Värmlandsbanan måste prioriteras

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
I ett första steg prioriteras en dubbelspårsutbyggnad mellan Kristinehamn och Kil, något som är helt nödvändigt, men fler steg måste tas för att uppnå en tillfredställande helhet, skriver Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Per-Samuel Nisser och Linda Larsson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
En väl fungerande Värmlandsbana är en av nycklarna till fortsatt utveckling vare sig det gäller möjlighet till arbetspendling, fler jobb, nya etableringar eller att fortsätta det så viktiga arbetet med att skapa ett hållbart resande för fler, skriver Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Per-Samuel Nisser och Linda Larsson.

Värmlandsbanan är Sveriges högst trafikerade enkelspåriga järnväg och lider av stora framkomlighetsproblem. Samtidigt ökar efterfrågan på både gods- och pendlingsmöjligheter och har gjort så i snabb takt sedan 1990-talet. I dag är järnvägen mycket tungt belastad och det leder i sin tur till både brister i punktlighet och långa restider. Problemen har delvis hanterats genom begränsningar för trafiken med färre tåg och lägre hastigheter, vilket inte är en acceptabel lösning för framtiden.

Sammantaget gör det att Värmlandsbanan, så som den är utformad idag, varken kan möta dagens eller framtidens efterfrågan på transporter. Det duger inte. En väl fungerande Värmlandsbana är en av nycklarna till fortsatt utveckling vare sig det gäller möjlighet till arbetspendling, fler jobb, nya etableringar eller att fortsätta det så viktiga arbetet med att skapa ett hållbart resande för fler.

Det glädjer oss att Trafikverket nu tagit ett helhetsgrepp kring Värmlandsbanan och presenterat förslag på åtgärder som behövs för att komma till rätta med stora delar av problematiken. I grunden tycker vi att det är en omfattande och väl genomarbetad utredning som Trafikverket tagit fram, men nu måste de föreslagna åtgärderna också prioriteras av staten i kommande nationella plan.

Trafikverket pekar på att omfattande dubbelspårsutbyggnad och kapacitetshöjande åtgärder måste till för att klara de utmaningar som Värmlandsbanan står inför. I ett första steg prioriteras en dubbelspårsutbyggnad mellan Kristinehamn och Kil, något som är helt nödvändigt, men fler steg måste tas för att uppnå en tillfredsställande helhet.

Uppdelning i småbitar riskerar bara att flytta flaskhalsproblem och skjuta upp samhällsnyttor, med negativa effekter för näringsliv och samhälle. Vårt krav är att de föreslagna åtgärderna börjar realiseras så att den stora efterfrågan på fler järnvägstransporter kan mötas.

Vår plats spelar roll. Vi kan inte bara se på när de stora satsningar görs runt om i Sverige samtidigt som jämförelsevis små åtgärder, som krävs för att Värmlandsbanan ska fungera, riskerar att inte bli av. För oss är järnvägen en av de viktigaste länkarna för tillväxt och utveckling. Vi har inte så långt till vare sig Stockholm eller Oslo men våra förbindelser lever inte upp till dagens behov. Värmlandsbanan spelar stor roll för besöksnäringen och mötesindustrin, för tjänsteföretagen, för kommuner och regioner, och den spelar roll för de industrier som är en del av stora globala logistiknät och produktionskedjor.

Allt för länge har vi i Värmland fått stå tillbaka när det gäller nationella investeringar och prioriteringar av järnvägen. Att börja lägga pusslet för att komma till rätta med flaskhalsar och kapacitetsbekymmer är något som måste prioriteras av staten i kommande nationella plan. En kapacitetsstark och väl fungerande Värmlandsbana är av regionalt, nationellt och till och med internationellt intresse. Nu måste det vara Värmlandsbanans tur.

Fredrik Larsson (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Värmland

Ulric Andersson (S)

Regionråd, Region Värmland

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun

Linda Larsson (S)

Kommunalråd, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.