• idag
  30 sep
  11°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  4 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Varför Karlstads kommun – varför?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten ställer frågan varför? Många gånger dessutom, riktat till Karlstads kommun och politikerna som på torsdag fattar beslut om Skutbergets framtid.
Foto: Helena Karlsson
På torsdag fattar fullmäktige i Karlstad beslut om planer för Skutbergets framtid. Här ett par insändare som in i det sista uttrycker kritik mot beslutet - och vad som kan komma att hända när beslutet väl är fattat:

Karlstads kommun. Med vilken rätt trampar politikerna på den vanliga människan i kommunen? Varför trampar man på den människa som gett dem sitt förtroende? Varför trampar de på sig själva när de kallar sig och inbillar sig att de fortfarande är förtroendevalda?

Varför trampar de på den lilla människan som vill föra en medborgardialog? Varför trampas löftet om medborgardialog ner i gatusmutsen?

Varför trampar man på barnfamiljen, som vill behålla sin fina badplats, den finaste och bästa på området? Varför trampar man på möjligheten att fritt få röra sig över hela området? Varför trampar man på möjligheten för den som vill bada naken? Varför trampar man sönder ett riksintresse till att bli ett brunt söndrat område? Varför trampar man på strandskydd, som ger oss alla, även politikern, rätten till vandring längs vattenlinjen?

Varför trampar man på en arrendator som alltid betalat sitt arrende i motsats till kommunal höjdare? Varför trampar man på den som gjort mer för karlstadsbons hälsa än någon nu levande politiker? Varför trampar man på den som ägnade hela sitt liv åt att ge karlstads-borna de bästa förutsättningarna till friluftsliv? Varför trampas hans minne ner i den bottenlösa dyn? Varför trampar man ner den egna förmågan att ta reda på och sedan minnas hans stora insatser?

Varför trampar man ner den enskildes möjlighet att få reda på uppkomna och kommande kostnader? Varför trampas den enskildes frågor ner i ett svarslöst mörker? Varför trampas erkännande om kommunens brister i kvalitetstänkande ner med ryckande axlar? Varför trampa på logiskt tänkande vid placering av ny verksamhet? Varför trampa på möjligheten att bara bygga om en vik i stället för två? Varför trampa på möjligheten att spara pengar? Varför trampar man på möjligheten att se in i framtiden med hjälp av olika riskbedöm-ningar?

Så sitter jag vid mitt akvarellblock och råkar skvätta grön färg över den djupblå himmelen och… Oh, nej, nej, den löftesskimrande himlen förvandlas snabbt till något brunt avskräckande. … eländes, elände!

Rune Wallquist

Muminprocessen - helt i onödan enligt lagen

Så är det då dags för kommunfullmäktige att ta beslut i denna omdebatterade fråga. Det finns egentligen ingen dramatik i själva beslutet då alla partier varit tydliga med var man står och hur man kommer att rösta. De interna frågeställningar som förekommit främst inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna har effektivt tystats genom ”demokratiska” interna omröstningar. Efter torsdagens symboliska omröstning kommer Muminvännerna att utropa sig som segrare och medierna kommer att fyllas med artiklar om vilken förkrossande majoritet Muminförespråkarna haft.

En sak som förbryllar mig är att man utåt hela tiden påpekar att detta inte är en stor fråga. Både kommunen och de politiska partierna hävdar att den hanterats på samma sätt som alla andra frågor och man till och med tycker att det ska bli skönt att få ta beslut i frågan så att man kan ägna sig åt viktiga frågor igen. Med bakgrund av detta känns det ytterst märkligt att toppolitiker både hos Miljöpartiet och Socialdemokraterna så stenhårt profilerat sig för en Muminetablering. Monika Bubholz (mp) gick till och med så långt att hon ställde sin plats till förfogande om den interna röstningen hade slutat med ett nej till Mumin. Även Linda Larsson (s) och Anders Tallgren (s) har i princip gjort detsamma med hänvisning till att det vore en trovärdighetsfråga mot övriga partier.

Så långt har alltså prestigen i denna ”lilla” fråga gått att man alltmer fjärmar sig från sina väljare och istället värnar om att inte tappa ansiktet inför sina politikerkollegor från andra partier. Sakfrågan är inte intressant längre, nu handlar det om att komma till beslut med bibehållna maktstrukturer.

Tydligast har det blivit när Peter Sörensen och KPL gett sig in och ifrågasatt just tillvägagångssätt och hur de politiska besluten egentligen fattas, och även vidrört den uppenbarligen brännheta frågan om kommunens tjänstemän verkligen agerar så opartiskt som de är ålagda att göra. Ursinnet i reaktionerna och de oproportionerliga vedergällningarna tydliggör att man träffat en väldigt öm punkt. Den alltmer tydligt framträdande ”Karlstadsandan” tillåter inte sådana ifrågasättanden. Man hade önskat att uttrycket ”Karlstadsandan” hade kunnat få präglas av öppenhet och verklig demokrati med medborgarpåverkan som ledord men istället väljer man att gå åt rakt motsatt håll och gör allt för att istället öka klyftan mellan de folkligt valda politikerna och den i Karlstad boende medborgaren. Per-Samuel Nisser (m) uppmanade i en debattartikel de folkvalda att visa mod att våga gå emot opinionen, med Skutbergsfrågan som tydlig adress. Opinionsundersökningar viftas bort med argumentet att vi i Sverige har representativ demokrati och att vi alltså bör hålla mun mellan valen.

