Politiska beslut orsakar rättslöshet för fastighetsägare

Debatt
PUBLICERAD:
Vi fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp är i samma situation då vi trots helt fungerande VA-anläggningar mot vår vilja genom kommunala beslut utifrån vattentjänstlagen paragraf 6 tvångsansluts till kommunalt VA, skriver Lars-Göran Carlsson.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Den enskilde fastighetsägaren är helt rättslös i denna situation gentemot kommunerna som inte ens behöver visa på ”saklig grund ”för sitt beslut precis som arbetstagaren kommer att bli med en förändrad Las, skriver Lars-Göran Carlsson.

Förslagen till ändring av lagen om anställningsskydd så att turordningsreglerna med principen ” sist in, först ut ” ska ändras tillsammans med begreppet saklig grund för uppsägning innebär att alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad får en livslång provanställning och helt kommer att sakna anställningsskydd mot övergrepp från arbetsgivaren.

Förslagen har lett till att statsminister Stefan Löfven (S) säger att förslagen skapar en obalans i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden och därför måste korrigeras så att arbetstagare inte utsätts för godtyckliga uppsägningar utan saklig grund från arbetsgivare och därmed blir helt rättslösa om förslagen till ändring i lagen om anställningsskydd genomförs.

Vi fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp är i samma situation då vi trots helt fungerande VA-anläggningar mot vår vilja genom kommunala beslut utifrån vattentjänstlagen paragraf 6 tvångsansluts till kommunalt VA.

Kommunernas motivering är att vattentjänstlagen paragraf 6 säger att ” om det med hänsyn till skyddet för människans hälsa och miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet.”

Precis som i förslaget kring turordning och saklig grund enligt Las behöver kommunen inte redovisa några faktiska provresultat och fakta att befintliga VA-anläggningar utgör en fara för människans hälsa och miljön. Kommunen kan, märkligt nog helt godtyckligt besluta om en tvångsanslutning av fastigheter till en anslutningskostnad på mellan 150 000-750 000 kronor per fastighet, exklusive kostnad för indragning på den egna tomten.

Ett sådant kommunalt beslut om behov utifrån paragraf 6 går inte heller inte att överklaga av en fastighetsägare för att få sakfrågan prövad i domstol om det föreligger fara för människans hälsa och miljön. Först när kommunen har iordningställt det kommunala VA-verksamhetsområdet och antingen informerat fastighetsägaren om var anslutningspunkten till tomten finns eller skickat faktura på anslutningskostnaden på 150 000-750 000 kronor kan frågan prövas i domstol.

Fastighetsägaren får då stämma kommunen till mark- och miljödomstolen och betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor för att få frågan om behov enligt paragraf 6 överhuvudtaget föreligger. Den enskilde fastighetsägaren är helt rättslös i denna situation gentemot kommunerna som inte ens behöver visa på ”saklig grund ”för sitt beslut precis som arbetstagaren kommer att bli med en förändrad Las.

Regeringen har aviserat att de kommer att lägga en ny proposition om ”Hållbara vattentjänster ” till riksdagen i december. Vi enskilda fastighetsägare kräver att ändringar sker av paragraf 6 så att kommuner inte kan besluta om tvångsanslutningar utan att redovisa vilka faror som föreligger för människans hälsa och miljön med provtagning av VA-anläggning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi kräver också att sakfrågan om behovet ska kunna prövas genom överklagande från fastighetsägare i samband med det kommunala beslutet och inte efter flera år.

Sverige brukar i FN och i världen framhålla sig som en rättsstat, det är hög tid att visa det i förslaget till ny vattentjänstlag.

Lars-Göran Carlsson

Ordförande i föreningen VA-i-tiden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.