Skutbergets stränder skyddas av miljöbalkens strandskyddsregler

Debatt
PUBLICERAD:
Den lättillgängliga strandlinjen med Vänerutsikt ger området dess unika kvalitet. Och den stranden är en begränsad resurs, skriver Peter Sörensen och Göran Svensson.
Foto: Privat
Att, som kommunen här gjort, påstå att en lekpark skulle öka allmänhetens tillgång till området anser vi inte vara i linje med lagstiftarens intentioner, skriver Peter Sörensen och Göran Svensson.

Nyligen valde vi att anmäla Karlstads kommuns pågående lekplatsbygge på Skutberget för miljöbrott. Bakgrunden till detta var att de påbörjade byggnadsarbetena sker på ett område där s k strandskydd gäller.

Strandskyddet, som kommer till uttryck i miljöbalken, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Ur Naturvårdsverkets förklaring till strandskyddets förbudsregler läser vi:

* Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras

* Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Anläggningar som kan omfattas är t ex staket, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, vägar, parkeringsplatser, golfbanor, bryggor och pirar.

* Inom ett strandskyddsområde får inte grävning eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan. Med “andra förberedelsearbeten” avses t ex trädfällning, schaktning eller anläggande av väg.

Enligt vår åsikt är kommunens påbörjade arbeten ett tydligt brott mot ovan nämnda förbudsregler. När vi kontaktade Naturvårdsverket för vägledning rådde de oss att anmäla ärendet till polisen, kommunen och länsstyrelsen. Så det gjorde vi.

Det visade sig då att kommunens tillsynsenhet bedömt att ingen strandskyddsdispens varit nödvändig att söka då åtgärderna hävdats ”öka allmänhetens tillgång” till området. Något man också vidhöll i det svar där man skyndsamt avvisade vår anmälan.

Då vi vidhåller att deras bedömning är felaktig har vi nyttjat vår lagstadgade rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen. De ytor som tas i anspråk är i dag naturmark och tillgängliga för alla och envar för valfri aktivitet när de så önskar. Att, som kommunen här gjort, påstå att en lekpark skulle öka allmänhetens tillgång till området anser vi inte vara i linje med lagstiftarens intentioner. En lekpark borde dessutom rimligen kunna placeras utanför den strandskyddade zonen.

Frågan är dock, i våra ögon, större än så. Skutberget är kommunens i särklass mest populära friluftsområde med över 400 000 besökare per år. Den lättillgängliga strandlinjen med Vänerutsikt ger området dess unika kvalitet. Och den stranden är en begränsad resurs.

Nu står stora förändringar för dörren. Ett visions- och ett planprogram fullt av idéer ska realiseras, ett naturskyddsområde ska inrättas, en detalj- och en gestaltningsplan ska tas fram och en kommersiell muminpark som kommer att ta en stor del av området i anspråk och kraftigt öka belastningen på miljön kommer eventuellt att uppföras.

Hur detta samlat kommer att påverka allmänhetens tillgång till strandnära miljöer och livsvillkoren för natur- och djurlivet, är svårt att överblicka. Enligt vår syn på saken borde åtgärderna därför hanteras samlat i en övergripande detaljplan. Och i avvaktan på den borde tillsynsmyndigheterna vara särskilt återhållsamma med att bevilja strandskyddsdispenser för enstaka åtgärder.

Skutbergets friluftsområde är en unik resurs som är allt för värdefull för att äventyra. Det om något borde vi ha lärt oss under den pågående Covid 19-epedemin.

Peter Sörensen

Göran Svensson

Ledamöter av Karlstads kommunfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.