Replik: Kommunen måste ta ansvaret för Skutberget

Publicerad:
Jag kommer inte att via mejl lämna några synpunkter till Socialdemokraterna eller något annat parti, men gärna till en av kommunen utlyst medborgardialog angående utveckling av Skutberget, skriver Bernadetta Antonina Olsson. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Alla partier kan göra på samma sätt, vinna poäng och bidra till utvecklingen av Skutberget men jag anser att detta inte är ett effektivt sätt att gå till väga, skriver Bernadetta Antonina Olsson.

Svar till Sofia Magnusson (NWT 12/8).

När jag läser Socialdemokraternas debattartikel får jag ett intryck att detta parti på ett sofistikerat sätt önskar vinna poäng inför valet 2022 genom att skicklig utnyttja allmänhetens förslag som ska skickas till socialdemokratiska partiet via en i debattartikel hänvisad mejladress inom föreskriven tid t o m 13 september.

Alla partier kan göra på samma sätt, vinna poäng och bidra till utvecklingen av Skutberget men jag anser att detta inte är ett effektivt sätt att gå till väga.

Det är av stort vikt att kommunfullmäktige ska fatta tydliga beslut och upphäva de som är fattade den 19 december 2019, framförallt angående detaljplan Muminland, särskilt program/vision och planprogram samt servicebyggnad. Det finns motioner och interpellationer som föreslår detta och jag hoppas att dessa ska prioriteras och behandlas snart redan i kommande kommunfullmäktige.

Det är redan fastställt hur Skutberget skall utvecklas i värdebeskrivningen på sju sidor till den registrering av vår pärla i Naturvårdsverkets register som FS 03 Riksintresse för friluftsliv. Området omfattas dessutom i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4:2. I gällande översiktsplan står hur Skutberget skall utvecklas och plan- och bygglagen liksom Boverkets kunskapsbanker reglerar hur kommun skall gå till väga.

Så skriver du en debattartikel

Av vikt är att nämna ändring den 1 april 2020 i 3:e kapitlet i plan- och bygglagen. ”Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget.” För mig som Skutbergetvän är det intressant att bevaka vilken planeringsstrategi som vår kommun kommer att ta angående mitt älskade Skutberget.

Om kommunen håller sig till översiktsplanen kan den inte behöva skapa särskilda planprogram för att underlätta detaljplaneringen och kan successivt utveckla Skutberget i detaljplaner med olika förfarande.

Av stor vikt är att upplysa om Boverkets webbsida, granskad senast den 2 februari 2021, som markerar vikten av medborgardialog. ”Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen.”

Jag kommer inte att via mejl lämna några synpunkter till Socialdemokraterna eller något annat parti, men gärna till en av kommunen utlyst medborgardialog angående utveckling av Skutberget, vår diamant som många kommunmedlemmar anser skall slipas varsamt, och utvecklas hållbart för friluftsliv och hälsa till nuvarande och kommande generationer.

Jag kommer att bli tacksam om kommunen, allmänheten, föreningar som Skutbergets Wenner och Karlstadpartiets politiker bidrar till att så kommer att ske. Likaså tacksam om kommunfullmäktige fattar beslut angående motioner och interpellationer som är redan lämnade av förtroendevalda i Vänsterpartiet, Göran Svensson (-), Karlstadpartiet och även en motion lämnad av Willy Wahl om hans viktiga och kloka förslag vad som bör göras angående Skutberget.

Från min sida särskilt önskar jag att kommunen snarast möjligt ska påbörja arbetet med eftersatt underhåll, fatta beslut om hur Skutberget ska skötas och bilda naturreservat. Tacksam för det!

Bernadetta Antonina Olsson

Skutbergetvän

Artikeltaggar

BoverketDebattDetaljplanerGöran SvenssonKarlstadpartiet LivskvalitetKarlstads kommunKommunfullmäktigeNaturvårdsverketÖversiktsplanPlan- och bygglagenSkutbergetSkutbergets WennerSocialdemokraternaSofia MagnussonVänsterpartiet

Läs vidare