Företagarna: "Parterna hade världens chans"

Publicerad:
Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län). Foto: Lars Clason

Las-förhandlingarna har brakat samman. Arbetsgivarsidan och facken stod för långt i från varandra i förhandlingarna som rör principiellt viktiga frågor på svensk arbetsmarknad. Därmed blir det inget historiskt avtal om anställningsskyddet.

Politiskt spel efter krasch i LAS-förhandling

NWT har ställt samma frågor till ett antal lokala representanter för fack, arbetsgivare och politiska partier. Först ut är Eva Cooper, organisationen Företagarnas regionchef i bland annat Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens?

– Först och främst vill jag lyfta att arbetsmarknadens parter hade världens chans att lösa problem som tyngt arbetsmarknaden under lång tid. De tog den inte. Sveriges företag behöver enklare och mer förutsägbara uppsägningsprocesser, förenklade turordningsregler och tydligare möjligheter för företag att bestämma över vilka kompetenser de ska ha kvar i sin verksamhet. Det gällde före krisen och har nu blivit allt mer akut - med en allt mer stigande arbetslöshet har vi inte råd att avvika från kursen mot fler nya jobb. Tyvärr misslyckades förhandlingarna, då måste politikerna ta sitt ansvar och gå vidare med utredningens förslag.

Vad tycker ni om förslagen i utredningen?

– Vår förhoppning har varit att parterna skulle komma överens om de helt nödvändiga förändringar som våra medlemmar lyft fram som förutsättningar för att växa och våga ta risker. Det förslag som lagts i utredningen innehåller en hel del framsteg som Företagarna varit med och tagit fram.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Företagarnas inställning är att en moderniserad Las kan vara en del i en arbetsrätt som jobbar med och inte emot små företags önskan om att anställa. Sex av tio företag i storleken 1 till 49 anställda saknar kollektivavtal på svensk arbetsmarknad och den siffran är ökande. Det är en signal om att kollektivavtalsmodellen inte kan vara allena styrande om vi vill ha ett välmående företagsklimat i Sverige. För företagen som valt en väg utan kollektivavtal måste lagstiftningen vara rimlig och förutsägbar. Det handlar inte om att försvaga anställningstryggheten, och det är för oss självklart att en arbetsgivare inte ska kunna säga upp någon på godtyckliga eller diskriminerande grunder. Vi vill ha en mer förutsägbar och flexibel process, där kostnaderna går att överblicka i förväg.

Vilken fråga är viktigast för era medlemmar?

– Arbetsrätten är en viktig beståndsdel i grundtryggheten på den svenska arbetsmarknaden, men samtidigt ska den tryggheten inte skapas på bekostnad av företagarnas trygghet i att kunna anställa fler och få företaget att växa. Därför vill jag skicka en skarp uppmaning till alla med ansvar för det som nu sker: Sverige har inte råd med ett politiskt spel om arbetsmarknaden nu. Fokus måste ligga på att återstarta ekonomin och där kan arbetsrätten rätt använd spela stor roll. Regeringen måste nu ta sitt ansvar och göra verklighet av den aviserade lagstiftningen.

Per Lilja, LO:s ordförande i Örebro och Värmland.
Per Lilja, LO:s ordförande i Örebro och Värmland. Foto: Jonny Ohlsson

Per Lilja, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens?

– Det är klart att vi är besvikna. Det var tråkigt att de inte kom överens, vi hade stora förhoppningar. Men det är egentligen inte parternas fel, det var konstruktiva förhandlingar men las-utredningen har legat som en vår filt över förhandlingarna och de var pressade.

Vad tycker ni om förslagen i utredningen?

– Vi tycker inte alls om dem, de är alldeles för mycket till arbetsgivarnas fördel. Det ska finnas en balans. Vi ville komma till rätta med de tillfälliga, otrygga anställningarna. Vi vill att tillsvidareanställning ska vara norm. Folk vill ha trygghet, för att kunna planera sin framtid, ta bostadslån, telefonabonnemang och annat.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur så det blir tufft ändå, och med de här föreslagna förändringarna kommer otryggheten öka ytterligare, inte minst för de unga som i dag har tillfälliga jobb som de blir inringda på med kort varsel.

