Hoppa till huvudinnehållet

Karlstads översiktsplan avgörande för Värmlands framtid

Publicerad:
Planen är inte konkurrenskraftig. Vi får svårt att hävda oss jämfört med liknande städer och andra län, skriver Johan Danielsson.
Planen är inte konkurrenskraftig. Vi får svårt att hävda oss jämfört med liknande städer och andra län, skriver Johan Danielsson. Foto: Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att grunden blir rätt är avgörande för kommande generationer: göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort, skriver Johan Danielsson.

Karlstads översiktsplan 2050 är avgörande för Värmlands framtid. Den behöver ett omtag som inkluderar en bättre demokratiprocess.

Citat från en tjänsteman i Karlstad: ”Ramverket vi förhåller oss till i vårt arbete med den nya översiktsplanen är strategisk plan för Karlstads kommun”. Utifrån innehållet i den strategiska planen och innehållet i samrådsförslaget översiktsplan 2050 verkar tillväxtplanen innehålla tre ambitioner/mål: Enprocentsfilosofin (125 000 invånare 2050); Karlstads roll som tillväxtmotor; och 2.55 Oslo-Stockholm. Planen är inte konkurrenskraftig. Vi får svårt att hävda oss jämfört med liknande städer och andra län. Vi "bygger bort oss" och blockerar bättre framtidslösningar.

Vill vi hävda oss bättre behöver vi tänka, kommunicera och agera annorlunda. Vi är globala lokala medborgare. Översiktsplanen behöver korrelera visdomsfullt med helheten: globalt och lokalt och det däremellan. Ett omtag inkluderar en kvalitetssäkrad demokratiprocess där många får komma till tals, flera utspel görs och fler frågor får svar.

Så skriver du en debattartikel

En objektiv demokratipanel övervakar hela processen och äger rätten att proaktivt agera under resans gång om folksuveräniteten äventyras. Vid behov aktiveras lämpligt bildnings- och delaktighetsverktyg i direktdemokratins namn inom ramen för demokratins och medmänsklighetens framgångskriterier. Processen får ta tid.

Boverket sorterar översiktsplanerna utifrån tre aspekter som också markerar ett flöde som fungerar alldeles utmärkt för en demokratiprocess i två faser: Utvecklingsinriktning och mark- och vattenanvändning med riksintresse.

Lagen styr upp översiktsplaneringen i plan- och bygglagens andra kapitel där de allmänna intressena framgår som vi ska ta hänsyn till och främja:

"3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur och kulturvärden, miljö och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet."

A och O för Karlstad och Värmland är den grund som utvecklingsinriktningen utgår från. Att grunden blir rätt är avgörande för kommande generationer: göra rätt saker, göra sakerna rätt och få saker gjort.

I demokratiprocessens första fas har vi friheten att gå bortom nuvarande strukturers bojor och avslöja våra drömmar och visioner och presentera ambitioner, idéer och mål för Karlstad och Värmland. Lämpliga hållbara filtreringsfunktioner släpper igenom de förslag som berikar målområdena bättre tillväxt, godare välstånd och ökad livskvalitet, och sorterar bort de som inte premierar vår stad och vårt län. Helt i enlighet med paragraf 3 ovan.

Våra politiska partier är först ut att presentera sina framtidsbilder. Sedan får samhällets olika aktörer komma till tals, presentera sina målbilder och även vara konsultativa visavi partiernas förslag. Tidsutrymme för samtal och debatt ska finnas. Utifrån inspel och konsultativa råd får politikerna möjligheten att bearbeta och paketera om sin politik med syfte att maximera folknyttan mot 2050.

En ny grund för utvecklingsinriktningen formas, bredare partipolitisk och folkligt förankrad. Tjänstepersonerna får bättre och tydligare förutsättningar att arbeta fram samrådsförslaget för mark- och vattenanvändningen med hänsyn tagen till riksintressen. Demokratiprocessens andra fas kan inledas.

Johan Danielsson

Heapple

Artikeltaggar

BoverketDebattDemokratiJärnvägJohan DanielssonKarlstads kommunÖversiktsplanPlan- och bygglagenStadsbyggnad