Stoppa avverkningen –"dra inte upp mina rötter och min trygghet"

Insändare
PUBLICERAD:
Stora Enso planerar avverkning vid Lidsbron och Sunnemo. Detta har rört upp känslor bland allmänheten.
Foto: Pia Holmström
Stora Enso planerar att skövla stora delar av den vackra skogen mellan Haftersbol och Sunnemo i Hagfors kommun. Här kommer två insändare på temat.

Vem äger skogen? Kan någons ens gör anspråk på att “äga” en skog.

Skogen tillhör oss alla. Det är älgarnas, rävarnas, myrornas och människornas skog – allas skog. Som värmlänning i själ och hjärta är jag uppväxt med skogen. Här finns mina rötter, min trygghet. Härifrån kommer min styrka.

Stora Enso påstår att de äger skogen och kan göra vad de vill med den – storbolaget med 25 000 anställda i över 30 länder med huvudkontor i Helsingfors anser att de har rätt att översätta skog till pengar. Att det är skogsbolagens rätt att göra skogen lönsam.

Lönsam för vem då? Stora Enso omsatte 10,1 miljarder Euro året 2019.

Planerna på att avverka större delen skogen på östra sidan vägen från Haftersbol till Lidsbron och vidare mot Sunnemo är i min mening ren galenskap.

För att minska våra koldioxidutsläpp behöver vi idag all skog vi har. Vi vet att skogen tar upp stora mängder koldioxid - och producerar syre. Luften vi andas! Det handlar inte bara om klimatmål - det handlar om att värna om de värden som gör oss till människor. Hur många av oss har inte tankat kraft och energi i skogen under pandemin – vad skulle vi annars gjort? Var skulle vi annars varit – ute på kalhygget?

Skogen ska avverkas och planteras tillbaka. Visst – ett träd kan planteras men inte en skog. En skog är ett ekosystem. Ett ekosystem kan inte “planteras” tillbaka.

Det är borta för alltid.

Det skapas en sårbar monokultur.

Stora Enso är “miljöcertifierade” – av och för vem då? Vems miljö? Visst förstår jag att skogen behöver skötas om och brukas men det finns andra sätt – hyggesfritt skogsbruk är ett alternativ.

Jag citerar forskaren Rachel Carson ur boken “Tyst vår” utgiven redan 1962 – ett av tidernas mest inflytelserika verk om människans förmåga att förstöra det som hon samtidigt säger sig älska. “Under sin marsch mot sitt klart uttalade mål, herraväldet över naturen, har människan skaffat sig en nedslående meritlista av ständiga ödeläggelser, riktade inte bara mot den jord hon bebor utan också mot det liv som delar den med henne”

Vem äger skogen?

Vem ger skogsbolaget Stora Enso rätt att skövla skogen, dra upp mina rötter, ta min trygghet och styrka?

Stoppa avverkningen!

Ann-Marie Sjögren

Haftersbol och Göteborg

Stoppa kalavverkningarna i Sunnemo

Det här är en uppmaning till ansvariga och berörda myndigheter och politiker att agera gemensamt, klokt och skyndsamt för att hejda klimatförändringarna och bevara viktig skog för vår rekreation och biologiska mångfald. De sista åren har kalavverkningarna i Sunnemo, Värmland med omnejd och många andra delar av landet ökat markant. Detta får stora konsekvenser för den biologiska mångfalden och har en mycket negativ påverkan på klimatet.

Vår ledande miljöforskare Johan Rockström sa redan 2018 att vi bara har 10 år på oss att klara 1,5 graders målet. Ett generelt stopp i hela Europa mot kalavverkning måste skyndsamt beslutas och genomföras om vi menar allvar med vårt åtagande i Parisavtalet. Det finns alternativ till hyggesbruk.

Ett skogsbolag planerar nu att avverka ett stort skogsområde mellan Lidsbron och Dammhugster i Sunnemo, Värmland. De vackra återstående tallhedarna som varje år dignar av blåbär planeras att huggas ner i ett för friluftslivet viktigt tätortsnära område. Kvar blir bara enstaka skärmträd och frötallar.

Världsnaturfonden har i dagarna kommit med en rapport om att blåbärsriset minskar markant i Sverige. Blåbärsriset är mat åt ett stort antal fjärilsarter och flera av dessa är liksom bären viktig föda åt skogsfåglar.

Nu år 2020 lever vi en värld där de globala miljöproblemen och hoten mot den biologiska mångfalden på sikt hotar hela mänskligheten. Forskarna vet att vi bara har några år på oss att drastiskt hejda utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som metangas och lustgas för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Vi måste agera nu. Ledande forskare har därför skickat ett antal alarmerande rapporter till världens ledare.

Vi hör med förfäran att Brasiliens president Bolsonaro inte gör något åt bränderna i regnskogen i Amazonas och att avverkningen där ökar. I Australien, Sibirien och Kalifornien slår skogsbränderna rekord. I Sverige återstår bara små rester av naturskog utanför naturreservaten.

De första 10 - 15 åren efter en kalavverkning sker stora utsläpp av de starka växthusgaserna metan och lustgas, säger forskarna Anders Lindroth och Christina Moberg i en debattartikel i DN redan 2017.

Det är den medelålders växande skogen som tar upp mest koldioxid. Att i detta kritiska skede i människans historia tillåta att vi kalavverkar växande skog går emot all logik. Vi behöver all den skog vi har som koldioxidupptagare. Vi kan inte vänta på att skogen som vi avverkar nu skall bli 40 år. Då är det försent!

I november 2019 utlyste Europaparlamentet klimatnödläge. Politiker i hela EU bör snarast införa ett förbud mot kalavverkning av växande skog i hela Europa. Därefter bör ländernas skogvårdslagar anpassas till de förhållanden som nu råder globalt, och se till att vi har så mycket skog vi kan som tar upp maximalt med koldioxid och hindrar utsläpp av metan och lustgas. Samtidigt skyddas då också den biologiska mångfalden.

Att genomföra en så stor avverkning som skogsbolaget vill göra vid Lidsbron med omnejd där tre olika skiften huggs ner samtidigt får även förödande konsekvenser för friluftsliv och rekreation. Den sammanlagda ytan med tidigare avverkningar blir över 66 ha (motsvarar över 100 fotbollsplaner) och kommer göra skogen norr om badplatsen vid norra Lidsjön till ett enda stort hygge. Detta är en lokal tragedi samtidigt som det är ett globalt mönster som måste brytas.

Det finns alternativ till hyggesbruk. De resterande skogarna i Sunnemo skulle kunna visa vägen genom att skötas i ett hyggesfritt skogsbruk om det kan ske utan att det bidrar med växthusgaser eller nämnvärt minskar upptaget av koldioxid. De för friluftslivet, klimatet och den biologiska

mångfalden viktiga resterande skogarna bör undantas helt från avverkning.

Detta är en vädjan och uppmaning till alla ansvariga instanser att gemensamt, klokt och skyndsamt se över hur såväl lokala avverkningar som de i Sunnemo och skogsbruket i stort kan bidra maximalt till att få ner utsläppen av växthusgaser, gynna hälsan hos de omkringboende och den biologiska mångfalden. Det sätt vi tar ut skogsråvara på får inte äventyra vår långsiktiga överlevnad och välfärd.

Dan Frendin

Biolog

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.