– Ändringarna i turordningsreglerna och uppluckringen av reglerna för uppsägning på grund av personliga skäl kan innebära att en äldre utsliten person som inte presterar som tidigare plötsligt kan bli av med jobbet. Det är fel - det ska löna sig att ha varit anställd många år och lojal mot företaget.

Vilken fråga är viktigast för era medlemmar?

– Trygga och bra jobb, det innefattar både turordningsregler och andra anställningsformer.

Anna-Lena Carlsson,  Sysslebäck, distriktsordförande Centerpartiet Värmland.
Anna-Lena Carlsson, Sysslebäck, distriktsordförande Centerpartiet Värmland. Foto: Aron Eriksson

Anna-Lena Carlsson, distriktsordförande Centerpartiet Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens?

– Det är djupt beklagligt att parternas förhandlingar om att förbättra svensk arbetsmarknad har misslyckats.

Vad tycker ni om förslagen i utredningen?

– Vi känner oss trygga med att vi har en genomarbetad och genuin expertutredning.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Förslaget innebär till exempel att en anställd kommer att ges fler möjligheter till kompetensutveckling och att därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, både hos sin befintliga och hos andra arbetsgivare. På så sätt leder reformen till en stärkt trygghet för Sveriges anställda.

– De regler som skyddar mot godtycke och diskriminering finns självklart kvar.

Vilken fråga i utredningen är viktigast och varför?

– Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag. Vi måste fokusera mer på kompetens. Vi kommer framöver att ha en hög arbetslöshet i Sverige, då det blir avgörande att det finns flexibilitet på arbetsmarknaden, och för att komma in i den. Dessutom har krisen visat hur viktigt att det är med den andra delen av omställningen, stärkt kompetens för de anställda, för att klara snabba förändringar på arbetsmarknaden.

Joakim Törnquist och Fatou Ceesay Bengtsson, som delar på ordförandeskapet på tjänstemannaorganisationen TCO Värmland.
Joakim Törnquist och Fatou Ceesay Bengtsson, som delar på ordförandeskapet på tjänstemannaorganisationen TCO Värmland.

Joakim Törnquist och Fatou Ceesay Bengtsson, båda ordförande i TCO Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens?

– TCO ser fortsatt allvarligt på statlig inblandning i frågor som arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att sköta.

– TCO menar att det är genom kollektivavtal som långsiktiga och hållbara lösningar kan nås.

Vad tycker ni om förslaget?

– TCO riktade stark kritik till förslaget redan när det presenterades i samband med utredningen, då TCO anser att det skulle rubba balansen mellan på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel.

Vilka effekter skulle det få om det genomfördes?

– Det skulle exempelvis ge ett ökat utrymme för godtycke att personer sägs upp för att de är obekväma, framför kritik och att äldre kan få lämna arbetslivet i förtid.

– Vid uppsägningar så kan arbetstagarens förhandlingsposition försvagas. Majoriteten av alla varsel om uppsägning berör mindre än 10 personer och ett undantag på 5 personer skulle då få stora konsekvenser.

Vilken fråga är viktigast för era medlemmar och varför?

– Anställningsskyddet vid omorganisationer, vid nedskärningar och uppsägningar av personliga skäl är av stor vikt för alla medlemmar både i offentlig och privat sektor, stora som små företag.

Niklas Wikström, Karlstad, distriktsordförande Liberalerna Värmland.
Niklas Wikström, Karlstad, distriktsordförande Liberalerna Värmland. Foto: Joachim Lagercrantz

Niklas Wikström, distriktsordförande Liberalerna Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens:

– Jag tycker att det är beklagligt att parterna själva inte kommit överens. Det är såklart alltid bäst när de kan enas själva och det utan att politiken behöver kliva in. Nu har förhandlingarna brutit ihop och då ser vi det som att det bara är att genomföra punkterna i utredningen. Vilket vi också är överens om i Januariöverenskommelsen.

