Färre trafikolyckor men fler insatser för säkrare vägar behövs

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Transportsystemet ska vara utformat på ett sätt som gör det lätt att göra rätt i trafiken, skriver Erik Risberg.

Antalet förolyckade i trafiken minskade under de första sju månaderna 2019 jämfört med samma period året innan. Samtidigt är vi fortfarande långt ifrån den utveckling som krävs för att nå målsättningarna i Nollvisionen. Utöver ökad regelefterlevnad är det också viktigt att satsa på vägnätet, framförallt på länsvägarna.

Trafikverket publicerade olycksstatistik för det första sju månaderna 2019 i mitten på augusti. När det gäller antal förolyckade i trafiken är förhållandena i år bättre jämfört med det föregående. Under perioden januari till och med juli 2019 förolyckades 136 personer jämfört med 175 personer under samma period 2018. Värt att notera är att siffran för de första sju månaderna avseende antal förolyckade är den lägsta för den senaste tioårsperioden, undantaget 2015 då 134 personer miste livet i vägtrafiken.

Även antalet svårt och lindrigt skadade var lägre under denna period i år jämfört med fjolåret. Siffran för svårt skadade uppgick till 1100 för 2019, att jämföra med 1305 personer för samma tid 2018. De lindrigt skadade uppgick till 8614 de första sju månaderna 2019 medan antalet för samma intervall 2018 var 9 310 personer.

I sin kommentar till statistiken säger Transportstyrelsen att 2019 började på ett dystert sätt då 30 personer dödades. Man framhåller också att antalet förolyckade för juni månad var det lägsta i modern tid (totalt 16 personer). Sommarmånaderna juni till och augusti är vanligtvis en mycket olycksdrabbad period under året.

Utvecklingen så här långt kan ge förutsättningar för en gynnsammare olycksutveckling jämfört med föregående år sett på helårsbasis. Samtidigt är vi fortfarande långt ifrån den utveckling som krävs för att vi ska nå målsättningarna i Nollvisionen. Denna syftar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Transportsystemet ska vara utformat på ett sätt som gör det lätt att göra rätt i trafiken. Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige.

Transportnäringens insats för detta innefattar bland annat olika slags initiativ för att bidra till en säkrare vägtrafik. Exempel på detta är att arbeta med implementering av olika slags policys kopplade till trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetspolicys och drogpolicys är uttryck för detta. Därtill används olika slags ledningssystem som verktyg för att säkerställa en gynnsam utveckling. Men även om transportnäringen löpande arbetar med trafiksäkerhetsfrågor är det viktigt att betona att insatser från ansvariga myndigheter som Trafikverket är en grundförutsättning för ett fortsatt framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete.

Områden som ökad hastighetsefterlevnad och bättre nykterhet i trafiken lyfts fram själv av Trafikverket. Utöver detta menar Transportföretagen att det också är viktigt att Trafikverket fokuserar på att förbättra vägnätet, framförallt på länsvägarna. I synnerhet är det en utbyggnad av mitträcken längs detta vägnät som bör prioriteras för att minskningen av antal olyckor ska kunna fortsätta.

Erik Risberg

Branschutvecklare, Transportföretagen

Men även om transportnäringen löpande arbetar med trafiksäkerhetsfrågor är det viktigt att betona att insatser från ansvariga myndigheter som Trafikverket är en grundförutsättning, skriver Erik Risberg.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.