Asylpolitik för kvinnor

Ledare
PUBLICERAD:
För få kvinnor bland asylsökande.
Foto: Petr David Josek/AP
Kvinnor utgör knappt hälften av världens flyktingar. Ändå utgör de en väsentligt lägre andel av dem som söker asyl i Sverige. Den framtida migrationspolitiken måste ta hänsyn till detta.

Detta påpekas nu av Michael Karlsson, professor i statsvetenskap, och Nujin Tasci, master i statsvetenskap, i en debattartikel i Svenska Dagbladet (11/8). De menar särskilt att den nyss tillsatta migrationsutredningen behöver ha ett tydligt genusperspektiv för att nå en ansvarsfull migrationspolitik. Kravet på genusperspektiv är för en gångs skull rimligt.

Det är bara fyra år sedan Sverige genomgick en stor demografisk förändring. Könsfördelningen hade ändrats och sedan 2015 har män varit i majoritet. För varje år som går växer gapet. Orsaken är invandringen. Asylinvandringen är kraftigt mansdominerad. Under perioden 2004-2018 var 66 procent av de asylsökande män, jämfört med 34 procent kvinnor. Bland dem som fått uppehållstillstånd är gapet något mindre, 61,5 procent män respektive 38,5 procent kvinnor. Det är dock alltjämt stor skillnad mellan könen.

Detta har bland annat medfört att Sverige nu har ett överskott av unga män som inte ens kan hitta en partner av motsatt kön eftersom det inte finns så många. Unga frustrerande män har aldrig varit ett framgångskoncept, inte i något samhälle. Lägg till att många kommer att bo i utanförskapsområden och växa upp med föreställningar om att landet som har tagit emot dem är rasistiskt, något som vänstern fortsätter att tuta i dem. Det kan inte sluta lyckligt för någon.

Att dagens asylsystem inte premierar kvinnor är uppenbart. En del av det kan handla om att det rör sig om väldigt farliga resor. Farliga miljöer är ofta extra hårda för kvinnor. Våld, våldtäkter och mord är inte ovanliga inslag. Det minskar givetvis incitamenten för kvinnor att alls ta sig för denna sorts resor samtidigt som det lär öka incitamenten att avsluta resan så snart som möjligt och inte fortsätta till Norden.

Detta kan avhjälpas något genom att asyl istället söks utanför EU:s gränser vid särskilda centra. Detta har flera fördelar. Dels minskar det förutsättningarna för människosmugglarna som gör stora pengar på att ta hoppfulla migranter över Medelhavet på odugliga skorvar, dels försvinner problemet med att asylsökande som får avslag går under jorden och bygger upp ett parallellsamhälle i Sverige.

Kanske kan det göra att Sverige kan få en bättre könsbalans i mottagningen. Möjligen bör vi kompensera för de senare årens skeva könsfördelning genom att åtminstone i ett par år införa kvoter som premierar kvinnor. Kvinnor tenderar också att vara mest utsatta vid krig och kriser vilket gör obalansen än mer problematisk.

En sak är säker: Problemet måste tas på allvar och försök göras att hitta en lösning. En förändrad könsbalans är ingen liten förändring.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.