Aldrig har väl gapet mellan förtroendevalda och medborgare varit större än i just Skutbergsfrågan. Kommunens agerande att köpa in extern konsulthjälp för att driva opinionen mot medborgarna måste betraktas som något av det grövsta övertrampet en kommun som påstår sig ha en vision om att öka medborgarinflytandet kan göra. Detta agerande anser jag är den enskilt största orsaken till det hårda tonläget som förekommer i debatten.

Om vi återgår till torsdagens kommunfullmäktigemöte så ska ju inte bara detaljplanen för temaparken klubbas (måste svida lite att detaljplanen namngavs innan Kreab införde begreppet sagovärld…), utan även den vision som kommunen valt att baka in i denna miserabla sörja. Länsstyrelsen hade aldrig varit med om att man samtidigt lanserade två planer med olika juridiska status, en detaljplan och ett planprogram, som så (o)tydligt hänger ihop. Varför man valt att göra det just i detta fall kan man bara spekulera i.

Några frågor man skulle vilja ställa till Per-Samuel Nisser, eller egentligen till alla som har tänkt fatta beslut på torsdag:

• Man hänvisar till en medborgardialog som ligger till grund för dessa planer. När fick medborgarna tycka till om temaparken?

• Vilken tyngd tycker ni att man ska ge det planprogram som lanseras som ”visionen”? Från gällande planprogram har man bytt upplevelseanläggningens plats och inriktning och man ignorerar löftet om att inte privatisera strandnära områden. Varför skulle vi lita mer på visionen som har samma juridiska status?

• Var ska man ta de 150 miljoner som ska bekosta visionen från? Vi går in i tuffare ekonomiska tider med åtstramningar på många håll inom kommunen. Om besluten går enligt förslagen så har man ett åtagande att uppfylla kraven som temaparken har, men endast en vision om att uppfylla ersättningsåtgärderna.

• Man utlovade att parken skulle vara tillgänglig för allmänheten utanför säsongen men detta är ännu inte avtalat. Det framgår av markupplåtelseavtalet (eller genomförandeavtalet) att ett sådant avtal ska tecknas innan tillträdesdagen men det är alltså inte känt vid beslutet hur detta ser ut. Länsstyrelsen lade stor vikt vid detta vid sitt yttrande, ändå drar man alltså på det ytterligare. Beror detta på att Muminvärlden motsätter sig detta?

Det vi vet kommer att hända är att beslutet kommer att överklagas. Ärendet hamnar då hos Mark- och miljödomstolen och är då utanför kommunens kontroll. Hittills har kommunen kunnat luta sig mot sitt planmonopol som tillåter dem att bedriva planprocessen som det passar dem då lagen förutsätter att kommunen gör det opartiskt och korrekt, vilket man ju hade kunnat hoppas. Jag har läst massor av kloka och sunda invändningar i både samrådet och granskningen och inga av dessa har besvarats i kommunens redovisningar. De har istället tagit sig friheten att bunta ihop och besvara de frågor de själva vill. Detta förändras nu då ärendet hamnar i domstol och ärendet granskas juridiskt.

Jag har hela tiden tyckt att det låter märkligt att strandskyddet kan upphävas för att bygga en temapark. Efter att ha satt mig in i strandskyddsbestämmelserna så låter det ännu märkligare. Jag är så långt ifrån expert man kan komma men tror mig om att kunna läsa innantill och svårare är det inte att tolka lagtexterna kring detta. Ta exemplet med att området redan anses ianspråkstaget. Detta är ett av de särskilda skäl som finns i miljöbalken för att upphäva strandskyddet och som kommunen hävdar gäller för temaparksområdet. Det märkliga är att i det nu gällande, mycket sunda, planprogrammet så hävdar ju kommunen själva att det är viktigt att området fortsatt upplevs som allmänt tillgängligt. Man ansåg alltså 2012 att området upplevdes som allmänt tillgängligt och att det skulle fortsätta vara så. 2019 hävdar man att samma område är så ianspråkstaget att allemansrätten är satt ur spel och allmänheten i princip är utestängda från att vistas på området. Vad jag vet har inte förutsättningarna för allmänhetens tillgång förändrats på dessa sju år. Bara ett exempel på hur kommunen inte agerar opartiskt utan letar alla möjliga och omöjliga kryphål för att luckra upp strandskyddet som man enligt lag är satta att värna.

En intressant aspekt är att om planen faller på strandskyddet, vilket den borde göra enligt många kunniga, så har ju allt varit helt i onödan. All hätsk debatt, alla pengar som lagts ned, all osämja mellan olika grupperingar i Karlstad, hade kunnat undvikas genom att kommunen hade haft koll på lagtexterna. Och i Mark- och miljödomstolen kan inte kommunen göra någon egen tolkning, där är det lagtexten som gäller.

Med detta sagt vill jag förmedla min känsla av att slaget långt ifrån är förlorat även om tidningsrubriker de närmaste dagarna förmodligen kommer att ge uttryck för något annat. Beslutet har en mycket lång väg att vandra innan det kan verkställas och hindren på vägen är många och stora. Att få planen genom kommunfullmäktige är det minsta och enklaste steget på vägen.

Skutbergsvän, ej Muminmotståndare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.