Moderat varningsskott

Ledare
PUBLICERAD:
Polisen får skjuta.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Det finns inget systematiskt problem kring skjutbanor i Sverige. Inte ens när Polisen letat efter incidenter har den kunnat finna någon värd att nämna.

Trots det har Polisens tjänstemän tagit fram ett förslag till en ny FAP, föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet, för att komma till rätta med skjutbanorna. Detta har nu förtjänstfullt uppmärksammats av Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson Sten Bergheden från Mariestad.

I sin andra skriftliga fråga i ämnet på kort tid till inrikesminister Mikael Damberg (S) påpekar Bergheden att FAP:en innebär att Polisen utökar sin föreskriftsrätt och tar sig rätten att avgöra vad som är en skjutbana, och att det kommer att få stora konsekvenser för skytteföreningar samt för enskilda skyttar och jägare.

I Polisens förslag införs begreppen permanent och tillfällig skjutbana. Det senare skulle innefatta bland annat fältskyttestationer, jaktstigar samt övningsskytte på egen mark. Detta skapar en mängd problem. En del är svårare att förutse. Men begreppet skjutbana förekommer också i annan lagstiftning som kommer att påverkas av den plötsliga ökningen av antalet skjutbanor.

Kraftledningar är ett tydligt sådant exempel. Högspänningsledningar får inte dras fram över eller i farlig närhet av en skjutbana. Vad säger Svenska kraftnät och elbolagen om Polisens förslag? Det kommer att bli väsentligt svårare att dra nya ledningar och dessutom skapas en uppenbar risk för utpressning när jaktlag och markägare tvingas registrera skjutbanor för att få öva.

Förslaget är också behäftat med mer direkta problem. Förslaget innehåller visserligen, vilket även Bergheden noterar, ett undantag för inskjutning på egen mark. Men då skall det krävas att den som disponerar marken är närvarande. Vad det innebär högst oklart och ger ytterligare skön till Polisen vid bedömningen av huruvida det är uppfyllt. Därtill är undantaget otillräckligt. Det räcker kanske inte med att skjuta in bössan. Många behöver också skjuta in sig själva. Utan möjlighet att öva ordentligt minskar inte bara skyttarnas träffar på tävlingsbanan utan också, och betydligt mer allvarligt, jägarnas träffsäkerhet i skogen.

Sverige är inte utan dödliga jaktolyckor. Men de är väldigt få. Jägarna ansvarar själva för att hålla en hög nivå på skyttet och lever upp till detta bland annat genom jaktstigar och övning både på bana och på egen jaktmark. Ingen vill att den faktiska jakten skall vara första gången någon håller i ett skarpladdat vapen i skogen. Men det är just vad som riskerar att bli effekten av Polisens nya regler.

Jägarnas säkerhet i skogen äventyras på grundval av tjänstemän inom Polisens rättsenhet till varje pris vill försvåra för lagliga vapenägare. Det får inte accepteras. Varken rikspolischefen eller inrikesminister Mikael Damberg vill dock ingripa till jägarnas och skyttarnas försvar. Därför är det av stor vikt att Moderaterna tydligt sätter ned foten och ökar pressen på regeringen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.