Tobé: EU måste göra mer brottsbekämpning

Publicerad:
Europol måste framför allt göras mer operativt, skriver Tomas Tobé. Foto: Peter Dejong/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt från Europaparlamentet

Nu krävs ett skiftat fokus från EU:s sida mot ökad brottsbekämpning. Frågorna måste ges en högre prioritet och insatserna göras mer operativa och kännbara, skriver Tomas Tobé.

En ny rapport från Europol visar att den organiserade brottsligheten inom EU aldrig har utgjort ett så stort hot mot medborgare och våra samhällen som den gör i dag. De brottsbekämpande insatserna måste nu kraftigt förstärkas.

Vart fjärde år publicerar EU:s polismyndighet Europol en omfattande analys av hotet från den organiserade brottsligheten inom Europa. Tidigare i våras offentliggjordes en ny upplaga och rapporten ger en oroande, men inte oväntad, lägesbild.

Brottsligheten är i hög grad gränsöverskridande. Sju av tio kriminella nätverk är aktiva i fler än tre länder. Det handlar om allt från narkotikahandel och bostadsinbrott, till bedrägerier och människosmuggling.

Europol pekar också på att våldsanvändningen har ökat och blivit grövre. Det som göder kriminaliteten och det våld den för med sig är i hög grad pengar, korruption och droger. Närmare 60 procent av världens kokain finns på den europeiska marknaden. Europol menar att den organiserade brottsligheten närmast är systemhotande i Europa.

Den utbredda brottsligheten i Sverige är sedan länge mycket allvarlig, och problembilden har många likheter med det Europol lyfter fram i sin rapport. Exempelvis framväxten av parallella rättssystem.

Noterbart är också att svenska folket anser att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är den allra viktigaste uppgiften för Europasamarbetet. Det framkom i Eurobarometern för 2020, som är en bred opinionsundersökning som genomförts i alla medlemsländer på uppdrag av Europaparlamentet.

Nu krävs ett skiftat fokus från EU:s sida mot ökad brottsbekämpning. Frågorna måste ges en högre prioritet och insatserna göras mer operativa och kännbara. Då kan vi också bli riktigt framgångsrika med att pressa tillbaka brottsligheten i Sverige.

EU-kommissionen har lämnat förslag på hur Europol kan förstärkas, men ett alldeles för svagt sådant. Europol måste framför allt göras mer operativt. Vid operativ verksamhet i olika länder ska detta ske under befäl av den nationella Polismyndigheten i det aktuella landet. EU:s polisarbete bör också inriktas på just smugglingen som är kopplad till grov kriminalitet och på att bekämpa de internationella stöldligorna.

Insatserna mot terrorism kan i sin tur skärpas genom att Europols så kallade antiterrorcenter byggs ut. Samtidigt måste vi öka åtgärderna mot penningtvätt och utländsk terrorfinansiering, genom skarpare kontroller och mer harmoniserad lagstiftning mellan EU:s medlemsländer.

I söndags, den nionde maj, inföll Europadagen, som syftar till att särskilt uppmärksamma freden och sammanhållningen i Europa.

Framöver måste Europasamarbetet fortsätta gynna medborgarna och medlemsstaterna. Det kräver fokus på att leverera lösningar på samhällsproblemen. Det är nu hög tid att göra mer för att på allvar bekämpa den organiserade brottsligheten, förstärka kampen mot terrorismen och göra Sverige och Europa tryggare.

Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker

Artikeltaggar

BrottEUEU-kommissionenEuropaparlamentetEuropolModeraternaOrganiserad brottslighetSigneratTerrorismTomas Tobé

Läs vidare