kommunallagen stöd för ett sådant beslut. Begreppet misstroendevotum existerar endast i regeringsformen för att riksdagen skall kunna avsätta regeringsledamöter inklusive statsministern. Fullmäktiges beslut saknar sålunda laglig grund, varför jag har begärt att förvaltningsrätten i Karlstad skall upphäva beslutet.

Fråga uppstår om jag var jävig, när jag som ledamot av kommunstyrelsen reserverade mig mot majoritetens beslut att till förvaltningsrätten avstyrka bifall till mitt överklagande. Det finns många olika typer av jäv. Klart är att jag inte kan betraktas som jävig på den grunden, att frågan berörde mig själv eller närstående på något sätt, som kan vara mig eller närstående till nytta eller skada. Möjligtvis skulle så kallat delikatessjäv vara tillämpligt. Men jag bedömde, att så inte var fallet jämlikt bland annat 6 kap. 29 § KL. Detta eftersom min reservation bland annat saknade betydelse för utgången av kommunstyrelsens beslut. Detta accepterades också av kommunstyrelsens övriga tio ledamöter, som annars skulle ha förklara mig jävig.

Tillvägagångssättet var helt identiskt med när jag 2016 begärde att förvaltningsrätten skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut att avsätta Anders Broman som fullmäktiges ordförande. Beslutet baserades på att den valtekniska samverkan mellan Hela Sunne och Socialdemokraterna hade upphört. Jag påpekade i mitt överklagande att kommunallagen inte medgav att fullmäktiges ordförande avsattes mot sin vilja under löpande mandatperiod.

Kommunstyrelsen yrkade då i sitt yttrande till förvaltningsrätten avslag på mitt överklagande, allt under det att jag reserverade mig. Förvaltningsrätten gick på min linje och upphävde beslutet att avsätta Broman. Likväl överklagade kommunstyrelsen, mot bättre vetande, utan framgång förvaltningsrättens beslut till högsta instans. Här kan man verkligen tala om rättshaveri. Majoriteten har inte alltid rätt.

Björn Gillberg

Hela Sunne

REPLIK: Angående begreppen ”jäv” och ”rättshaverist”

Kortfattat så har Björn Gillberg väckt talan inför domstol och överklagat ett kommunfullmäktigebeslut i Sunne. Domstolen har begärt in yttrande från kommunen. Yttrandet avhandlades på kommunstyrelsens möte den 30/11 2021. Gillberg är ledamot av kommunstyrelsen och var närvarande på mötet. Majoritetens beslut på kommunstyrelsen gick emot Gillberg. Gillberg försökte då avslå yttrandet och när det inte gick reserverade han sig mot beslutet. Gillberg utnyttjade alltså sin plats i kommunstyrelsen till förmån för sitt eget domstolsärende. Jävsfrågan kan inte belysas klarare!

En politiker som är mån om sin heder stiger naturligtvis åt sidan vid minsta misstanke på jäv. Det gäller även s.k. delikatessjäv.

För att klargöra begreppet ”rättshaverist”, kan man med fördel gå till Svenska Akademins ordbok. Tecken på en rättshaverist, citat från ordboken:

”Benägenhet att envist och påstridigt hävda och fasthålla vid en viss ståndpunkt och anse denna vara den enda rätta”.

”Pedantiskt begär att alltid ha eller få rätt”.

Rättskaffens

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.