Ohållbara skatter på bilen

Debatt
PUBLICERAD:
Bensinbilen är det enda trafikslag som i dag står för sina kostnader. Bilisterna betalar dubbelt upp i skatter i förhållande till bilismens kostnader i form av utsläpp, buller och skador, skriver Peder Blohm Bokenhielm och Christian Ekström.
Foto: Anders Wiklund/TT
För större barnfamiljer, handikappade och hantverkare finns i många fall inga alternativa bilmodeller vilket gör att skattebördan kommer att öka rejält, skriver Peder Blohm Bokenhielm och Christian Ekström.

För de flesta människor i Sverige är bilen helt nödvändig för att få vardagen att fungera. Debatten fokuserar oftast på glesbygden, där behovet förvisso är störst, men även i storstäderna är bilen sällan en lyx utan en nödvändighet eftersom restiderna annars blir för långa och flexibiliteten för låg. Självklart är det eftersträvansvärt med bättre kollektivtrafik, men i många fall är det knappast realistiskt. Därför är det bättre att satsa på en politik som minskar bilars utsläpp än att motverka bilar. Här gör regeringen dessvärre en rad märkliga prioriteringar.

Bensinbilen är det enda trafikslag som i dag står för sina kostnader. Bilisterna betalar dubbelt upp i skatter i förhållande till bilismens kostnader i form av utsläpp, buller och skador. Ändå stiger ständigt kostnaden för att köra bil. Förutom att de svenska bensinskatterna tillhör världens högsta så har vi en trafikförsäkring som kostar bilisterna tre miljarder per år. Den infördes med motiveringen att den skulle täcka de trafikskador som bilen ger upphov till. Men skatten är rent fiskal – inga pengar går till de trafikskadade.

Men det slutar inte där. Från årsskiftet förstärks Bonus-Malus, vars avsikt är att premiera miljövänliga bilar framför sådana som släpper ut mer. Föga förvånande är systemet överfinansierat och den totala beskattningen ökar nu alltså ytterligare. De nya reglerna kommer att göra vissa biltyper, såsom minibussar, husbilar och lätta lastbilar väsentligt dyrare. För större barnfamiljer, handikappade och hantverkare finns i många fall inga alternativa bilmodeller vilket gör att skattebördan kommer att öka rejält. Den totala skatten kan landa på 30 000 kronor per år.

Parallellt återinförs också den automatiska uppindexeringen av bensinskatten, som dock just i denna budget kompenserats för genom en skattesänkning. Men risken är uppenbar att fortsatta kompensationer kommer att utebli. Denna ständigt höjda bensinskatt i kombination med ökade krav på inblandning av biodrivmedel kommer att innebära ett bensinpris på runt 20 kronor 2025. Ovanpå detta görs reseavdraget om, vilket kommer att minska ersättningen bland annat för dem som har lång restid men kort resväg till jobbet.

Pålagorna har kontinuerligt ökat för bilisterna och det alltså ligger i farans riktning att det kommer att bli ännu värre. Regeringens bil- och miljöpolitik präglas av nyckfullhet och tycks dikteras av partier med orealistisk tro på skatt som styrmedel och på kollektivtrafikens möjligheter.

En verkningsfull och ansvarsfull miljöpolitik måste möjliggöra för människor att ta sig till och från arbetet, handla mat och skjutsa barnen till skola och fotboll. Då krävs fordons- och drivmedelsskatter som står i paritet med kostnaderna för utsläpp och en rimlig strategi för inblandning av biodrivmedel, elektrifiering och, inte minst, elproduktion och -distribution. Dagens missriktade politik riskerar leda till att många vare sig kommer att ha råd med bil eller ha några alternativ till den. Det är ohållbart.

Peder Blohm Bokenhielm

Ledare för Bensinupproret 2.0

Christian Ekström

Vd, Skattebetalarna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.