Stora Enso avvaktar med kritiserad avverkning

Insändare
PUBLICERAD:
Stora Enso planerar avverkning vid Lidsbron och Sunnemo. Detta har rört upp känslor bland allmänheten och nu meddelar skogsbolaget att de i väntan på en revisionsrapport avvaktar med avverkningen.
Foto: Pia Holmström
Svar angående skogliga åtgärder kring Lidsbron.

På Stora Enso är vi övertygade om att råvaran från skogen är en del av lösningen på klimatfrågan. Växande träd absorberar koldioxid, och vi kan använda träden till klimatsmarta och återvinningsbara förpackningar och hållbara hus. Produkter som är fossilfria, förnybara och återvinningsbara. Vi tror att allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av träd imorgon.

När vi brukar skogen tar vi hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald. Till exempel fridlysta växter, rödlistade arter och andra arter.

Död ved och högstubbar sparas för att underlätta för insekter, svampar och andra arter. Vi sparar evighetsträd, lövträd och hela områden med höga naturvärden. Hänsyn tas till stigar, ruiner och andra kulturhistoriska värden. Vi planerar noggrant hur avverkningen ska ske, hur maskinerna ska köra för att påverka marken så lite som möjligt. Vi återbeskogar alltid när vi avverkat.

Social hänsyn och rekreationsvärden är också viktiga aspekter vi tar hänsyn till. Inför varje avverkning identifierar vi om det finns närboende eller för allmänheten betydande friluftsområden i området.

När det gäller Lidsbron har vi gjort bedömningen att området framförallt är av betydelse för de som bor närmast. Vi har haft ett samråd där vi har beskrivit hur avverkningen ska gå till och de närboende har lämnat synpunkter. Efter samrådet har vissa anpassningar gjorts i planeringen.

De närboende har kontaktat DNV.GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), som bland annat undersöker om Stora Enso uppfyller kraven i nu gällande certifiering enligt FSC:s och PEFC:s skogsbruksstandarder.

Det välkomnar vi.

En revision av den planerade avverkningen har gjorts för att undersöka om vi följt certifieringens krav på samråd och rimlig social hänsyn. I väntan på revisorns utlåtande kommer vi att avvakta med skogliga åtgärder på området Snårmyren vid Lidsbron .

Maria Saxe, hållbarhetschef

Per-Erik Dalin, områdeschef

Stora Enso Skog

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.