Replik: Utrymme för förbättring i vården

Debatt
PUBLICERAD:
Kommunen har aktivitetssamordnare som erbjuder aktiviteter i bostadsområden i anslutning till olika äldreboenden. Det är frivilligt att ta emot hjälpen eller att delta i aktiviteter, skriver Linda Larsson och Ulric Andersson.
Foto: Claes Österman
Det offentliga erbjuder en mängd insatser och man eftersträvar att hitta en fungerande lösning för varje person, skriver Linda Larsson och Ulric Andersson.

Svar till Ewa Persson (NWT 3/9).

Tack för ditt brev. Socialdemokraterna styr varken regionen eller Karlstads kommun, utan vi befinner oss i opposition, men vill ändå ge dig ett svar på ditt brev.

Först och främst vill vi beklaga dina negativa upplevelser av vården av din make, både inom regionen och i kommunen. Det är vår övertygelse att alla inblandade ständigt har ambitionen att göra sitt bästa. Det är värdefullt att du och andra anhöriga delger sina upplevelser och berättelser. Vi är medvetna om att det kan bli väldigt besvärligt att vårdas hemma om behoven av sjukvård och omvårdnad är stora. Det finns helt klart förbättringsområden som vi behöver arbeta med.

Vi befinner oss mitt i en global pandemi och det har dessvärre påverkat utbudet av avlastning för anhöriga inom Karlstads kommun. Normalt sett finns tillgång till exempelvis växelvård på Resurscentrum, men sedan i mars har det inte varit möjligt att erbjuda på grund av smittorisken. Från och med 1 oktober blir det positiva förändringar för äldreomsorgen och så småningom kommer det också att påverka möjligheterna till avlastning för anhöriga.

Du ställer tre frågor till oss och vi ska försöka svara på dem. Den första handlar om vård i hemmet och varför sjuka människor vårdas där. Här måste en avvägning göras i varje enskilt fall och vi anser att det är viktigt att man också väger in den anhöriges livskvalitet i bedömningen av vårdsituationen. Det finns inga enkla lösningar på vilka vårdformer som vore optimala. Det offentliga erbjuder en mängd insatser och man eftersträvar att hitta en fungerande lösning för varje person. Vi socialdemokrater är öppna för att diskutera nya och andra vårdformer och pröva olika pilotprojekt. Det är viktigt att debatten förs om vårdsituationen för äldre i deras hem. Vi har exempelvis motionerat i kommunfullmäktige om en handlingsplan för förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, ett förslag som röstades ner.

Den andra frågan handlar om sociala kontakter. Det är ett faktum att ensamheten är ett problem bland äldre. Pensionärsorganisationer, kyrkan och övrigt föreningsliv kan göra mycket (dock inte just nu när äldre uppmanas att undvika sociala kontakter). Kommunen har aktivitetssamordnare som erbjuder aktiviteter i bostadsområden i anslutning till olika äldreboenden. Det är frivilligt att ta emot hjälpen eller att delta i aktiviteter. Här måste man jobba mer med att motivera och locka med de äldre att delta. Bra att du lyfter frågan. Det behövs alltid fler idéer. Vi socialdemokrater har tidigare avsatt särskilda budgetmedel för att utveckla arbetet mot ensamhet bland äldre.

Den tredje frågan handlar om vårdstrukturen i Värmland. Vi delar inte bilden att Värmlands befolkning tvingas till Karlstad. Region Värmland har tre akutsjukhus och vårdcentraler i samtliga kommuner. Vi socialdemokrater är angelägna om att det ska erbjudas vård i hela länet och att den nu beslutade investeringen på centralsjukhuset inte ska drabba vården i övriga länet.

Den sista frågan är svår. Den handlar om hur vi personligen vill bli vårdade när vi är gamla, svaga och ensamma. Vi väljer att svara så här: Vi vill att det ska vara lätt att få kontakt med vården så att man kan känna sig trygg. Vi vill att de medarbetare inom både sjukvården och äldreomsorgen som vi möter behandlar oss med empati och respekt för vår personliga integritet.

Avslutningsvis så vill vi framhålla att vi gärna diskuterar de här viktiga frågorna både offentligt och i mindre sammanhang. Det är viktiga frågor som alla berörs av förr eller senare i livet. Därför kommer vi som opposition, i både kommun och region, noggrant följa de av den socialdemokratiskt ledda regeringen utlovade medel så att vården stärks, inte minst äldreomsorgen.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd, Karlstad

Ulric Andersson (S)

Regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.