Sommarro är bortglömt och åsidosatt

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I det nya bostadsområdet Tullholmsviken har kommunen investerat 32 miljoner i en kajpromenad. Det återstår dock stora kostnader för muddring och iordningställande av 150 båtplatser.

Kommunen har under de senaste åren gjort mångmiljoninvesteringar i strand- och kajpromenader och båtbryggor i de nya vattennära bostadsområdena. Det uppskattas säkert av alla som flyttar in i dessa områden. Allt medan de gamla fina vattennära bostadsområdena, som på gamla Sommarro glöms bort. Där känner sig de boende besvikna och åsidosatta.

Alla båtbryggorna här är borta och nu har vassen tagit över helt.

Sommarrobor är besvikna hur kommunen hanterat bryggor och vass i Klarälven.
Sommarrobor är besvikna hur kommunen hanterat bryggor och vass i Klarälven.

På gamla Sommarro, som ligger vackert utefter Klarälvens östra strand har båtlivet nästintill helt försvunnit efter det att 23 av 26 bryggor tagits bort efter många års kamp med krav från kommunen att de olovliga bryggorna skulle bort. Som befarades från de boende på Sommarro har nu vassen, redan efter två år, helt tagit över och strandkanten växer igen.

Det är bara vid de tre badbryggorna, som överläts till kommunen som gåva i samband med uppgörelsen om de olovliga bryggorna, som strandkanten inte växer igen. Kommunen äger och förvaltar nu dessa bryggor, men det är de boende på Sommarro som i praktiken sköter om bryggorna och ser till att hålla området fritt från vass och nedskräpning. Badlivet fortsätter som förr och alla de boende på Sommarro och från kringliggande områden uppskattar att bad- och rekreationsbryggorna fick vara kvar.

Båtägarna är däremot besvikna över situationen med brist på båtplatser. Också med tanke på att på Romstad-sidan av älven finns ett större antal fastigheter som har arrendeavtal med kommunen, som uppenbarligen tillåter båtplats. Varför har det gjorts skillnad på vilken sida av älven man bor? Vad händer när arrendeavtalen går ut?

Stora flertalet av de olovliga båtbryggorna, som nu är borttagna, var välskötta och platsen runt bryggan hölls fri från vass. Önskemålet från de boende och bryggföreningarna på Sommarro var att de välskötta bryggorna, 14 av 23, skulle få behållas intill dess att gemensamhetsbryggor tillåts och påbörjats att byggas enligt den nya detaljplanen för Sommarro, som enligt förhandlingarna skulle tas fram skyndsamt. Hade dessa bryggorna fått vara kvar hade situationen varit bättre för alla parter. Varför var det så bråttom? Det hade varit bättre att vänta tills den nya detaljplanen var fastställd.

I september 2017 meddelade stadsbyggnadsförvaltningen att de hade för avsikt att begära planuppdrag för stadsbyggnadsnämnden i oktober för att starta arbetet med detaljplaneändring utmed älven inom stadsdelarna Romstad och Sommarro. Gemensamhetsbryggor utöver öppet vatten skulle tillåtas i dessa planer.

Nu, två år senare, har ingen information erhållits om hur det uppdraget utfallit och hur långt kommunen har kommit med den nya detaljplanen. De boende på gamla Sommarro väntar på en lägesrapport om detaljplanen och om hur kommunen ser på frågan att hålla strandkanten på östra sidan av Klarälven rensad på vass. Det borde ligga i kommunens intresse att visa upp våra vackra vattennära bostadsområden utan igenväxta strandkanter för alla turister, som färdas med båtbussarna utefter Klarälven.

Svar från kommunen emotses tacksamt.

Besviken Sommarrobo

Svar direkt:

Sommarro är inte bortglömt.

Arbetet med att se över älvstränderna längs Klarälven vid Sommarro och Romstad har dragit ut på tiden, men vi vill försäkra er om att frågan inte är bortglömd.

Sedan de olovliga bryggorna har tagits bort har kommunen arbetat med en förstudie över älvsträndernas attraktivitet och gjort en stabilitetsutredning av marken. Det är viktiga delar för att veta hur vi kan gå vidare och utveckla området för alla Karlstadsbor, inte bara bygga båtplatser för ett fåtal. Planarbetet pågår för att försöka hitta en bra lösning för alla.

Innan vi kan göra det måste vi dock diskutera vilken ambitionsnivå vi kan ha i det här projektet. Du jämför med satsningen på kajpromenaden vid Tullholmviken, men den finansieras inom de pengar kommunen får in genom att vi utvecklar området tillsammans med våra exploatörer och inte av skattemedel.

Till utvecklingen av älvstränderna vid Sommarro och Romstad finns inte samma möjlighet. Det arbetet pågår fortfarande så vi kan inte ge några besked riktigt än.

När det gäller vassröjning och skötseln i området har du rätt. Kommunen har inte haft möjlighet att prioritera vassröjning här. Vi har inte råd att röja vass överallt och vi har gjort bedömningen att det har funnits större behov på andra platser. Vi har dock precis upptäckt vattenpest i Rudstjärn vilket innebär att vi inte kommer att vassröja där i år. Därför har vi nu möjlighet att röja i området vid Sommarro och Romstad.

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Artikeltaggar

Erik NilssonInsändareRomstadSommarro

Läs vidare