Framstressad vindkraft

Ledare
PUBLICERAD:
Miljörörelsens varningar om en kommande miljökatastrof skapar dåligt genomtänkta och dyra satsningar som i slutändan fortsätter att kosta samhället pengar.
Foto: Privat
Energipolitiken är central i klimatomställningen och regeringen har gått i bräschen för att vindkraften ska byggas ut i största möjliga mån. Gröna energikällor är dock dyra att bygga och relativt ineffektiva på att producera el.

Vid sidan av vattenkraft, vars dammbyggen fördärvar fisklivet, och kärnkraften, som miljörörelsen ser som sin plikt att bekämpa, har vindkraften blivit ett av få säkra kort. Men risken med det ivriga byggandet är att konflikten mellan landsbygden och miljörörelsen förvärras.

I en debattartikel i Upsala Nya Tidning (27/2) skriver professor emeritus i hjärtmedicin Göran Holm tillsammans med två andra debattörer, alla tre verksamma i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, om vindkraftens eventuella hälsoeffekter. Det handlar framförallt om påfrestningen som bullret från vindturbinerna orsakar. Bland annat har en kanadensisk studie från 2015 påvisat negativa hälsoeffekter för boende i närheten i form av stress, som i förlängningen kan orsaka exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Det här är dock ett relativt outforskat ämne och det bör göras mer långsiktiga studier av vindkraften för att fastställa en eventuell hälsoeffekt.

Det är icke desto mindre en olycklig utveckling att regeringen väljer att gå hårt fram i klimatomställningen utan att först överväga eventuella risker, och på så sätt åsidosätter människors levnadsstandard. Det finns ett missnöje med det snabba byggandet av vindkraftverk och speciellt på den landsbygd där man tidigare kunde njuta av tystnaden. Att vindkraftverk kan förfula utsikten för vissa är en sak, men om de boende riskerar sin hälsa får frågan desto större tyngd.

Regeringen försöker genom sin omställningspolitik frammana en infrastrukturomvandling snabbare än forskningen hinner med att säkerställa eller avfärda risker. Man fasar ut kärnkraften samtidigt som skattebetalarnas pengar används för att bygga ut förnybar elproduktion. Effekten blir att elmarknaden lider av överetablering och låga priser. Det är helt enkelt inte lönsamt att producera el med vindkraftsprojekt. Samtidigt har såväl offentliga som privata aktörer lånat till sig miljardbelopp för att bygga vindskraftsturbiner.

Miljörörelsens varningar om en kommande miljökatastrof skapar dåligt genomtänkta och dyra satsningar som i slutändan fortsätter att kosta samhället pengar. Därtill ges bilden av att kritiken mot turbinernas eventuella negativa påverkan på sin omgivning är ett irritationsmoment på vägen mot det hållbara samhället.

Kritik av det slag som Göran Holm och Föreningen Svenskt Landskapsskydd för fram bör i alla fall utredas närmare i en svensk kontext. Klimatomställningen behöver göras med lyhördhet och tillförsikt. Låt energiproduktionen ställas om i den takt som det finns kostnadseffektiv teknik. Vindkraften är en viktig del i detta, men dess betydelse bör inte överdrivas på bekostnad av hälsorisker för boende på landsbygden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.