Replik: Vindkraften i Stömne behövs för att möta klimatkrisen

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
I vår kommande ansökan avser vi därför att minska antalet vindkraftverk från 21 till 15 och reducera dess höjd från högst 280 till högst 240 meter. Vi ser också över placeringen av verken, skriver Pia Hjalmarsson och Peter Zachrisson.
Foto: Stena Renewable
Samtidigt går det inte att bortse från att vindparken skulle hjälpa kommunen att uppnå sina energi- och klimatmål och kraftigt minska vår klimatpåverkan samt skapa nya arbetstillfällen, skriver Pia Hjalmarsson och Peter Zachrisson.

Svar till Anders Skogberg och Roger Antonsson (NWT 30/8).

Klimatkrisen blir allt mer akut. De fyra senaste åren är de varmaste som uppmätts och ungdomar protesterar runt hela världen. Det sker ett uppvaknande, inte minst inom EU. Men det måste gå snabbt. De globala utsläppen måste halveras till 2030 om vi ska ha en chans att nå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen.

Det är mot denna bakgrund mycket positivt att Arvika kommun anslutit sig till Borgmästaravtalet, ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete. Kommunens långsiktiga vision är att ”Arvika är klimatneutralt 2030”. Visionen innebär att el som används ska vara förnybar, och kommunen har i ett tillägg till sin översiktsplan pekat ut områden som lämpar sig för vindkraft, däribland Stömne. I tillägget anges att kommunen betraktar vindkraften ”som en självklar del av energiförsörjningen”. I dagsläget finns det dock ingen vindkraft i Arvika.

Vi har stor förståelse för att vindkraftsutbyggnaden väcker oro bland människor i dess närhet, och att de politiska partierna tar till sig denna oro. Samtidigt är det bekymmersamt att både Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och en av Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige nu vill motsätta sig en möjlig vindpark i Stömne, utan att prövningen enligt miljöbalken ens har påbörjats.

Vi som vill bygga vindparken, Stena Renewable, har tagit till oss av det som framkommit under samråden med närboende och de ytterligare inventeringar som gjorts. I vår kommande ansökan avser vi därför att minska antalet vindkraftverk från 21 till 15 och reducera dess höjd från högst 280 till högst 240 meter. Vi ser också över placeringen av verken.

Vår ansökan kommer att granskas mycket noga av miljöprövningsdelegationen, som avslår eller beviljar tillstånd. Men för att vindparken ska bli verklighet krävs också ett klartecken från Arvika kommun.

Elproduktionen från 15 vindkraftverk skulle uppgå till mer än 225 GWh el om året. En sådan elproduktion kan, enligt en rapport, minska utsläppen av växthusgaser med 135 000 ton om året, oavsett om elen används för att elektrifiera den svenska transportsektorn och industrin, eller för att minska utsläppen i våra grannländer. Är detta mycket eller lite?

• Det används cirka 325 GWh el (2015) i hela Arvika, medan elproduktionen (enligt SCB, 2017) bara uppgår till 102 GWh. Med vindparkens 225 GWh el kan Arvika producera lika mycket el som används i kommunen. Det skulle ligga i linje med Arvikas vision om att all el som används inom kommunens gränser ”ska vara förnyelsebar”.

• Det finns 12 800 hushåll i Arvika, som gör av med 99 GWh el. Vindparken kan producera mer än dubbelt så mycket.

• Det finns 15 200 bilar i Arvika som sammantaget släpper ut cirka 27 000 ton koldioxid (1,8 ton per bil). Vindparken kan minska utsläppen fem gånger så mycket som bilarna släpper ut.

• Om Arvikas 26 000 invånare har en lika stor (”konsumtionsbaserad”) klimatpåverkan som genomsnittet för alla i Sverige, så uppgår Arvikabornas klimatutsläpp till cirka 260 000 ton. Vindparken kan minska utsläppen med halva denna mängd.

Stena Renewable välkomnar all diskussion och kritik av den möjliga vindparken. Samtidigt går det inte att bortse från att vindparken skulle hjälpa kommunen att uppnå sina energi- och klimatmål och kraftigt minska vår klimatpåverkan samt skapa nya arbetstillfällen.

Pia Hjalmarsson

Projektledare, Stena Renewable

Peter Zachrisson

Vd, Stena Renewable

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.