Vi ska bättre möta skolors behov av stöd

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Under år 2020 utvecklar vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten därför vårt arbetssätt för att kunna ge ett stöd som utgår från lokala behov, skriver Fredrik Malmberg (bilden), Kristina Lund och Kenneth Drougge.
Foto: Olle Melkerhed
Som ett svar på behoven startar Specialpedagogiska skolmyndigheten i år samverkanskontor runt om i landet för att mer aktivt söka upp och erbjuda de skolor som har stora utmaningar vårt stöd, skriver Fredrik Malmberg, Kristina Lund och Kenneth Drougge.

Svensk skola brottas med stora olikheter inom och mellan skolor vilket leder till bristande likvärdighet. Det finns stora utmaningar i att ge alla elever den skolgång de behöver för att ha förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Under år 2020 utvecklar vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten därför vårt arbetssätt för att kunna ge ett stöd som utgår från lokala behov. Navet är våra samverkanskontor som ska arbeta mer uppsökande för att vi bättre ska nå de skolor som mest behöver vårt stöd, i Värmlands län liksom i resten av landet.

I våras bjöd vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen in landets alla skolchefer till dialog på nära 20 orter i landet. Vår myndighet har uppdraget att ge råd och stöd för att stärka skolor i deras arbete med att ge elever i behov av stöd en bra och trygg skolgång. För att genomföra det uppdraget på bästa sätt ville vi veta vilket stöd skolhuvudmännen behöver för att klara denna viktiga uppgift.

I fokus för samtalen var skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i synnerhet, men också för elever i allmänhet som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Skolcheferna beskrev stora utmaningar i uppdraget att skapa en skola där alla elever får likvärdiga chanser att lära sig och känna sig trygga. De flesta lyfte också brist på behöriga lärare och annan pedagogiskt utbildad personal vilket försvårar det långsiktiga arbetet.

Skolchefsdialogerna visade vilka frågor Skolsverige brottas med. Det finns utmaningar när det gäller arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd liksom trygghet och studiero. Sammantaget ser vi ett Skolsverige där alla elever inte får en likvärdig utbildning, och det är mycket oroande.

I dialogerna har skolcheferna beskrivit vad de behöver. De efterlyser ett nära stöd byggt på dialog och förståelse för huvudmännens situation som varierar kraftigt. Det står därför klart att vi skolmyndigheter behöver vara mer tillgängliga och än mer utgå från de situationer skolorna befinner sig i.

Som ett svar på behoven startar Specialpedagogiska skolmyndigheten i år samverkanskontor runt om i landet för att mer aktivt söka upp och erbjuda de skolor som har stora utmaningar vårt stöd. Analys- och samverkansarbetet kommer att utgå från vårt samverkanskontor i Örebro, och i dialog med skolhuvudmännen i Värmlands län ska vi tillsammans identifiera behov av specialpedagogiskt stöd. Vi ska också vara mötesplats för skolutveckling och samverkan. Utifrån behoven vi identifierar tillsammans med skolhuvudmännen kan vi också ge stöd i samarbetet med andra aktörer i samhället.

Varje dag utför lärare, rektorer och annan skolpersonal ett fantastiskt arbete i skolor runt om i Sverige. Goda resultat finns sida vid sida med de utmaningar vi ser. Vi måste arbeta tillsammans för att alla elever ska gå i skolor som präglas av kvalitet och trygghet.

Det behövs långsiktiga åtgärder och åtgärder på bred front av många aktörer för att nå dit. Samtidigt måste vi göra allt vi kan här och nu för alla de elever som går i skolan i dag. Vi ska tillsammans med skolhuvudmännen i Värmlands län arbeta för att klyftan ska försvinna mellan elever som får goda förutsättningar att lära och de som inte får det.

Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kristina Lund

Chef för samverkanskontoret med ansvar för Värmlands län

Kenneth Drougge

Ansvarig för utvecklingen av samverkanskontor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.