Rimliga villkor behövs för fjärrvärmen

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstads Energis fjärrvärme värmer dagligen mer än 50 000 Karlstadsbor. För att vi alltid ska kunna leverera förnybar och återvunnen värme har vi flera ben att stå på, skriver Monika Bubholz och Erik Kornfeld.
Foto: Arne Skorup
Fjärrvärmen har en nyckelroll i omställningen till ett resurseffektivare och robustare energisystem och skapar förutsättningar för att nå de klimatpolitiska målen. Det är därför viktigt att fjärrvärmen ges rimliga villkor och inte utsätts för straffbeskattning när fossila bränslen ersätts med förnybara, skriver Monika Bubholz och Erik Kornfeld.

Energikommissionens fastslog 2017 att "en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar".

Karlstads Energis fjärrvärme värmer dagligen mer än 50 000 Karlstadsbor. För att vi alltid ska kunna leverera förnybar och återvunnen värme har vi flera ben att stå på. Ett sådant är samarbetet med Stora Enso där överskottsvärme från Skoghalls bruk tillvaratas i fjärrvärmenätet. Men fjärrvärmen ger också möjligheter att tillvarata andra resurser som annars gått förlorade och bidrar därmed till att skapa ett resurseffektivt samhälle.

Sedan mitten av 1980-talet har vi i Karlstad framställt fjärrvärme ur regionens brännbara restavfall och från början av 1990-talet tar vi tillvara rester från regionens skogsnäring för produktion av både el och fjärrvärme. Denna kraftvärme bidrar därför med lokal elproduktion där den behövs och när den behövs. Något som är tydligt under kalla dagar då elanvändning i uppvärmningen fortfarande belastar elnätet extra mycket och generellt att fler vill ladda sina elbilar.

Denna utveckling har medfört att i princip all den fjärrvärme som levereras i Karlstad och på Hammarö i dag baseras på lokala och regionala resurser som tidigare inte nyttiggjorts. Förutom en hög grad av regionalt självförsörjande skapar detta också mervärde i form av sysselsättning och ökad konkurrenskraft för det regionala näringslivet.

Många av de lösningar som krävs inom flera sektorer för att uppnå ett långsiktigt hållbart och cirkulärt samhälle kan göras mer effektiva i symbios med fjärrvärmen, till exempel framställning av förnybara drivmedel för transportsektorn. Här vill Karlstads Energi bidra till vidare utveckling och vi för redan i dag diskussioner med ett flertal potentiella samarbetspartners.

Det är därför viktigt att fjärrvärmen ges rimliga villkor för att fortsatt vara konkurrenskraftig på värmemarknaden. Det behövs en långsiktig politisk förståelse och reglering som inte undergräver detta.

Tyvärr ser vi att det de senaste åren förts fram flera förslag till och införts lagstiftning som försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft. Det senaste exemplet är ett förslag om beskattning av biooljor vilket, om det genomförs, försvårar vårt hållbarhetsarbete och medför ökade kostnader för fjärrvärmen i Karlstad och på andra ställen i landet där bioolja används som ersättning för fossil eldningsolja.

Tillsammans har vi åtagit oss att begränsa den globala uppvärmningen och realisera hållbarhetsmålen. Då rimmar det illa att införa lagstiftning som försvårar detta.

Monika Bubholz (MP)

Styrelseordförande, Karlstads Energi

Erik Kornfeld

Vd, Karlstads Energi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.