"Jag försöker inte smita från vårt ansvar"

Insändare
PUBLICERAD:
Christian Holm Barenfeld svarar på kritik från insändarskribent. Bilden är från valvakan 2018.
Foto: Mikael Lindblom
Svar till ”Långvårdsläkare”.

Det stämmer att jag och andra ledamöter i vård- och omsorgsnämnden upprörs över rapporter om missförhållanden inom omsorgen, men någon teater rör det sig inte om. Jag är upprörd över att missförhållandena överhuvudtaget existerar och över att de fortsatt trots insatser.

Den större granskning av Kronogården som genomfördes 2018 visade på brister som, av någon anledning, inte helt har åtgärdats och dessutom har nya tillkommit. Det måste ju vara en självklarhet att alla brister ska hanteras, oavsett om de är gamla eller nya. Och om så inte sker har man skyldighet enligt lag att slå larm om missförhållanden eller risk för missförhållanden. Problem är till för att lösas och våra äldre har rätt till en omsorg med kvalitet.

Vad gäller medlems- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så är det inte någon myndighet som beslutar om pengar till vården och omsorgen. Inte heller är vi som förtroendevalda i kommuner företrädare för SKR och har därtill ytterst liten möjlighet att styra deras verksamhet. Vi får förhålla oss till de förutsättningar som givits oss, men som beslutande politiker vill vi i vård- och omsorgsnämnden givetvis ha bästa möjliga insyn i om något fungerar bra eller mindre bra i de verksamheter som förvaltningen ansvarar för. Politiken är ytterst ansvarig för verksamheten, men den dagliga driften sköts av förvaltningens ledning och medarbetarna i de olika verksamheterna.

Jag och övriga politiska företrädare försöker inte smita från vårt ansvar, vi agerar nu just för att ta ansvar och avser gå till botten med hur situationen kunnat uppstå. I fallet med Kronogården förefaller rutiner konsekvent frångåtts och det är oförsvarbart. Rutiner och signeringar finns till för att man ska kunna följa och säkerställa att rätt insatser ges till de äldre på våra boenden och att de kan följas upp och utvärderas och att det larmas om denna kedja brister. Det är därför vi nu gett i uppdrag att tillsätta en extern granskning av förvaltningens interna kontrollsystem och hur samverkan och kommunikation mellan de olika professionerna fungerar.

På de allra flesta boenden och i de allra flesta fall efterlevs rutiner och våra äldre ges en god och värdig omsorg av engagerade och kunniga medarbetare. Det är så det ska vara och därför är det viktigt att vi agerar när så inte sker.

Om ”Långvårdsläkaren” söker någon som kommer försvara missförhållanden så får ni leta vidare. För mig är grunden i den svenska välfärden att våra äldre tas om hand på rätt sätt – med värdighet och respekt.

Christian Holm Barenfeld (M)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.