Besvärande behandling av revisionsrapport

Debatt
PUBLICERAD:
Till det kommer en särskild fråga till kommunledningen och den ekonomiska styrningen om varför den valt att inte följa gällande lag om kommunal bokföring och redovisning, skriver Fredrik Erlandsson och Gunnar Ström.
Foto: Forshaga Kommun
Men fullmäktiges ordförande hade inget att säga som underlättade för ledamöterna att fatta beslut, skriver Fredrik Erlandsson och Gunnar Ström.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Forshaga den 13 april handlade mycket om kommunrevisionens granskning av kommunens årsredovisning för 2020. Granskningen landade i en allvarlig och mycket ovanlig bedömning: att räkenskaperna inte är rättvisande och att rättning bör ske innan de fastställs av fullmäktige.

Revisorerna hade funnit ”avvikelser mot lag och god redovisningssed avseende Intäkter och Avsättningar och ansvarsförbindelser. Avvikelserna bedöms som väsentliga och påverkar periodens resultat och ställning i väsentlig omfattning". Den långa debatt som följde har rest många frågetecken. Men först om revisorernas roll.

Revisorerna ska granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Till sin hjälp ska de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer, som de själva väljer. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Men kommunfullmäktiges presidium, som har en nyckelroll i hanteringen av kommunrevisionens förslag, ansåg att fullmäktige inte borde följa revisionens begäran om rättning.

Debatten i fullmäktige visade flera allvarliga problem. Revisionsrapporten är daterad 9 april, fredagen före tisdagens fullmäktigesammanträde. Den rättelse som borde ha gjorts skulle alltså ske på några timmar. Vad svarar revisionen på det? Samtidigt behandlade kommunstyrelsen årsredovisningen redan den 30 mars utan – enligt protokollet – att revisionsrapporten nämns.

Kommunfullmäktiges presidium ska bereda frågor som denna och se till att fullmäktiges ledamöter har bästa förutsättningar att ta ställning och fatta beslut. Men fullmäktiges ordförande hade inget att säga som underlättade för ledamöterna att fatta beslut. Flera anförde att de inte ens sett revisorernas rapport, som skickades ut dagen före sammanträdet.

Utan att gå in på alla besvärande detaljer som kom fram i debatten, har nu kommunrevisionen, kommunledningen och fullmäktiges presidium anledning att se över de rutiner som styr revisionens granskningsuppgift så att något liknande inte händer igen.

Till det kommer en särskild fråga till kommunledningen och den ekonomiska styrningen om varför den valt att inte följa gällande lag om kommunal bokföring och redovisning och inte heller tagit hänsyn till vad Rådet för kommunal redovisning har att säga i de aktuella frågorna.

Landets kommuner kan vara stolta över det arbete kommunrevisionerna står för. Det handlar om att vara allmänhetens garanti för att kommunen bedriver en effektiv verksamhet. Då får det som hände i Forshagas kommunfullmäktige inte hända en gång till.

Fredrik Erlandsson

Gunnar Ström

Liberalerna Forshaga

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.