Kvinnor i Värmland går miste om 2,6 miljoner

Debatt
PUBLICERAD:
Löner som upplevs som rättvisa är en central del i att skapa en attraktiv arbetsplats, och en nyckel för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden, skriver Lee Wermelin.
Foto: Akavia
Efter att hänsyn tagits till sektor på arbetsmarknaden, befattning och ålder kvarstår alltså en skillnad som inte kan förklaras. I Värmland är detta gap 3 603 kronor varje månad, skriver Lee Wermelin.

Kvinnor i länet med akademisk utbildning får en klart sämre avkastning på sina studier än män. Under ett helt arbetsliv blir löneskillnaden drygt 2,6 miljoner kronor. Ett viktigt steg för att bryta utvecklingen är att skapa välfungerande löneprocesser med tydliga lönekriterier.

Akavia är det nya akademikerförbund som Civilekonomerna och Jusek bildade vid årsskiftet. När vi nu analyserat lönestatistik från över 40 000 av våra totalt 130 000 medlemmar kan vi konstatera att det finns betydande löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnorna tjänar i genomsnitt 7 728 kronor mindre än män varje månad. När skillnaden rensats för faktorer som påverkar lönen krymper gapet till 2 797. Efter att hänsyn tagits till sektor på arbetsmarknaden, befattning och ålder kvarstår alltså en skillnad som inte kan förklaras. I Värmland är detta gap 3 603 kronor varje månad.

Att det finns löneskillnader mellan könen på hela arbetsmarknaden är väl belagt. Vad som inte diskuteras lika mycket är vad skillnaderna innebär ur ett långsiktigt perspektiv. När vi i vår statistik slår ihop mäns respektive kvinnors löner under ett helt arbetsliv blir skillnaden drygt tre miljoner kronor. I Värmland är siffran något lägre, 2,6 miljoner. Sammantaget får alltså många kvinnor med en stark ställning på arbetsmarknaden en väsentligt sämre avkastning än män på sin utbildning.

Den här situationen är förstås orimlig och ohållbar. Medarbetare som upplever orättvisa på arbetsplatsen tenderar att göra ett sämre jobb och må sämre. Det i sin tur påverkar produktivitet och konkurrenskraft. En arbetsplats som däremot uppfattas som rättvis ökar välbefinnandet i arbetet och minskar ohälsan. Löner som upplevs som rättvisa är en central del i att skapa en attraktiv arbetsplats, och en nyckel för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden.

När det kommer till att åtgärda löneskillnader vilar ett tungt ansvar på arbetsgivarna. Receptet för att utjämna gapet i grunden är ganska enkelt. Det handlar om att utveckla en väl fungerande löneprocess, där lönesamtalet och tydliga lönekriterier står i centrum. Lön ska kopplas till hur mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Finns en bra löneprocess på plats så finns också goda förutsättningar att åstadkomma jämställda löner.

Runt hörnet väntar utmaningar på arbetsmarknaden. Vi går mot ett längre arbetsliv och förutsättningarna för var, när och hur vi arbetar ser radikalt annorlunda ut än tidigare. Det är också tydligt att digitaliseringen och den växande gigekonomin utmanar den traditionella relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi menar att jämställda organisationer står bättre rustade att möta framtidens arbetsmarknad. För oss är det också en självklarhet att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. En grundbult i detta är jämställda löner och som ett nytt akademikerförbund vill vi vara en drivande kraft i arbetet med att uppnå detta. Det tjänar våra medlemmar på, men det tjänar också arbetsgivarna och samhället på.

Lee Wermelin

Ordförande för fackförbundet Akavia

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.