Vi arbetar med att stärka demokratin

Debatt
PUBLICERAD:
Trots de ideella krafterna skulle en minskning av anslagen med en fjärdedel få stora konsekvenser på folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet, skriver Krister Lergård och Katja Berglund.
Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Studieförbunden erbjuder mötesplatser och ett sammanhang som ökar den sociala sammanhållningen. Detta är av stor betydelse och bidrar till det demokratiska samhället, skriver Krister Lergård och Katja Berglund.

Svar till Hans Mannefred (NWT 8/10)

Folkbildarna i Värmland är helt överens med artikelförfattaren om att konsekvenserna vore förödande för folkbildningen om de förslag om neddragningar i bidrag till folkbildning som Sverigedemokraterna föreslagit skulle bli verklighet.

Även i övrigt beskriver artikeln väl den nytta som folkbildningen bidrar med i samhällsutvecklingen och för utvecklingen av en levande demokrati.

Staten har genom regeringen angivit ett särskilt mål för folkbildningspolitiken (Regeringen, 2013).

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Statens syften med stödet till folkbildningen är att:

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studieförbunden erbjuder mötesplatser och ett sammanhang som ökar den sociala sammanhållningen. Detta är av stor betydelse och bidrar till det demokratiska samhället där åsikter kan uttalas och utbyte av erfarenheter kan ske. Alla studieförbund arbetar målmedvetet för att stärka demokratin med allt från föreningsteknik till ledarskap inom ideella föreningar såväl som inom fackliga föreningar.

Under senare år har kunskapen om mänskliga rättigheter, jämställdhet, normkritik och hur man kan arbeta mot diskriminering ökat inom studieförbunden. Studieförbunden organiserar också ledarutbildning och fortbildning med folkbildningsformer inom många ämnesområden på den regionala nivån.

Folkbildningen når en stor del av befolkningen i Värmlands län. Andelen unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning inom studieförbunden var omkring 16 procent av länets befolkning år 2017, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2017).

Antal unika deltagare i studieförbundens folkbildningsverksamhet under åren 2015-2017 ökat från 41 698 till 44 376. Sisu Idrottsutbildarna redovisade under det senaste verksamhetsåret 16 901 deltagare i sin folkbildning inom Värmlands län (SISU Idrottsutbildarna, 2017).

Folkbildningen följer övriga tendenser i samhället och professionaliseras mer och mer men det finns kanske inte något annat ställe än inom idrott och övrig folkbildning som de ideella krafterna upprätthåller så stor del av verksamheten. Trots de ideella krafterna skulle en minskning av anslagen med en fjärdedel få stora konsekvenser på folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet. Vi skulle sannolikt minska antalet studietimmar med en fjärdedel. Vi skulle inte kunna finnas ute i hela länet på det sättet vi finns idag och folkhögskolor skulle få kämpa med sin överlevnad.

Konsekvenserna för demokratin skulle bli än värre. Ökad polarisering och mer utrymme för faktaförnekande som får stå oemotsagd. Folkbildningens roll bli än mer viktig och kommer att fortsätta utgöra en grundbult i den svenska demokratin. Folkbildningen måste fortsätta ha modet att stå emot antidemokratiska faktaförnekande strömningar som utgör ett hot mot det öppna samhället.

Landsbygden behöver folkbildningen och för många människor i små orter och på landsbygden är de möten som sker tack vare folkbildningen viktiga för både opinionsbildning och konkret samarbete. För att kunna förbättra levnadsvillkoren för alla invånare behövs samverkan för att påverka lokala och nationella beslutsfattare om viktiga funktioner.

Folkbildarna i Värmlands styrelse genom

Krister Lergård

Ordförande

Katja Berglund

Vice ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.