Insändare: Jag vill väcka sömniga politiker om våra unga

Publicerad:
Insändarskribenten vill att politiken ska vakna och konstatera att Kil förändras och har problem som kan jämföras med betydligt mer utsatta områden i Sverige. Han får svar direkt av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Kils kommun. Foto: JESSICA GOW / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag vill väcka politikerna i frågan om våra barn och ungdomar. Det handlar inte om kritik mot enskilda yrkesgrupper som lärare, rektorer eller liknande. Det handlar inte om bortskämda och curlade barn och ungdomar.

Jag vill att politiken ska vakna och konstatera att vårt Kil förändras och har problem som kan jämföras med betydligt mer utsatta områden i Sverige. En förändring där barn och ungdomar mår sämre än de gjort tidigare. Påståendet grundar sig bland annat på ökade kostnader för socialtjänst och lång kö till barn och ungdomspsykiatrin.

Ytterligare en parameter är skolresultaten för eleverna i Kils kommun där endast drygt fyra av tio pojkar och nästan fem av tio flickor har godkända betyg i alla ämnen och behörigheten för att söka till gymnasiet är låg.

Ska jag spetsa till det så påstår jag att Kil är allt annat än en välmående kommun i dessa avseenden. Det är väldigt mycket som är bra i Kils kommun. En kommun blir dock aldrig bättre än där den är som sämst. Kil är en inflyttningskommun. Anledningen till det är just att Kil är en bra kommun att leva och bo i. Det är därför än mer förvånande att kommunens politiker väljer att inte fokusera på det som inte är bra. Det faktum att det som är "obra" till största delen handlar om kommunens barn och ungdomar borde väcka den sömnigaste kommunpolitiker.

Vad gör politiken i Kils kommun för att råda bot på de problem som finns i kommunen? Hur ser politiken på skenande kostnader för socialtjänsten och då främst kostnaden för institutionsvård?

Hur ska kommunen arbeta framöver för att minska lidandet och minska behovet av bland annat institutionsvård? Hur ser politiken i Kils kommun på de allt sämre resultaten i skolan? Finns det någon tanke eller väntar kommunen på att "Gud allsmäktig" i form av Skolverket ska vifta med trollspöet?

Det är synnerligen intressant att kommunens politiker tiger still under rådande omständigheter. Har vi en skola i fritt fall utan politisk kontroll? Har vi en socialtjänst i Kils kommun där kommunstyrelsen helt tappat greppet eller är det ointresse för frågorna så länge kommunens resultatmässiga överskottsmål uppfylls?

Tillitsbaserad styrning i all ära men kommunstyrelsen har ansvaret. Vad vill kommunstyrelsen i Kils kommun?

Politiken ska inte styra i detalj. Däremot ska politiken styra verksamheten på ett sådant sätt att allmänheten känner ett förtroende och litar på de politiker som man röstat fram.

Situationen är allvarlig. Man kan vänta, vänta och vänta likt strutsen med huvudet i sanden och hoppas på "gudskelov”.

Politiken behöver lyfta blicken från siffror och vackra ord om förändringar i verksamhet och resultat och agera. Under tiden som handlingskraften uteblir så fortsätter verkligheten. En verklighet där mycket är väldigt bra men vissa saker som kräver politikens uppmärksamhet och respekt. Ge dessa frågor den respekt de förtjänar och ge därigenom även respekt till människorna bakom.

Peter Krööse, före detta Centerpartist och kommunpolitiker

Trångstad, Kil

Insändare: Alla barn är våra

***

SVAR DIREKT: ”Politiken är redan vaken”

Du skriver att dina insändare inte ska uppfattas som kritik mot enskilda yrkesgrupper, som lärare, rektorer eller liknande. Du säger att du skriver insändarna för att du vill väcka politiken. Politiken är redan vaken och har varit så under lång tid, både när det gäller de saker du nämner och många andra.

Angående de yrkesgrupper du pekar ut så köper vi inte din ”ursäkt”. Du hoppar medvetet på flera av våra yrkesgrupper för att komma åt oss politiker. Är det inte bättre att du pratar med oss om du tycker något är fel eller vill pröva dina, i flera fall felaktiga, fakta?

