Utredning föreslår att Adolfsfors skola läggs ner

Nyheter
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Utredarna anser att en så liten skola som Adolfsfors är sårbar och därför förordar man att skolan ska läggas ner. Alternativt göras om till F-3-skola.
Foto: Kerstin Herö
I två av tre alternativ föreslår utredaren en nedläggning av Adolfsfors skola i Köla. En annan större förändring som presenteras är att bara behålla en högstadieskola i Eda kommun, Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Vid kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen fick politikerna i Eda en genomgång av den skolutredning som genomförts av en utomstående konsult under hösten. I uppdraget ingick att komma med förslag till en framtida skolorganisation.

På plats i Charlottenberg var konsulten Lars Näsström för att redovisa vad han och hans medarbetare kommit fram till.

– Fokus på uppdraget har legat på hållbarhet och långsiktighet; inte bara på det som sker just nu eller nästa läsår, utan något man ska kunna bära med sig en längre tid.

Personalgrupper

Som underlag för utredningen ligger statistik och information som hämtats in, dels från kommunen, dels från Skolverket, Sveriges kommuner och landsting och andra källor. Utredarna har också träffat olika personalgrupper inom skolan, skolledningen, företrädare för fackliga organisationer och föräldrarepresentanter i Eda kommun.

I två av förslagen behålls Gunnarsbyskolan som kommunens enda högstadieskola, medan Hierneskolan i Koppom omvandlas till en låg- och mellanstadieskola.
Foto: Kerstin Herö

I utredningen skriver konsulterna att de anser att en hållbar och långsiktig skolorganisation bäst skulle tillgodoses genom att kommunen samlade all skolverksamhet till två skolor, en F–6-skola och en F–9-skola. Men föreslår inte det eftersom det skulle innebära så stora förändringar, utan lägger i stället fram tre alternativa förslag.

Även de innehåller förhållandevis stora skillnader jämfört med i dag, då skolverksamheten är fördelad på fyra skolor, varav två erbjuder alla årskurser på grundskolan F-9.

Organisationsförslag 1 föreslår tre skolor och en enda högstadieskola. Adolfsfors skola i Köla avvecklas helt. Hierneskolan i Koppom omvandlas från dagens F–9-skola till en F–6-skola. Gunnarsbyskolan blir kommunens enda kvarvarande högstadieskola, F–9. Gärdesskolans verksamhet blir i princip oförändrad i förslaget.

Sårbara

Enligt utredarnas bedömning skulle det förslaget skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå en hållbar och långsiktig skolorganisation. Motiveringen är bland annat att små skolor är mer sårbara. På större skolor kan man skapa bättre villkor för lärarnas arbete, vilket gynnar undervisningen, enligt utredarna. Lärare på större skolor har fler kollegor som de kan jobba med i arbetslag och större möjligheter att jobba ämnesöverskridande. På mindre skolor är det svårare att erbjuda heltidstjänster till legitimerade lärare i alla ämnen och det kan göra det svårare att få behöriga lärare som har rätt att sätta betyg.

Om Adolfsfors skola avvecklas får Hierneskolan fler elever i låg- och mellanstadiet och Gunnarsbyskolan fler elever i högstadiet. Därmed skulle man få bättre pedagogiska och sociala förutsättningar.

Med en högstadieskola i kommunen skulle man få en mer hållbar och flexibel organisation och bättre förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning för alla högstadieelever enligt utredningen. Och Hierneskolan skulle få mer lokalutrymme till sitt låg- och mellanstadium och fritidsverksamhet. I Adolfsfors skulle förskoleverksamheten kunna ta över skollokalerna.

Gunnarsbyskolan skulle dock behöva byggas ut för att kunna ta emot fler elever. Och förslaget skulle leda till fler och längre resor för en del elever.

Nummer två

Organisationsförslag två innebär också att Adolfsfors skola läggs ner. Eleverna går hela grundskolan på Hierneskolan som behåller sitt högstadium. Gunnarsbyskolan och Gärdesskolan får samma verksamhet som i dag.

Skälen till att behålla två F-9-skolor i kommunen är främst, enligt utredarna, mindre restid för eleverna. Samt att de får en valmöjlighet.

Enligt prognoser kommer antalet elever att öka på Hierneskolan de kommande åren och det skulle bädda för ett starkare högstadium än i dag. Men skolan i Koppom skulle behöva anpassas för att klara av att ta emot fler elever om skolan i Adolfsfors avvecklas.

Förslag 3

I det sista förslaget som konsulten redovisade behålls dagens fyra skolor.

– Man gör en mindre förändring. Man behåller Adolfsfors som F-3-skola och det blir en mindre ändring för de minsta barnen.

Hierneskolan omvandlas även i det här förslaget till en F-6-skola och bara Gunnarsbyskolan blir kvar som högstadieskola. Gärdesskolan samma som i dag.

Utredarna hade också listat vissa generella förändringar som man såg behov av inom skolan. Att skapa självständiga skolenheter där man kan bedriva undervisning i samtliga ämnen för elever i samtliga årskurser. Skapa en stabil rektorsorganisation. (Utredarna hade noterat att det varit många byten av rektorer i kommunen). Skapa en central elevhälsa, i stället för att resurserna förläggs till varje skola med varierande tillgång mellan skolorna. Stärka förstelärarnas uppdrag, att all fritidsverksamhet ska bedrivas vid en skola, samt att skapa ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsen fick en genomgång av skolutredningen. Några beslut togs inte om innehållet i utredningen, utan den skickades vidare till bildningsutskottet för vidare analys och diskussioner.
Foto: Kerstin Herö

Skolutredningen och dess innehåll ska nu analyseras och diskuteras vidare inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att skicka vidare utredningen till bildningsutskottet som är den politiska instans som närmast ansvarar för skolverksamheten. Under våren ska utskottet komma tillbaka till kommunstyrelsen med en redovisning.

I kommunens uppdrag till konsulten ingick att titta på en framtida skolorganisation utifrån flera aspekter, även kostnadsmässigt. Men någon analys eller redovisning av vad varje förslag skulle innebära ekonomiskt fanns inte med i utredningen och det uttryckte flera politiker besvikelse över.

Syfte: Hitta en långsiktig lösning

I juni i år beslutade kommunstyrelsen att anlita en extern utredare för att genomföra en skolutredning.

Syftet var, enligt beskrivningen i beslutet, att hitta “en hållbar och långsiktig skolorganisation” för grundskolan och grundsärskolan utifrån tre perspektiv kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.