Skyttedal: Demokrati kräver lobbyism

Signerat
PUBLICERAD:
Som lagstiftare är det min uppgift att se en helhet och försöka staka ut ett allmänintresse. Det kräver också att jag tar del av partsinlagor, skriver Sara Skyttedal.
Foto: Fredrik Persson / TT

Direkt från Europaparlamentet

Det politiska hantverket kräver att beslutsfattare tar del av åsikter och perspektiv från olika håll i det samhälle som påverkas av de beslut man fattar, skriver Sara Skyttedal.

Det är nu sju månader in i den nya mandatperioden här i Europaparlamentet. En sak jag som ny parlamentariker med en gång märkt av är hur pass stort inflödet av mötesförfrågningar från intresseorganisationer, föreningar, branschorganisationer, företag och konsulter är. Inflödet utmålas ibland som ett hot, men är i själva verket en demokratisk tillgång. Det politiska hantverket kräver att beslutsfattare tar del av åsikter och perspektiv från olika håll i det samhälle som påverkas av de beslut man fattar. I den processen är lobbyister helt avgörande.

Ordet lobbying finner sitt ursprung ur ordet lobbies, eller entréhallar på svenska. Och syftar på brittiska parlamentets entréhallar, där allmänheten före och efter debatter kunde möta sina politiker. Ordet har i Sverige också kommit att få en negativ, närmast pejorativ, klang. Något fult och smutsigt. Och visst finns det exempel på när lobbyism gått över styr. Men i grund och botten måste politiskt påverkansarbete betraktas som en grundsten i varje demokrati.

Medborgare, företag och intresseorganisationer ska ha möjlighet att berätta för den politiska makten vad de anser om förslaget X, och hur det skulle påverka dem. Som lagstiftare är det min uppgift att se en helhet och försöka staka ut ett allmänintresse. Det kräver också att jag tar del av partsinlagor. Det här har i svensk debatt stundom betraktats som en kontroversiell hållning, vilket jag alltid har haft svårt att förstå.

Låt oss ta ett aktuellt exempel. Klimatpolitiken är överst på dagordningen i såväl europeisk som svensk politisk debatt. Det finns en bred uppslutning bakom viljan att EU som helhet ska vara klimatneutralt till 2050. Men det finns också lite olika vägar att nå dessa mål. Och det är där någonstans den politiska striden nu står – och det är också där som vi politiker måste vara vidsynta nog för att ta del av både industrins som klimatdemonstranternas inlagor.

När jag är med och röstar om eller förhandlar olika aspekter av EU:s klimatpolitik är min utgångspunkt just helheten. En fråga har aldrig enbart ett perspektiv. Att vrida och vända på ett sakområde, och förstå olika invändningar mot det ena eller andra perspektivet, och sedan fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv – utifrån den politiska grund man mött väljarna med – är som jag ser det själva kärnan i det politiska uppdraget.

När det gäller klimatpolitiken innebär det att ta del av forskarnas prognoser, miljöorganisationernas remissyttranden och protestbrev från miljöengagerade skolelever – men också att väga in näringslivets besked om hur det ena eller andra beslutet påverkar tillväxt och arbetstillfällen. På samma sätt som den svenska regeringen tar in en mosaik av åsikter inom ramen för remissyttranden till sina statliga utredningar.

För egen del sitter jag i Europaparlamentets industriutskott, som exempelvis behandlar forsknings- och energipolitiken – centrala områden för att nå klimatmålen. Också områden som påverkar många företag. Dialog med såväl dem som forskare och miljöorganisationer är helt centralt för mitt politiska uppdrag.

Sara Skyttedal

Europaparlamentariker (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.