Säkerställ att tobakslagen gör rätt nytta

Debatt
PUBLICERAD:
Våra medlemmar är både villiga och positivt inställda till att följa den nya tobakslagen med de skärpningar denna innebär. Lagen måste dock tillämpas proportionerligt och konkurrensneutralt, skriver Robert Dimmlich.
Foto: Ann Ek
I slutändan riskerar sådant agerande att bli rättsosäkert och på sikt rubba samhällskontraktet, skriver Robert Dimmlich.

Den nya tobakslagen innehåller två viktiga ambitioner. Dels ska den bidra till att minska andelen rökare och rekryteringen av unga rökare, dels ska den försvåra för oseriösa aktörer som illegalt handlar med tobak. Med införandet av den nya lagen kom även krav på att tillstånd för tobaksförsäljning ska sökas.

Nyligen överklagade branschorganisationen Svensk Bensinhandel det första beslut en kommun har fattat om att avslå en ansökan av tillstånd för försäljning av tobak. Avslaget grundas på en skatteskuld och några betalningsuppmaningar hos Skatteverket under en treårsperiod. Kommunen hittar även ett antal anmärkningar på närstående bolag, men utan att utreda bakgrund eller utföra en bedömning som sträcker sig längre bak i tiden. Sökande bolag, som sysselsätter sex medarbetare, har varit verksamt som bensinhandlare från 2007 helt utan tillsynsanmärkningar eller förekomst hos Kronofogden.

När en kommun inte vill utge ett tillstånd för försäljning av tobak till ett bolag som uppfyllt sina åtaganden under 12 år, betalat skatter, sysselsätter arbetskraft samt haft samma ägare och företrädare under hela verksamhetsperioden – ett beslut som för en bensinstation innebär konkurs – uppstår följande frågor: är det den här typen av bolag som lagstiftaren åsyftat inte ska få hantera tobak? Är det inte bolag som skattefuskar, smugglar, handlar med stulen tobak, använder målvakter som företrädare eller bolag som systematiskt försöker undkomma sina åtaganden som lagstiftaren ville förhindra få tillstånd för försäljning av tobak?

Denna oproportionerliga bedömning är enligt Svensk Bensinhandel övernitisk, en plikttrogenhet i ambitionen att utföra en samhällstjänst som leder till en björntjänst. I slutändan riskerar sådant agerande att bli rättsosäkert och på sikt rubba samhällskontraktet.

Ansökningsprocessen för att söka tillstånd är både dyr och extremt arbetsam. De flesta kommuner tar in stora mängder underlag, remisser och utdrag från i stort sett alla myndigheter som har data om bolaget och dess företrädare för att slutligen bedöma om tillstånd. Rimligen bör kommunerna lägga lika mycket energi på att inspektera misstänkta försäljningsställen samt samverka med Polisen, Tullverket och Skatteverket för att förhindra illegal handel.

Våra medlemmar är både villiga och positivt inställda till att följa den nya tobakslagen med de skärpningar denna innebär. Lagen måste dock tillämpas proportionerligt och konkurrensneutralt. Staten bör vidta synliga åtgärder för att undanröja illegal handel.

Robert Dimmlich

Vd, Svensk Bensinhandel

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.