Personalen arbetar på uppdrag av oss politiker. Vi sätter mål för verksamheterna i kommunens verksamhetsplan. Vi följer upp målen och gläds när det går bra och ställer krav när målen inte uppfylls. Personalen i Kils kommun arbetar varje dag för att ge sina kunder bra bemötande och kvalitativ undervisning eller service beroende på vilken funktion de har. Verksamheterna arbetar för att nå de mål som vi politiker beslutat att de ska uppnå. Ta del av målen på kil.se/mal så får du se vad det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kil vill uppnå.

Du ställer frågan: Hur ser politiken i Kils kommun på de allt sämre resultaten i skolan? Vårt svar: Så här ser politiken i Kils kommun på de allt BÄTTRE resultaten i skolan.

När det gäller skolresultaten så är målet att ”Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat” vid verksamhetsårets slut. De senaste årens arbeten visar att vi är på rätt väg, men att vi behöver fortsätta arbeta med förbättringsarbetet.

Läsåret 2020/2021 kan vi till exempel se följande förbättringar inom sektor utbildning:

•Skillnaden i meritpoäng mellan årskurs 6 och 7 minskar jämfört med tidigare.

•I årskurs 7-9 ser vi en ökning av meritvärdena och en ökning av andelen godkända betyg. Medelmeritvärdet i åk 9 har höjts och var i juni 2021 det högsta på fyra år.

•Andelen behöriga elever till gymnasieskolans nationella program ökar.

•Antalet avhopp från gymnasieskolan har minskat.

•Elevernas närvaro i åk 7-9 ökar.

•Introduktionsprogrammet (IM) i Kil är en lyckad satsning.

Studieresultaten måste fortsätta att förbättras och likaså förutsättningar att klara kunskapskraven i alla ämnen. Idag ser vi att moderna språk, kemi, fysik, geografi och historia är de ämnen som har lägst måluppfyllelse. Vi behöver se till att varje elev ges förutsättningar för att klara alla ämnen. Dessa saker tillsammans är, och kommer att vara, huvudfokus för allt förbättringsarbete i sektor utbildning under ett antal år framöver.

Du pratar om skenande kostnader för socialtjänsten men det känner vi inte igen oss i. Det vi ser när det gäller kostnader för barn och unga, är att kostnaderna för externa placeringar minskat med ungefär 5,5 miljoner kronor jämfört med 2020. Ett lyckat genomfört arbete inom verksamheterna som har gett resultat.

Vi lägger mer pengar på öppenvårdsinsatser, tidigt stöd för barn och unga och satsar mer på utredningssidan. Anledningen är en kommunövergripande genomlysning av arbetet med och för målgruppen barn och unga och vad vi bör och kan göra bättre. Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen och är insatta i frågeställningarna.

Du har rätt i att det är ett ökat tryck på kommunernas socialtjänst. Det är en nationell utveckling och inte något som drabbar enbart oss i Kil, men det ökade trycket är också en anledning till att vi förstärker inom utrednings- och öppenvårdsinsatser. Det sker i nära samverkan mellan skola, socialtjänst och kultur och fritid.

När det gäller långa köer på regionens barn- och ungdomspsykiatri, som du också nämner, så är vi lika angelägna som du att det problemet löses.

Du skriver att du tycker det är mycket som är bra i Kil och nämner att Kil är en inflyttningskommun och att anledningen till det är att det är en bra kommun att leva och bo i. Vi håller med dig men kommunen också är en bra kommun att verka i, vilket många framgångsrika företag och föreningar genom åren är bevis för.

Som politiker i Kil sätter vi mål för att Kilsborna ska få det så bra som möjligt på både kort och lång sikt. Förvaltningen vet vad politiken vill uppnå och arbetar hårt för att nå målen och vi har bra personal. Vi tycker även att dessa saker påverkar bilden av Kil positivt.

Du har ett gott hjärta som månar om de svaga, vilket dina insändare tydligt visar. Det gör även vi och vi tror inte att det är så mycket som skiljer oss åt egentligen när vi sätter oss ned och pratar om vad som är viktigt för Kil.

Välkommen att höra av dig om du vill.

Anders Johansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Kenneth Bengtsson (C)

kommunstyrelsens vice ordförande

Artikeltaggar

InsändareKilKils kommun

Läs vidare