Spar grönytor - bygg på de befintliga trevåningshusen

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten ser en idé i att bygga på många av de trevåningshus som redan finns, för att skapa fler bostäder och samtidigt spara grönytor.
Foto: Johan Nilsson/TT
Under 50-talet byggdes bostäder i kommunerna mest med 3-våningshus utan hiss, dessa fastigheter har idag bra lägen i många fall mycket bra centrala lägen. Att förtäta bostäder i centrala områden utan att ta nya grönytor i dessa områden för fler bostadsfastigheter, skulle man bygga på 3-våningshusen med en eller flera våningar.

Detta borde stadsplanerare, politiker inom bostadsdepartementet och på kommunal nivå tänkt på.

Flera faktorer skulle tillgodoses, äldre personer med reducerad förmåga att gå i trappor får tillgång till hiss. Hiss borde också byggas in i 3-våningshus som av olika anledningar p.g.a. stadsmiljö inte kan bygga på med fler våningar, äldre bor också i dessa fastigheter.

Bostadsbristen skulle reduceras, ökad befolkning i centrala områden är en fördel för innerstadens olika verksamheter, gång- och cykel till innerstaden blir mer naturligt än att ta bilen.

Bostadsdepartementet skulle med Boverket se över denna potiential som finns med fler bostäder i nära omgivning kring centrala delar av staden.

För att få intresse för denna bostadsproduktion från kommunala fastighetsbolag, privata fastighets- och byggföretag samt bostadsrättsförenigar, bör finansiering, ränte- och amorteringsnivå vara av intresse för angivna intressenter.

Rolf Gustafsson

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.