Vad tycker du om utredningens förslag?

– Jag tycker utredningen överlag är bra. Utredningen föreslår bland annat att kompetens skulle värderas högre vid uppsägningar, att det ska bli lättare att säga upp personer som missköter sig och att det ska bli enklare att ställa om mitt i arbetslivet. Jag tycker att det vore bra om arbetsrätten skulle moderniseras och anpassas mer efter dagens samhälle och utmaningar.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Dagens arbetsmarknad är mer komplex och såväl företagen och löntagare är i behov av att snabbare kunna ställa om och utvecklas. En effekt är att unga och utrikesfödda skulle ha det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden. En annan effekt blir att de anställdas kompetens sätts i fokus. Både den kompetens de har sen tidigare och den kompetensutveckling de ges möjlighet att få. Arbetsgivare får ett större och tydligare ansvar för det.

Vilken fråga är viktigast och varför?

– Liberalerna anser att Sverige behöver en moderniserad arbetsrätt. Detta för att vi ska behålla vår konkurrenskraft. När det går bra för svenska företag har människor jobb och vi har råd med en ännu bättre välfärdsstat.

Mirja Snider och My Funcke, båda ordförande i Vänsterpartiet Värmland
Mirja Snider och My Funcke, båda ordförande i Vänsterpartiet Värmland Foto: adina schnelzer magnusson

Mirja Snider och My Funcke, båda ordförande i Vänsterpartiet Värmland

Kommentar till att man inte kom överens?

– Det är beklagligt att parterna inte kommer överens eftersom det är det som är grunden i den svenska modellen. Parterna har nu förhandlat under hot från regeringen om lagstiftning, där regeringen ställt sig på arbetsgivarnas sida. Det bästa vore om man gav parterna en chans till, men då måste regeringen ta bort sitt hot om att fatta beslut över parternas huvud och låta processen ha sin gång.

Vad tycker ni om förslagen i utredningen?

– Vi tycker att förslagen i utredningen hotar att slå sönder anställningstryggheten för arbetare i Sverige. Detta genom att förändra anställningsskyddet. Det gör att de fackliga organisationerna blir försvagade samt att tryggheten på arbetet försämras för tusentals arbetare.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Effekterna, om förslaget genomför, som skulle bli på arbetsmarknaden är att ingen arbetare kan känna sig trygg i sin tillsvidareanställning eftersom vid varje omorganisering finns risken att man blir en av de fem utvalda att få gå. Utredningens förslag innebär att man blir livstids provanställd vilket leder till tysta, rädda arbetstagare.

Vilken fråga är viktigast?

– Både turordningsreglerna och uppsägning av personliga skäl är viktiga frågor. Vi vill inte ha en arbetsmarknad där arbetsgivare kan säga upp personer utan saklig grund.

Åsa Johansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Värmland.
Åsa Johansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Värmland. Foto: Anna Sims

Åsa Johansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Värmland.

Kommentar till att man inte kom överens?

– Tråkigt och bekymmersamt att inte fack och arbetsgivare lyckats nå hela vägen i förhandlingarna, jag hade helst sett att parterna varit överens nu.

Vad tycker ni om förslagen i utredningen?

– Vi socialdemokrater har varit tydliga med att maktbalansen mellan parterna inte får rubbas, därför kommer inte arbetsrättsutredningen kunna genomföras i sin nuvarande form. Den sammantagna anställningstryggheten ska värnas.

Vilka effekter skulle det få om de genomfördes?

– Effekten skulle bli sämre anställningstrygghet för Sveriges arbetstagare

Vilken fråga är viktigast och varför?

– Maktbalansen mellan parterna är viktigast. Därför att vi socialdemokrater vill att människor ska ha trygga jobb, en god arbetsmiljö och en lön att leva på.

Fotnot: Svenskt näringslivs regionchef i Värmland hade inte möjlighet att svara.

Artikeltaggar

Anna-Lena CarlssonArbeteÅsa JohanssonEva CooperFöretagarnaLOMirja SniderMy FunckeNiklas WikströmPer LiljaSvenskt NäringslivTCO

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare