Slutreplik: Bygget av en äventyrslekplats är ett miljöbrott

Publicerad:
Det påbörjade bygget av en äventyrslekplats är ett miljöbrott. Detta är allvarligt, skriver Bernadetta Antonina Olsson. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Syftet som Karlstads kommun åberopar för dispens för strandskyddet är inte tillräckligt och att driva en rättsprocess är slöseri med resurser, skriver Bernadetta Antonina Olsson.

Svar till Per-Samuel Nisser med flera (NWT 30/3).

De högsta blågröna politikerna i vår kommun skriver i repliken att byggandet av en äventyrslekplats inte ”hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.” En av skribenterna, Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, meddelade också den 24 mars i en VF-artikel att lekbygge inte ska ”vara skadligt för växter och djur”.

Dessa två skäl att bevilja dispens till ett äventyrslekplatsbygge är inte särskilda skäl enligt Naturvårdsverkets vägledning i miljöarbetet:

”Vad är inte särskilda skäl? I många beslut där dispens har beviljats, anges som enda motiv att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Detta är inte sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda skäl.”

Skribenterna åberopade inga av de sex av särskilda skäl som är nödvändiga att få dispens och som skall göras i en detaljplan. Tolkningen av den femte punkten i Naturvårdverkets vägledning är klart och tydlig formulerad. Citerar igen: ”Om intresset kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet ska dispens inte medges.”

Så skriver du en debattartikel

Skribenterna förväntar sig att dömande myndigheter vid prövning bortser från ovanstående lagstiftning samt stöd i miljöarbetet och kan gå kommunen till mötes, vilket för mig, som är insatt i frågan, är helt obegripligt.

För oss kommunmedlemmar är det av stor betydelse att Karlstads kommun har skickliga tjänstemän och jurister på stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret. Men de skall också tillämpa gällande lagar och regler och inte utföra uppdrag från politikerna som gör bedömningar.

Jag har tagit reda på om kommunens ofta i media framförda argument ”Karlstadsborna vill ha en lekplats”. Enligt en rapport (2017-10-03) som Katarina Lindström på kommunledningskontoret framställde om medborgardialog om utveckling av Skutbergets framgår att 139 respondenter av 1 974 önskade en lekplats, och hamnade på 14:e plats.

Frågan är nu om länsstyrelsen omprövar stadsbyggnadsnämndens beslut om dispens. Man kan inte vara helt säker att denna myndighet gör det, ty de omprövade inte temaparken, trots att deras roll var att göra det.

Det påbörjade bygget av en äventyrslekplats är ett miljöbrott. Detta är allvarligt eftersom Skutberget utöver riksintresse enligt miljöbalken är registrerat i Naturvårdverkets register som ett FS 03 riksintresse för friluftsliv med värdebeskrivning som grund till registrering, beskriven enligt remisser från länsstyrelsens och Karlstads kommun (underskriven av Per-Samuel Nisser (M)).

Det står bland annat: ”De särskilt värdefulla miljöerna för djur- och växtlivet vid Vänern utgörs främst av grunda vikar, skärgårdar, kala skär, bergsbranter, sandstränder, större vassområden, strandängar och lövsumpskogar. De unika miljöerna hyser omkring 270 hotade och sällsynta arter som är knutna till sjöns närhet. Det handlar främst om fåglar, fiskar, insekter och växter. Några arter har utpekats som ansvarsarter för Vänern då en stor del av den regionala eller nationella populationen förekommer vid sjön.”

Sammantaget: Syftet som Karlstads kommun åberopar för dispens för strandskyddet är inte tillräckligt och att driva en rättsprocess är slöseri med resurser. Jag hoppas att länsstyrelsen omprövar dispensen för en äventyrslekplats och vore tacksam om kommunen inte överklagar det.

Bernadetta Antonina Olsson

Skutbergetvän

Artikeltaggar

DebattErik NilssonFriluftslivKarlstads kommunKristdemokraternaLänsstyrelsenLekplatserModeraternaMuminNaturskyddNaturvårdsverketPer-Samuel NisserSkutbergetStadsbyggnadsförvaltningenStadsbyggnadsnämndenStrandskydd

Läs vidare