Framtidsspaningar om förändringar

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Per Kristensson är professor och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet och krönikör i Arbete & Ekonomi.
När Corona-krisen är över kommer världen ha förändrats. Här är fyra hypoteser om vad vi kommer få se mer av när krisen är förbi.

Den första hypotesen handlar om att staten får en renässans. Vi kommer få se mer av statlig intervention och mindre av avreglering. Under krisen har statens roll visat sig viktig och exempelvis äldreboenden, såväl privata som offentliga, har inte fått tillräckligt stöd och därför haft stora problem.

Staten har också gått in och tillrättavisat utdelningar, infört korttidsarbete och slopat karensdag. För att centrala delar av näringslivet, till exempel viktiga sektorer som flyg och tjänstesektor, ska komma igång igen krävs också statligt stöd. Andra näringssektorer kan sannolikt också räkna med interventioner och riktade stöd eftersom välfungerande företag annars riskerar försvinna.

Leda med tillit

Samtidigt som kontroll och reglering kan komma att öka på samhällsnivå så är nästa hypotes att den kommer avta på individnivå. Det betyder att administrativa rutiner, byråkratisering av individers arbete i organisationer, kommer att minska. Corona-krisen har lärt oss att det funkar att leda genom tillit. På flera arbetsmarknader kan vi se att när arbetsrutinerna ställs om och allt fler jobbar hemifrån hamnar det centrala i jobbet i fokus, det vill säga det som är jobbets kärna och organisationens syfte.

För till exempel vården blir fokus därför att ta hand om patienter och hjälpa dem tillbaka till hälsa. Den så kallade förpappringen i organisationer har handlat om att den anställde ska lägga tid på att fylla i diverse rapportering som visar att den anställde gjort det den skall göra. Ironiskt nog har administrationen istället tagit tid från de uppgifter som skall göras. I ett framtida tillitsamhälle behövs inte längre detta.

Mer media

En tredje hypotes är att digitaliseringen kommer öka takten rejält. Såväl offentlig som privat sektor kommer satsa starkt på digitala tjänster som innebär minskad sårbarhet då de är mindre personalberoende, fungerar på distans och är resistenta mot kraftiga marknadssvängningar.

En sista framtidsspaning handlar om det både du och jag gör just nu, nämligen omvärldsbevakar. Corona medförde ett ökat behov av att vara uppdaterad kring vad som händer i världen, i Sverige, samt lokalt.

Att följa med i media är viktigt, inte bara av demokratiska skäl utan numer även av hälsomässiga. Många har upptäckt att det inte räcker att bara följa Facebookflödet och har därför återupptagit sin tidningsprenumeration, börjat följa med i debatten och dagligen nyhetsuppdatera sig. Kunskap och kritisk reflektion blir mycket viktigare i ett samhälle som upplevt en kris än ett där allt bara flödar på som vanligt.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.