Halvera handläggningstiderna hos Lantmäteriet

Debatt
PUBLICERAD:
Genom att tillåta kommunala lantmäterimyndigheter att handlägga ärenden i andra kommuner skulle en kommun som vid en given tidpunkt har få ärenden kunna avlasta en annan, skriver Carl-Oskar Bohlin.
Foto: MAJA SUSLIN / TT
De långa handläggningstiderna gör att projekt riskerar att bli kraftigt försenade och därtill dyrare, i en tid då vi har en utbredd bostadsbrist, skriver Carl-Oskar Bohlin.

Handläggning hos Lantmäteriet är ofta en förutsättning för att det ska gå att bygga nya bostäder. Samtidigt är handläggningstiderna hos Lantmäteriet mycket långa. I april 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden för fastighetsreglering 10 månader, motsvarande siffra för fastighetsklyvning var 18 månader.

I en ny rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT, framgår att handläggningstiderna för till exempel privat bostadsbyggande har varit relativt oförändrade sedan 2016. De långa handläggningstiderna gör att projekt riskerar att bli kraftigt försenade och därtill dyrare, i en tid då vi har en utbredd bostadsbrist.

Moderaterna föreslår fyra åtgärder som vi är övertygade om åtminstone skulle kunna halvera Lantmäteriets handläggningstider.

1. Låt fler kommuner inrätta egna lantmäterimyndigheter

Lantmäteriet är en statlig myndighet men det finns möjlighet för kommuner att inrätta kommunala lantmäterimyndigheter om regeringen godkänner det. Enligt en ny rapport från RUT har det endast inrättats en ny sedan regeringen tillträdde 2014, i Haninge. Sju kommuner har fått avslag.

Samtliga kommuner som fått avslag har motiverat sin ansökan med att det statliga Lantmäteriet inte uppfyller kommunens krav på snabb handläggning och att det saknar geografisk närvaro. Regeringens beslut om att avslå baseras å sin sida på avslagsyrkanden från en enda remissinstans – Lantmäteriet.

Enligt en rapport från Statskontoret (2017:18) avslår regeringen nu fler ansökningar än tidigare om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet. Det kan enligt Statskontoret tolkas som att regeringen anser att det statliga Lantmäteriet fungerar väl. Kommunernas ansökningar och motiveringar vittnar dock om motsatsen.

2. Låt kommunala lantmäterimyndigheter hjälpa andra kommuner

En kommunal lantmäterimyndighet kan i dag bara handlägga ärenden inom den egna kommunen. Genom att tillåta kommunala lantmäterimyndigheter att handlägga ärenden i andra kommuner skulle en kommun som vid en given tidpunkt har få ärenden kunna avlasta en annan. Det skulle möjliggöra ett bättre resursutnyttjande och därmed kortare handläggningstider.

3. Låt privata aktörer konkurrensutsätta Lantmäteriet

Vi anser därtill att det också bör utredas hur lantmäteriet kan konkurrensutsättas av privata aktörer för att effektiviteten på sikt ska kunna öka ytterligare. Flera aktörer inom branschen har kompetens nog att själva kunna utföra en del av förrättningen, till exempel mätningen. Vidare bör det också utredas hur företag skulle kunna certifieras för att sedan ges möjlighet att utföra olika moment i samband med en förrättning.

4. 50 miljoner extra till Lantmäteriet

Att ändra regelverk tar tid. Moderaterna vill också agera här och nu. Genom att öka Lantmäteriets resurser kan handläggningstiderna redan på kort tid minska. Vi avser därför tillföra Lantmäteriet 50 miljoner kronor extra årligen.

Bostadsbyggandet kan inte vänta, handläggningstiderna hos Lantmäteriet behöver halveras nu.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Bostadspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.