Värmlands energiintensiva företag avgörande

Debatt
PUBLICERAD:
Vi kommer att behöva rusta och bygga ut våra elnät, skriver Sanandaji och Winnhed.
Foto: Tor Richardsen/TT
Vår rapport visar att ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem sannolikt borde komma högst upp på listan över förutsättningarna för att hela Sverige ska leva, skriver Sanandaji och Winnhed.

För att få fart på ekonomin krävs en politik som fokuserar på näringar som bidrar till både tillväxt och klimatomställning. En ny studie visar att energiintensiva företag skapar dubbelt så högt värde som företag med lägre energiintensitet och att dessa företag återfinns utanför storstäderna. I Norra Mellansverige arbetar hela 28 procent av de anställda i energiintensiva företag, den högsta andelen i Sverige. Energipolitiken är därmed avgörande för regionens utveckling. Att säkra tillgången på klimatsmart energi dygnet runt, året runt bör ligga högst på den regionalpolitiska agendan för den nya regeringen.

Tillgång till prisvärd, klimatsmart energi är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Alla företag är beroende av energi i olika former för att driva sin verksamhet och allt fler ser hållbarhet som ett viktigt konkurrensmedel. En ny rapport, Energi för en växande ekonomi, fokuserar på de företag som har särskilt hög energianvändning (150 000 kWh eller högre energianvändning per anställd och år).

Det visar sig att 20 procent av den svenska arbetskraften arbetar i de energiintensiva företagen. Samma företag står för 33 procent av det ekonomiska värdeskapandet och 37 procent av exportintäkterna. Det är dubbelt så mycket som i företag med lägre energiintensitet. I Norra Mellansverige arbetar 28 procent i energiintensiva branscher, dubbelt så hög andel som i Stockholm.

Enligt den ekonomiska forskningen är det exportorienterade företag med högt värdeskapande som driver jobbtillväxt i ekonomin. Att skapa goda förutsättningar för de energiintensiva näringarna är därför extra värdefullt för jobbskapande i de glesbebodda delarna av landet. Alltså den del av Sverige där behovet av tillväxtstimulans är som störst. Energi är därför en särskilt viktig insatsvara för Sveriges tillväxt och utveckling, i synnerhet utanför storstäderna.

Kopplingen mellan energipolitik och regionalpolitik görs sällan i politiken. Istället lyfts småföretagares villkor, fiberutbyggnad och turistnäringen fram som avgörande faktorer. Det är inte alls oviktigt, men vår rapport visar att ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem sannolikt borde komma högst upp på listan över förutsättningarna för att hela Sverige ska leva.

Industrin står dock för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De kommer framförallt från användningen av fossila bränslen i olika industriella processer. För att bli utsläppsfria har de största utsläpparna ambitiösa planer på elektrifiering och ökad användning av biobränslen och spillvärme. Totalt skulle det innebära en ökad elanvändning på mellan 30 och 40 procent. Det ställer frågan om en leveranssäker och konkurrenskraftig energiförsörjning än mer på sin spets.

Sverige är ett attraktivt land för etableringar av energiintensiv industri. Samtidigt ser vi orostecken inför framtiden där kapaciteten i elnäten inte räcker till och effektbrist riskerar att leda till höga pristoppar, framför allt vintertid. Detta är en bromskloss för Sveriges klimatomställning och tillväxt. Vi kommer att behöva rusta och bygga ut våra elnät och det kommer att behövas ny elproduktionskapacitet i takt med att kärnkraftsreaktorer avvecklas och efterfrågan på el ökar.

Den nya regeringen behöver tillsammans med partierna bakom Energiöverenskommelsen från 2016 ta nästa steg i energipolitiken och undanröja alla hinder för investeringar om Sverige ska behålla och utveckla den energiintensiva industri som är så viktig för vårt välstånd.

Nima Sanandaji

teknologie doktor,

författare till rapporten

”Energi för en växande ekonomi”

Pernilla Winnhed

vd Energiföretagen Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.