Styr bort EU från fossila råvaror

Debatt
PUBLICERAD:
De svenska och finska regeringarna måste därför hjälpa EU att inse den totala klimatnytta vi kan få från skogen och dess produkter, skriver Carina Håkansson och Timo Jaatinen.

Den 1 juli tog Tyskland över ordförandeskapet i EU och avser att ta EU:s nya klimatlag i hamn före jul. Här måste nu våra regeringar kliva fram och ta ansvar för att lagen landar rätt. Det förslag som ligger på bordet har ett par allvarliga brister.

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna.
Foto: Skogsindustrierna

Klimatlagen ska styra utvecklingen i EU så att målet nettonoll utsläpp av växthusgaser nås till år 2050. Som representanter för de svenska och finska skogsnäringarna är vi de första att ställa oss bakom EU:s mål, men det lagförslag som nu diskuteras i EU duckar för orsaken till problemet – de fossila utsläppen från användningen av kol, olja och gas. Förslaget säger ingenting om att och hur det fossila ska fasas ut. Det säger inte heller något om vilka material och energislag som ska användas istället för de fossila.

Mål och en plan för att ersätta fossilt med förnybart är helt avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling. Annars riskerar den fossila användningen att fortsätta på dagens höga nivåer och vi får inte till den omställning vi vet att vi behöver göra. Metoden för att uppnå nettonoll-utsläpp riskerar då istället att bli genom kolsänkor i svenska och finska skogar. Faran är uppenbar, då en del av EU:s medlemsländer anser att det ekonomiska, sociala och därmed det politiska priset är för högt för att sluta använda fossila råvaror.

Timo Jaatinen, vd, Finnish Forest Industries.
Foto: Henry Isakoff

Växande skog är den mest kostnadseffektiva mekanismen vi har för att fånga in kol. Men vi kan inte stanna där, skogen är mer än kolsänka. Ett aktivt skogsbruk med en hållbar skörd och produktion av virke, papper och energi i kombination med ett ökat eller bibehållet virkesförråd är den bästa långsiktiga och mest kostnadseffektiva strategin för minskade utsläpp.

De svenska och finska regeringarna måste därför hjälpa EU att inse den totala klimatnytta vi kan få från skogen och dess produkter. Redan i dag utgörs skogen och skogsprodukternas klimatnytta av 806 miljoner ton inbesparade utsläpp av koldioxidekvivalenter, enligt nya beräkningar av CEPI, Confederation of European Paper Industries. Det motsvarar 20 procent av EU:s totala utsläpp.

Att fossila råvaror tillhör det förflutna och förnybara råvaror är framtidens melodi, måste genomsyra EU:s nya klimatlag. Det innebär inte att de länder som i dag är beroende av fossila råvaror lämnas i sticket, utan här kan EU göra den största nyttan genom att rikta om befintliga EU-medel till länder som behöver hjälp med omställningen. Vi kan heller inte blunda för att människor även i framtiden kommer behöva varor, tjänster och energi. Därför är substitutionen så viktig. Det måste finnas hållbara alternativ till dagens fossilbaserade produkter.

Nu behöver Sveriges och Finlands regeringar driva på för att underlätta användningen av förnybara material för att den skogliga bioekonomin ska få ett uppsving och spela en avgörande roll i att lösa klimatfrågan.

Carina Håkansson

Vd, Skogsindustrierna

Timo Jaatinen

Vd, Finnish Forest Industries

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.