Stärk alla delar i rättskedjan

Debatt
PUBLICERAD:
Bland annat har ersättningar och arvoden till nämndemännen inte höjts sedan 2007. För närvarande utbetalas 500 kronor brutto i arvode, för en hel dags arbete i domstolen, skriver Stefan Blomquist.
Foto: Privat
Ur ett samhällsperspektiv är det nödvändigt att hela rättskedjan i sin helhet fungerar och där är alla de olika delarna lika viktiga – en kedja är inte starkare än dess svagaste länk, skriver Stefan Blomquist.

Nämndemännens Riksförbund (NRF) har uppfattningen att hela rättskedjan måste stärkas. NRF har sedan en tid drivit denna linje utan att få gehör för den. Stort fokus har legat på att stärka polisens resurser. NRF bejakar naturligtvis att polisen måste stärkas men det är helt nödvändigt att överse hela rättskedjan i ett sammanhang.

För närvarande är det totalt cirka 8 500 nämndemän som verkar och dömer som lekmannadomare i landets domstolar. I tingsrätterna dömer tre nämndemän tillsammans med en juristdomare. Efter att huvudförhandlingen är avslutad skall rättens ledamöter slutöverlägga. Vid slutöverläggningen har var och en av ledamöterna i nämnden var sin likaröst. I de allra flesta fall är det en enig nämnd som meddelar dom i målet.

Det kan dock förekomma att nämnden inte är enig i beslutet. Någon eller några av ledamöterna meddelar då att de har en skiljaktig uppfattning. Vid lika röstetal skall, enligt svensk lag, den tilltalade frias. Vidare beslutar nämnden om exempelvis påföljd, eventuella skadestånd och fortsatt häktning. Alla domslut i till exempel tingsrätterna, kan överklagas till Hovrätten, som är nästföljande högre instans.

I rättskedjan kan även nämnas andra viktiga aktörer såsom Kriminalvården och Frivården. Sammantaget är det ett stort antal aktörer som tillsammans bildar rättskedjan. Ur ett samhällsperspektiv är det nödvändigt att hela rättskedjan i sin helhet fungerar och där är alla de olika delarna lika viktiga – en kedja är inte starkare än dess svagaste länk.

NRF anser att Regeringen måste erbjuda nämndemännen bättre och fördelaktigare arbetsförhållanden vilket sannolikt kan innebära; att det offentliga förtroendeuppdraget som nämndeman blir mer attraktivt, varumärket stärks och statusen för nämndemannarollen höjs.

Detta kan ske på olika sätt. NRF har i dagarna tagit fram en Strategisk agenda där NRF i ett fempunktsprogram beskriver hur vi önskar prioritera arbetet syftande till att stärka nämndemännens roll och arbetsförhållanden.

NRF har identifierat fem stycken fokusområden som innebär att rättskedjan stärks. Ett sådant och mycket angeläget fokusområde är att revidera och överse bestämmelserna avseende ersättningar och arvoden som är obsoleta och bättre anpassa dem till nämndemannens arbetsinsats och arbetsförhållanden i övrigt.

Bland annat har ersättningar och arvoden till nämndemännen inte höjts sedan 2007. För närvarande utbetalas 500 kronor brutto i arvode, för en hel dags arbete i domstolen.

Vidare bör utbildningen av nämndemän förlängas och fördjupas.

NRF vill understryka att det föreligger ett stort behov av att analysera och stärka hela rättskedjans olika delar. Nämndemännens arbetsinsats i domstolarna är ovärderliga och säkerställer oberoende och opartiska domstolar. Nämndemännens arbetsförhållanden och arbetsvillkor måste därför stärkas.

Stefan Blomquist

Nämndemännens Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.