Replik: Järnvägen Oslo och Stockholm är prioriterad

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi är öppna för att titta på vilka möjligheter som kan finnas även för en snabbare järnväg mellan Karlstad och Göteborg, skriver Jesper Johansson och Stina Höök.
Foto: Elinor Thuresson
Huvudprioritering i Värmland när det gäller satsning på järnväg är sedan många år en snabbare förbindelse mellan Oslo och Stockholm via vårt län, skriver Jesper Johansson och Stina Höök.

Svar till Dag Rogne (NWT 15/6).

Värmland ligger strategiskt i mitten mellan Stockholm, Oslo och Göteborg. Många människor och stora mängder gods transporteras varje dag inom och genom Värmland, till våra grannregioner och länder samt till resten av världen. Det är oerhört viktigt att vår infrastruktur och kollektivtrafik utvecklas och förbättras för att möta nuvarande och framtida behov.

Varken statens eller Region Värmlands resurser är oändliga. Behoven och önskemålen om satsningar på förbättrad infrastruktur och utökad kollektivtrafik är mycket stora. Konkurrensen om de större infrastruktursatsningarna är hård och då gäller det för oss i Region Värmland att prioritera och vara eniga om den prioriteringen i förhållande till staten.

Den prioriteringen görs i vårt inspel till Nationell infrastrukturplan och i vår regionala infrastrukturplan. Dessa planer sträcker sig över 12 år och uppdateras normalt var fjärde år. Vad gäller kollektivtrafiken så hanteras de långsiktiga målen och inriktningarna i ett regionalt trafikförsörjningsprogram som också uppdateras var fjärde år. Beslut om de olika regionala planerna fattas efter dialoger och remissrundor i hela Värmland av regionfullmäktige.

Huvudprioritering i Värmland när det gäller satsning på järnväg är sedan många år en snabbare förbindelse mellan Oslo och Stockholm via vårt län. I den prioriteringen ingår för Värmlands del ökad kapacitet på Värmlandsbanan och en nödvändig ombyggnation av Karlstads central och resecentrum. Men det innebär inte att andra delar av Värmlands infrastruktur ska uteslutas från analys och planering. Det är tvärtom viktigt att vi försöker se till helheten.

Alla delar, inklusive de som är högst prioriterade, vinner långsiktigt på att vi ökar kunskapen om möjligheterna i hela det värmländska järnvägsnätet. Vi är öppna för att titta på vilka möjligheter som kan finnas även för en snabbare järnväg mellan Karlstad och Göteborg. Exempelvis tycker vi att det är angeläget att återigen ta upp diskussionen om den så kallade Vålbergsrakan för att avgöra om den sträckan ska byggas i en framtid.

Med coronapandemin är det möjligt att våra resemönster kan komma att förändras. Möjligen kan människor också komma att vilja bo mindre tätt. För oss är det självklart att vi ska kunna bo och verka i hela Värmland, men ha möjlighet till bra kollektivtrafik för att också kunna arbeta, studera eller göra besök relativt långt från hemmet.

Mängden gods kommer troligen inte minska utan snarare öka. Det är mycket angeläget att allt fler transporter av både människor och gods övergår till ett mer hållbart transportslag och att investeringar och satsningar görs för att möjliggöra detta. Genom ett samlat agerande och gemensamma prioriteringar i Värmland av de olika angelägna projekten så ökar möjligheten för fler satsningar i hela vårt län.

För Värmlandssamverkan i Region Värmland

Jesper Johansson (MP)

Ordförande i kollektivtrafiknämnden

Stina Höök (M)

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.